За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-54-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-54-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10890 до о.т. 10897 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.131.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентралаˮ

Възложител – Й. Русков

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39391

Решение № РУ-53-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-53-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 15829.15.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле и последващо Изграждане на кабелна линия 20 kV и траформаторен пост тип БКТП 20/0,4 kV 1х400 kVA в имота

Възложител – „Дипом” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.10.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40333

Решение № РУ-50-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-50-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план схема на ел. захранване в урбанизираните територии – изграждане на външно кабелно захранване – кабелна линия ниско напрежение (НН) – 219,89м, присъединяваща наземна фотоволтаична електроцентрала 30кW към електроразпределителната мрежа

Възложител – „ФЕЦ Топчии” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40644

Решение № РУ-49-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-49-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XV-608 за производствени и складови дейности, кв. 2 по плана на гр. Силистра, Промишлена зона Запад (ПИ с идентификатор 66425.33.608 по КККР на гр. Силистра) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MW и Проект за външно кабелно ел. захранване 20 kV

Възложител – „Интерсервиз Узунови” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39712

Решение № РУ-48-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-48-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Силистра за периода 2021-2028г.

Възложител – Община Силистра 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39936

Решение № РУ-47-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-47-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Комплексният проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ:

-           Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПЗ и ПП) за ПИ с идентификатор 53494.286.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Окорш, общ. Дулово;

-           Инвестиционно предложение за „Склад за селскостопански инвентарˮ

Възложител – С. Касим 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.09.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40481

Решение № РУ-46-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-46-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна линия – ВЛ 110кV за присъединяване на фотоволтаични централи /ФЕЦ/ в землищата на с. Полковник Ламбриново и с. Калипетрово към ВЛ 110кV „Пеликан“.

Възложител – „Р ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40169

Решение № РУ-45-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-45-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 05611.74.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена (Пп)“, както и парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.

Възложител – „Домстрой“ ООД 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39916

Решение № РУ-44-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-44-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027г. с Възложител – Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39991

Галерия