За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-4-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т.10902 до о.т.10904 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.8.17 по КК и КР на град Русе, кв.3015 по плана на ЗПЗ, гр. Русе, община Русе“.

Възложител – Г. Георгиев.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41880

Решение № РУ-3-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 61710.503.6406 и 61710.503.6405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за които са отредени УПИ  III-6406 „За производставени и складови дейности“ и IV-6405 „За обществено и делово обслужване“, кв. 603 по плана на гр. Разград“.

Възложител – Община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41322

Решение № РУ-2-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2023 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Ветово за периода 2022-2028 и Програма за опазване на околната среда на община Ветово за периода 2022-2028г. с възложител – община Ветово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38126

Решение № РУ-1-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2023 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план –изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ XX-184, кв.20 по плана на село Сяново, община Тутракан с възложител – ЕТ „ЦАРЕНА – ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ“

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.01.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41815

Решение № РУ-66-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-66-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабел 20кV за фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 04981.41.89 по КККР на с. Божичен, община Иваново с възложител – „Поломието“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41460

Решение № РУ-65-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-65-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабел 20кV за фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 78361.43.36 по КК и КР на с. Ценово, община Ценово с възложител – „НОРТ СОЛАР ИНВЕСТ“ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40667

Решение № РУ-64-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-64-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлени имоти с идентификатори 61710.505.337, 61710.505.338, 61710.505.339 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград с възложител – „Ем-пакˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40540

Решение № РУ-63-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-63-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г. с възложител – Община Иваново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41288

Решение № РУ-62-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-62-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Лозница с възложител – Община Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.12.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41306

Галерия