За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-17-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Иваново за периода 2016-2020 г.”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.09.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-16-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-16-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Сливо поле за периода 2014-2020 г.”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен пла – план за застрояване на ПИ 41143.174.5, 41143.503.24, 41143.503.137 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура с цел създаване на устройствена основа за изграждане на зърнолбаза ч част от ПИ 41143.174.5”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2016 г.

    След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Русе за периода 2014-2020 г.”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.07.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Кубрат за периода 2015-2020 г.”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.07.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване и подробен устройствен план-Парцеларен план на довеждащата инфраструктура за селищно образувание Пристанище и селищно образувание Помпена станция в землището на село Пиргово, община Иваново, област Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.06.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъци на община Ценово 2016-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.409.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, с цел промяна предназначението и отреждане на имота „За гробищен парк”

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група  Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа .

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия