За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-7-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Самуил – актуализация за периода 2014 – 2017 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с номер 113001 в землището на с. Балкански, община Разград, предвиждащ изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на коне (до 10 бр.) и съпътстващи с нея производствени и складови дейности”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.07.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-5-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 76496.19.270 по КК и КР на гр. Тутракан с цел отреждането на същия за производствени и складови дейности – производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция след промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-4-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 005077 (Нива) в землището на с. Смирненски, общ. Ветово, предвиждащ промяна на предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на птицеферма с капацитет до 60 000 броя места за птици.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-3-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.309.29 (нива) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, предвиждащ промяна на предназначението на цялата площ на имота и отреждане на земята за обществено-обслужваща дейност – автокъща.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развите на община Алфатар за периода 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.02.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развите на община Ситово за периода 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.01.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-13-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развите на община Силистра за периода 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на община Разград 2014-2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13 .11. 2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия