За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-35-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-35-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 05611.1.1460 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централаˮ, с Възложител – Община Борово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39176

Решение № РУ-34-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-34-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ III-1600, ПИ 1600 и УПИ VIII-1600, кв. 71 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, с Възложител – Д. С. Миков

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39613

Решение № РУ-33-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-33-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на комуникациоонно-транспортен план за поземлен имот с идентификатор 63427.98.60 по КККР на гр. Русе, местност „Саръ баир”, с Възложител – „Интер Браво”, ЕИК 117681312

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39651

Решение № РУ-30-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-30-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ІХ-41 и УПИ VІІІ-41, кв. 57, по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан. Възложител – М. Минчев.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39615

Решение № РУ-32-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-32-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Ситово за периода 2021-2028 г. и Програма за опазване на околната среда на Община Ситово за периода 2021-2028 г. с включен раздел „Лечебни растенияˮ. Възложител – Община Ситово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39496

Решение № РУ-31-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-31-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:

- Подробни устройствени планове (ПУП) – планове за застрояване за поземлени имоти с идентифкатори 56366.30.101, 56366.30.80, 56366.43.4, 56366.66.163, 56366.65.148, 56366.28.228 по КК и КР на с. Пиперково, общ. Ценово, с цел изграждане на фотоволтаична централа;

- Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за поземлени  имоти с идентификатори  20849.25.1, 20849.19.32 и 20849.26.22 по КК и КР на с. Джулюница, общ. Ценово, 56366.26.55, 56366.30.81, 56366.32.51, 56366.32.90, 56366.32.94, 56366.32.242, 56366.32.245, 56366.40.96, 56366.43.113, 56366.43.114, 56366.45.97, 56366.49.139, 56366.51.36, 56366.51.138, 56366.53.127, 56366.53.127, 56366.53.136, 56366.53.142, 56366.59.127, 56366.60.127, 56366.65.156, 56366.76.1, 56366.76.52, 56366.76.62, 56366.76.63, 56366.76.239, 56366.30.102 и 56366.76.254 по КК и КР с. Пиперково, общ. Ценово за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на подземен електрически кабел 20 КV за захранване на поземлени имоти с идентификатори 56366.30.101, 56366.30.80, 56366.43.4, 56366.66.163 и  56366.65.148 по КК и КР на с. Пиперково, общ. Ценово. Възложител – Ценово Солар Плант ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39143

Решение № РУ-29-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-29-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 51679.54.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе, с цел промяна предназначението на земята и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Ваканционно селище (Ос)“. Възложител – Д. Йорданов

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38901

Решение № РУ-28-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-28-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Общинска програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2027 г. и включената към нея, като неразделна част, Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. Възложител – Община Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38962

Решение № РУ-27-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-27-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Общинска програма за опазване на околната среда на Община Тутракан за периода 2021-2028 г. и включената към нея, като неразделна част, Програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. Възложител – Община Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.06.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/37990

Галерия