За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-13-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Дулово за периода 2017-2020 година.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.05.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на имот с номер 091026 в землището на с. Табачка, общ. Иваново, предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя и създаване на устройствена основа за изграждане на сграда за рекреация и спорт и басейн.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.04.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Самуил за периода 2017-2020 година.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.04.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-9-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2017 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на Община Кайнарджа, област Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2017 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на Местна Инициативна група «Бяла-Борово 2016.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2017 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците 2017-2020 г. на Община Главиница, област Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2017 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на община Борово  за периода 2017-2020г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.03.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ЕО/2017 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2017 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Тутракан-Сливо поле“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.02.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия