За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-7-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Завет – Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Исперих 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване с цел промяна предназначението на земята за поземлен имот ПИ с идентификатор 35897.78.30 по КК и КР на село Каменово, община Кубрат

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.05.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Две могили за периода 2015 г. – 2020 г. 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Алфатар за периода 2015 г. – 2020 г. 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.02.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-2-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Бяла за периода 2015 г. – 2020 г. 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.01.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-ЕО/2016 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъци на община завет с период на действие 2015-2020г

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.01.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 000134 в землището на с. Нисово, общ. Иваново, с начин на трайно ползване „Пасище, мера” и площ 2,000 дка, с цел промяна предназначението му за техническа инфраструктура.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.11.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробни устройствени планове – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел промяна предназначението на земята за поземлени имоти (ПИ) с №№000267, 000268 в землището на село Смирненски, община Ветово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия