За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-66-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-66-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабел 20кV за фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 04981.41.89 по КККР на с. Божичен, община Иваново с възложител – „Поломието“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41460

Решение № РУ-65-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-65-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабел 20кV за фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 78361.43.36 по КК и КР на с. Ценово, община Ценово с възложител – „НОРТ СОЛАР ИНВЕСТ“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40667

Решение № РУ-64-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-64-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлени имоти с идентификатори 61710.505.337, 61710.505.338, 61710.505.339 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград с възложител – „Ем-пакˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40540

Решение № РУ-63-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-63-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г. с възложител – Община Иваново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41288

Решение № РУ-62-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-62-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Лозница с възложител – Община Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41306

Решение № РУ-62-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-62-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Лозница с възложител – Община Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41306

Решение № РУ-61-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-61-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план –План за застрояване и изменение на план за регулация (ПУП-ПЗ и ИПР) на УПИ I-2, УПИ II-2, УПИ IV-2, УПИ VI-2, УПИ VII-2, кв.104 – ПИ 63668.151.1865, 63668.151.1870, 63668.151.1869, 63668.151.867, 63668.151.1868 и 63668.151.66 по плана на село Ряхово, община Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40732

Решение № РУ-59-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-59-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за опазване на околната среда на Община Борово за периода 2021-2028 г. Възложител – Община Борово. Решението е с разпоредителна част: „да не се извършва екологична оценка“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40866

Решение № РУ-58-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-58-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 07603.912.348 по КККР на гр. Бяла, обл. Русе с цел отреждане на имота за "техническа инфраструктура - ФЕЦ.

Възложител – „Абба мениджмънтˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40809

Галерия