За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-28-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-28-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията, включващ проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 67526.16.64 (НТП: нива) и 67526.16.72 (НТП: за друг вид производствен и складов обект) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилец, община Силистра и инвестиционно предложение за „Изграждане на силозно стопанство – 4 броя силози и склад за почистване, обезаразяване и калибриране на зърноˮ, с местоположение новооббразуван поземлен имот с идентификатор 67526.16.375 по КК и КР на с. Смилец, община Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.09.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36398

Решение № РУ-27-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-27-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Община Русе за периода 2021-2026 г. с възложител Община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.09.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36372

Решение № РУ-25-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-25-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 51679.190.110 по КК и КР на село Николово, община Русе с възложител „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО“ АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36585

Решение № РУ-26-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-26-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Исперих 2021 – 2027 г. с възложител Община Исперих

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36517  

Решение № РУ-24-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-24-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 53232.16.64, местност „Моржаˮ по плана на с. Печеница, община Исперих с възложител З. Мехмед

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35023

Решение № РУ-23-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-23-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Ситово за периода 2021-2027 г. с възложител Община Ситово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36583

Решение № РУ-22-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 78361.43.37 по КККР на с. Ценово, местност „Стопански двор” с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 000 kW с възложител ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ”

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36537

Решение № РУ-20-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-20-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Ценово за периода 2021-2024 г., с възложител Община Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36352

Решение № РУ-21-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за енергийна ефективност на Община Ценово за периода 2021 – 2027 г. с възложител Община Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.08.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36348

Галерия