За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-11-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъци на община Ценово 2016-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.409.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, с цел промяна предназначението и отреждане на имота „За гробищен парк”

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група  Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа .

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Дулово-Алфатар-Кайнарджа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Завет – Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Исперих 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване с цел промяна предназначението на земята за поземлен имот ПИ с идентификатор 35897.78.30 по КК и КР на село Каменово, община Кубрат

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Две могили за периода 2015 г. – 2020 г. 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Алфатар за периода 2015 г. – 2020 г. 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.02.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия