За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-19-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-19-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за:

  • изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.505.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден УПИ I-179 „За производствени и складови дейности“ и част от поземлен имот с идентификатор 61710.505.7334 в кв. 804 по плана на гр. Разград;
  • нов ПУП-ПРЗ, като от имоти с идентификатори 61710.505.7334 и 61710.505.7331 се образуват два нови урегулирани имота;
  • план за улична регулация (ПУР), като се създава улична регулация на част от кв. 804 по плана на гр. Разград;
  • план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация, като при необходимост и за други елементи на техническата инфраструктура,

Възложител – Община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42071

Решение № РУ-22-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград

Възложител – „Балканфарма-Разград” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42265

Решение № РУ-20-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-20-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 62089.103.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Раковски, общ. Разград

Възложител – ЕТ „Ердуван Чакър – Илкджан Чакър”

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42200

Решение № РУ-21-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 32874.13.91 по КК и КР на гр. Исперих, община Исперих с цел изграждане на инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници – две фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 7200 kW

Възложител – Тиера дел сол  002 ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42268

Решение № РУ-18-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия – електрическо захранване към поземлен имот с идентификатор 51956.50.592 по КК и КР на с. Нова Черна, община Тутракан

Възложител – „Идея 2004” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42540

Решение № РУ-17-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ III-116, кв. 27 по плана на с. Гарван, общ. Ситово, обл. Силистра.

Възложител – „Ел Джи Енерджи” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.02.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42190

Решение № РУ-15-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Лозница и изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 17498.47.276 и 17498.47.277 по КККР на с. Градина, местност „Алатла”, общ. Лозница с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4501.44 kWp.

Възложител – Община Лозница и „Сън Технолоджи 1” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42048

Решение № РУ-7-П/2023 г.

Решение № РУ-7-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия ниско напрежение до имот с идентификатор 63427.153.2004, м. „Караач” по КК и КР на гр. Русе“

Възложители – „Електроразпределение Север” АД, ЕИК: 104518621

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42401

Решение № РУ-14-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за имоти: УПИ I-общ., УПИ II-общ., УПИ III-общ., УПИ IV-общ., УПИ V-общ., УПИ VI-общ.(имот с планоснимачен № 1087, в кв. 52 по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан) с цел промяна предназначението на имота за зона „Предимно производствена /Пп/”

Възложител – В. Минчева

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.02.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41931

Галерия