За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-8-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробни устройствени планове – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земята за поземлени имоти (ПИ) с №№000267, 000268 в землището на село Смирненски, община Ветово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 24030.121.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, с цел промяна предназначението на земеделска земя за обществено обслужване и създаване на устройствена основа за изграждане на сватбена зала.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2015 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 012021 в землището на с. Голямо Враново, община Сливо поле с цел изграждане на оранжерия 1 и оранжерия 2.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за Подробен устройствен план – парцеларен план за инженерната инфраструктура извън урбанизираната територия – напоителна система “ДИЕМ” в землищата на гр. Русе и с. Червена вода, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-4-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2015 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 41143.60.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра и Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура с цел създаване на устройствена основа за изграждане на база за продажба и техническо обслужване на селскостопанска техника.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.04.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-2-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.43.20 по кадастралната карта на гр. Русе, местността „Кадишева нива”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-1-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) за водопровод на ПИ №№201003, 201004, 201006, 201010, 201011, 201012, 201013, 201020, 201023, 201025, 201026, 201027, 201028, 201029, 201030, 201031, 201033, 201035, 201036 в землището на село Попина, община Ситово,

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-18-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2014 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 73496.14.212 и 73496.14.211, местност „Дикя” по КККР на град Тутракан и Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии за външно ел. захранване и външно водопроводно захранване на имотите с цел изграждане на бензиностанция, газстанция и обслужващ комплекс за автомобили, магазин, сервиз, обслужваща сграда.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация .

Галерия