За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-4-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново“

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти №№ 147002, 147004, 147005 и 147006 в землището на с. Мечка, община Иваново с цел създаване на устройствена основа за изграждане на къщи за гости за 20 бр. посетители. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.01.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-2-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на дейностите по отпадъци на община Исперих с период на действие 2016-2020 г.”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти № 010002 и № 100058 в землището на с. Липник, общ. Разград, за разширение на съществуващ гробищен парк.Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-22-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Лозница за периода 2015-2020 г.”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.12.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-21-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 000125 в землището на с. Бъзън, общ. Русе, с начин на трайно ползване „друг промишлен терен”, с цел отреждането му за чисто производствена устройствена зона. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.12.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-20-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-20-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Тутракан. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.11.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-18-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 61710.52.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, с цел изграждане на навес за гариране на строителна техника, автомобили и инвентар”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.10.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на община Иваново за периода 2016-2020 г.”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.09.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия