За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-7-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51956.50.592 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, с цел отреждане на имота "за фотоволтаична централа и трафопост", с възложител „ИДЕЯ 2004“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38206

Решение № РУ-6-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I с идентификатор 73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. Тутракан, с възложител „Либра България” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38552

Решение № РУ-5-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Алфатар за периода 2021-2027 г., с възложител Община Алфатар.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35187

Решение № РУ-4-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе на електропровода за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в поземлен имот с идентификатор 10803.247.417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, с възложител „ГРИЙН ПАУЪР ПРОˮ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38138

Решение № РУ-2-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Завет 2021-2028 г., включително раздел „Лечебни растенияˮ и Програма за управление на отпадъците на Община Завет 2021-2028 г., с възложител Община Завет

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.01.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38046

Решение № РУ-1-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I-406, кв. 11 и УПИ I-407, кв. 10 по плана на село Йорданово, община Силистра с цел изграждане на ФЕЦ, с възложител А. Андреева

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.01.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37431

Решение № РУ-40-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-40-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на канализационно отклонение за УПИ II, кв. 44 по плана на град Бяла, гара Бяла, с възложител „Екон-91” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36490

Решение № РУ-39-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-39-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 10803.290.878 по КККР на гр. Ветово, общ. Ветово, с възложител „Каолин” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37491

Решение № РУ-38-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-38-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I с идентификатор 73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. Тутракан, общ. Тутракан, с възложител „Либра България” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.12.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37493

Галерия