За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-16-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-16-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване и План за регулация (ПУП-ПЗ) на УПИ XIX-570 за производствени и складови дейности и УПИ IX КОО в кв. 310 по плана на гр. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.06. 2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Силистра за периода до 31.12.2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.06.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с номера 018004- нива и 018005- нива в землището на с. Басарбово, общ. Русе, определящ ограничителни линии за застрояване на имотите с режим Смесена обществено-обслужваща и складова зона /Сос/.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.06.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Дулово за периода 2017-2020 година.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.05.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на имот с номер 091026 в землището на с. Табачка, общ. Иваново, предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя и създаване на устройствена основа за изграждане на сграда за рекреация и спорт и басейн.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.04.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Самуил за периода 2017-2020 година.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.04.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-9-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2017 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на Община Кайнарджа, област Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2017 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на Местна Инициативна група «Бяла-Борово 2016.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия