За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-51-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-51-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ III-261, кв. 47 по плана на с. Борисово, общ. Сливо поле

Възложител –  Р.П. Славчева

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43464

Решение № РУ-50-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-50-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от нова о.т. 142 до нова о.т. 145 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 22558.155.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Абланово, общ. Русе

Възложител –  „ПРИСТА ЛЕНДˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.07.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43324

Решение № РУ-49-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-49-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – план за улична регулация от ОТ 10915 до ОТ 10916 и ОТ 10925 до ОТ 10926, изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.179.1, план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 63427.179.151 по КК и КР на град Русе

Възложител –  „ДИАНЕЛ” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43407

Решение № РУ-48-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-48-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на УПИ VII-22- за животновъден комплекс по плана на с. Сърпово, общ. Силистра  и създаване на градоустройствена основа за изграждане на електроенергиен обект – фотоволтаична централа

Възложител – ЗП „ТОДОР СТАМАТОВ ТОДОРОВ”

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41927

Решение № РУ-47-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-47-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ IX-142, кв. 16 по плана на с. Сърпово, общ. Силистра, обл. Силистра

Възложител – „Ида-2003” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/43406

Решение № РУ-46-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-46-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/ от о.т. 333 до нова о.т. 502 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 72357.122.1 по КК и КР на с. Тетово, общ. Русе

Възложител – Я. Рашков 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43071

Решение № РУ-44-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-44-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 14948.91.6, 14948.91.7, 14948.91.8, 14948.91.9, 14948.91.29 и проектни идентификатори 14948.91.132 (част от 14948.91.47) и 14948.91.134 (част от 14948.91.31) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главан, общ. Силистра, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ за създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа и парцеларен план /ПП/ за трасе на кабел за захранване с електроенергия.

Възложител – “ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРД” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43212

Решение № РУ-45-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-45-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Самуил за периода 2021-2028 г. и Програма за управление на отпадъците на Община Самуил за периода 2021-2028 г.,

Възложител – Община Самуил 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43165

Решение № РУ-43-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-43-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 80738.57.6, 80738.57.7, 80738.57.8, 80738.57.9, 80738.57.10, 80738.57.11, 80738.57.12, 80738.57.13, 80738.57.15, 80738.57.16, 80738.57.19, 80738.57.20 и проектни идентификатори 80738.57.32 и 80738.57.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черковна, общ. Дулово, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ и създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 1 984 kW.

Възложител – „Черногор Агро“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42836

Галерия