За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-37-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-37-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Бяла (2021-2028 г.) и неразделните към нея Програма за управление на отпадъците на Община Бяла (2021-2028 г.), Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на Община Бяла (2021-2028 г.) и Раздел „Лечебни растения”, с възложител Община Бяла.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.11.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37430

Решение № РУ-36-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-36-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 81966.25.95, 81966.41.1, 81966.41.2, 81966.42.2, 81966.42.5, 81966.42.7, 81966.42.8, 81966.42.9, 81966.42.10, 81966.42.11, 81966.42.12, 81966.42.13 и 81966.42.98 по КККР на с. Черник, общ. Дулово, с възложител „Каолин” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.11.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37086

Решение № РУ-35-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-35-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 27156.119.24  по КК и КР на с. Езерче, местност „Руски паметник“ с цел промяна предназначението на земята, необходима за обслужване на съществуващо млекопреработвателно предприятие, с възложител ЕТ „Дениз – Адем Ибрахимов“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.11.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37171

Решение № РУ-34-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-34-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 78361.43.36  по КК и КР на с. Ценово, с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1000 kW, с възложител „НОРД СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.11.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36771

Решение № РУ-33-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-33-ЕО/2021 г.  за преценяване на необходимостта от изработване на Подробни устройствени планове – Планове за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори  38073.22.121, 38073.32.127 и 38073.32.129 по КККР на с. Колобър, общ. Дулово, с възложител „Каолинˮ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33492

Решение № РУ-32-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-32-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Исперих за периода 2021-2027 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35860

Решение № РУ-31-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-31-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от изработване на Програма за опазване на околната среда на Община Лозница за периода 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Лозница за периода 2021-2027 г. с включена Програма за управление на утайките от ПСОВ Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36916

Решение № РУ-30-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-30-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ ТП 2 Нова Черна с нови СБС до електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 51956.115.26, местност „Над Орехитеˮ, землището на с. Нова Черна, община Тутракан, с възложител „Електроразпределение Северˮ АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37099

Решение № РУ-29-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-29-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за напорен водопровод от ПИ 66295.342.10, захранващ ПИ 66295.319.26 в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат, с възложител Х. Хасанов

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.09.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36857

Галерия