За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-18-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване (ИПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07603.502.448, кв. Гара Бяла, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла от „Урбанизирана територияˮ в „Предимно производствена зонаˮ за безвредни производства, с възложител „ВОЛТОК МЕГА” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39012

Решение № РУ-11-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2021-2028 г., с възложител Община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38352

Решение № РУ-17-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабел 20 kV за ПИ с идентификатор 07603.502.604 по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, с възложител „СОНЕЛ 777” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38806

Решение № РУ-15-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците (ОПУО) с период на действие 2021-2028г., с възложител ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38586

Решение № РУ-14-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 53494.286.131 по КККР на с. Окорш, общ. Дулово, обл. Силистра и изграждане на склад за селскостопанска продукция, с възложител „Деметра” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38502

Решение № РУ-12-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на електрически кабел ниско напрежение до поземлен имот с идентификатор 63427.153.2177 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с възложител М. Минчев

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38837

Решение № РУ-10-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Главиница 2021-2028 г., включително раздел „Лечебни растенияˮ и Програма за управление на отпадъците на Община Главиница 2021-2028 г., с възложител Община Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38426

Решение № РУ-9-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до поземлени имоти: 503.1449, 503.1451, 503.1450, 503.1443, 503.1440, 503.1436, 503.1435, 503.1430, 503.1437, 503.1433, 503.1432, 503.1418, 503.1421, 503.1425, 503.1426, 503.1429, 503.1428, 503.1424, 503.1420, 503.1419, 503.1407, 503.1410, 503.1411, 503.1416, 503.1417, 503.1415, 503.1412, 503.1413, 503.2425, 503.1397, 503.1154, 503.1150, 503.1149, 503.1148, 503.1151, 503.1152, 503.1155 в м. „Дрибака“,  землище на с. Николово, общ. Русе, с възложител ДЗЗД „Чифлишко езеро”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38212

Решение № РУ-8-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване /ПУП-ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 47336.62.3 и 47336.62.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, план за застрояване на новообразувани поземлени имоти и промяна предназначението на земеделска земя представляваща поземлен имот с идентификатор 47336.62.4, с възложител „Никола Маринаро” ЕООД, ЕТ „Неделчев – Любомир Неделчевˮ.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37714

Галерия