За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-19-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-19-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Цар Калоян 2021-2027 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36230

Решение № РУ-18-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура за изграждане на Външно кабелно захранване 20kV МКТП, кабел СрН и НН 0.4 kV на нова Приемо-предавателна станция RAZ0090.A000 Ludogorie тип Телемоб 30, с честотен обхват 900/1800/2100 MHz, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.122.20, гр. Разград, местност „Недокланско дере“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.07.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36241

Решение № РУ-17-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 56441.108.278  по КК и КР на с. Писанец, общ. Ветово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.07.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37734

Решение № РУ-16-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-16-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия за ПИ 004160 в землището на село Сокол, община Главиница за промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на местен път към гробищен парк за мюсюлмани.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.06.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35902

Решение № РУ-14-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Ценово за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35526

Решение № РУ-15-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изработване на ПУП - ИПР u ПЗ (Подробен устройствен план - Изменение план за регулация и план за застрояване) на ПИ 63472.8.135, ПИ 63472.8.258, ПИ 63472.8.259 и ПЗ на УПИ XXIII-617, кв. 1007 по регулационния план на гр. Русе, Източна промишлена зона

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35080

Решение № РУ-13-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Сливо поле за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Сливо поле

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.04.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35609

Решение № РУ-12-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 77308.254.9 по КККР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с цел изграждане на пункт за годишни технически прегледи и сервизно обслужване на моторни превозни средства, с възложител: Ц. Цонева

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.04.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32470

Решение № РУ-11-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващи ел. кабели средно напрежение 20кV до БКТП 1000 кVА 20/0.4кV в ПИ 63427.107.76, местност „Гарван Бюлюк“, землище на град Русе 

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.04.2021 г. както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35506

Галерия