За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-9-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 022034 и 000518 в землището на село Ситово, местността „Туркмаалез” с цел  промяна предназначението на поземлените имоти от земеделска земя в урегулиран поземлен имот с определено предназначение и включването им в регулационните граници на с. Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.05.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-8-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имоти с номера 000124, 000127, 000135, 000145 и 000148 в землището на с. Басарбово, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на еднофамилна жилищна сграда във всеки един от имотите.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-7-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - план за застрояван (ПУП-ПЗ) на поземлен имот - ПИ № 431018 в землището на село Дянково, община Разград, с цел преустройство на съществуващ склад за тютюн с необходимото пристрояване.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-6-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на Лесопарк „Липник”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-5-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване и промяна предназначението на имот с № 000140 в землището на град Исперих, частна държавна собственост, от горска територия за складово-производствена дейност, с цел бъдещо закупуване и ползване на имота от „Агротайм” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-4-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ИПРЗ/ на УПИ XXI, кв.1 „За озеленяване“ по плана на село Зафирово, община Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-3-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 63427.180.3 по КК и КР на гр. Русе, при спазване на изискванията за „смесена обществено-обслужваща и складова зона” (Сос)

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) на имоти в кв. 105 на с. Брестовене, общ. Завет – частично изменение на плана за регулация (ПР) и плана за застрояване (ПЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XXIII, C и CI.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.01.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-ЕО/2018 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.178.113 по КК и КР на гр. Русе, за отреждане на „смесена обществено-обслужваща и складова зона за застрояване”  (Сос)

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.01.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия