За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-14-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – за изграждане на подземна оптична кабелна мрежа за електронни съобщения на територията на община Цар Калоян.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.07.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-13-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот 009004 в землището на град Мартен, община Русе, предвиждащ промяна предназначението на земеделския имот с определяне на режим на застрояване за Пп /предимно производствена зона/ и с цел изграждане на паркинг за тежкотоварни автомобили.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.07.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-12-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот 177023 в землището на село Николово, община Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на еднофамилна жилищна сграда.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-11-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общността местно развитие на територията на Местна инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-10-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 000136, 000137, 000108, 000111, 020002, 020003, 020004 и 000125 в местността „Туркмаалез” в землището на с. Ситово, с цел промяна предназначението на поземлените имоти от земеделска земя на УПИ с определено предназначение, включването им в регулационните граници на с. Ситово, ИПРЗ на УПИ III-944 и IV-945, кв. 1 по ПРЗ на с. Ситово и осигуряване на градоустройствена основа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-9-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 022034 и 000518 в землището на село Ситово, местността „Туркмаалез” с цел  промяна предназначението на поземлените имоти от земеделска земя в урегулиран поземлен имот с определено предназначение и включването им в регулационните граници на с. Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-8-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имоти с номера 000124, 000127, 000135, 000145 и 000148 в землището на с. Басарбово, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на еднофамилна жилищна сграда във всеки един от имотите.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-7-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - план за застрояван (ПУП-ПЗ) на поземлен имот - ПИ № 431018 в землището на село Дянково, община Разград, с цел преустройство на съществуващ склад за тютюн с необходимото пристрояване.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-6-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на Лесопарк „Липник”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия