За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-23-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-23-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група - Силистра” за периода 2018 – 2023 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.12.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-22-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - парцеларен план на реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Лудогорци” до напорен водоем „Лудогорци”,  село Лудогорци, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.12.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-21-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част от територията на землището на село Долна Студена, прилежаща към селото и включваща имоти с №№ 000010, 000011, 000030, 000043, 000044, 000113, 000120, 000122, 000123, 000125, 000126, 000133, 000135, 000138 и 000139 по КВС на с. Долна Студена, общ. Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-20-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-20-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план и технически проект за закрит канал за отпадни води, като продължение на съществуваща канализация на село Искра, община Ситово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-19-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-19-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Цар Калоян за периода 2017-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.10.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ I-1286, II -1285 и XXII-1286, кв. 132 по плана на гр. Ветово, обл. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-16-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-16-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване и План за регулация (ПУП-ПЗ) на УПИ XIX-570 за производствени и складови дейности и УПИ IX КОО в кв. 310 по плана на гр. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.06. 2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Силистра за периода до 31.12.2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.06.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с номера 018004- нива и 018005- нива в землището на с. Басарбово, общ. Русе, определящ ограничителни линии за застрояване на имотите с режим Смесена обществено-обслужваща и складова зона /Сос/.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.06.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия