За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-30-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-30-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за УПИ III-1004, кв. 68 по плана на гр. Завет и изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 1,9 MWp,, с Възложител – „Обрешкови консулт” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.04.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42452

Решение № РУ-28-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-28-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:

- Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 07603.279.49 по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе и изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална мощност 900 kW и БКТП;

- Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до ПИ с идентификатор 07603.279.49 по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе,

с Възложител – ЕТ „Камен Шишков”

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42024

Решение № РУ-27-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-27-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Бяла в обхват: ПИ с идентификатори 38529.1.9903, 38529.1.50, 38529.1.49 и 38529.51.16 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе с Възложител – „Елстрой Инженеринг” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41932

Решение № РУ-26-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-26-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 57368.144.10, 57368.144.13, 57368.144.15 и 57368.144.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Полско Косово, общ. Бяла, с Възложител – „СЪНИ ЛЕНД 003” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42088

Решение № РУ-24-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-24-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 69078.150.57 по КК и КР на село Старо село, община Тутракан

Възложител – ВЕИ СТАРО СЕЛО ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42765

Решение № РУ-25-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-25-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) на ПИ с идентификатор 32874.201.302 по КККР на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, с Възложител – „Север Сън” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42395

Решение № РУ-23-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-23-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план Подробен устройствен план –план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 54362.63.169 и 54362.63.170 по КК и КР на село Острица, община Две Могили с цел преотреждането им в производствена зона и последващо изграждане на фотоволтаични електроцентрали

Възложител – РИВА-М ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40696

Решение № РУ-19-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-19-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за:

  • изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.505.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден УПИ I-179 „За производствени и складови дейности“ и част от поземлен имот с идентификатор 61710.505.7334 в кв. 804 по плана на гр. Разград;
  • нов ПУП-ПРЗ, като от имоти с идентификатори 61710.505.7334 и 61710.505.7331 се образуват два нови урегулирани имота;
  • план за улична регулация (ПУР), като се създава улична регулация на част от кв. 804 по плана на гр. Разград;
  • план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация, като при необходимост и за други елементи на техническата инфраструктура,

Възложител – Община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42071

Решение № РУ-22-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград

Възложител – „Балканфарма-Разград” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42265

Галерия