За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-14-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 53494.286.131 по КККР на с. Окорш, общ. Дулово, обл. Силистра и изграждане на склад за селскостопанска продукция, с възложител „Деметра” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38502

Решение № РУ-12-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на електрически кабел ниско напрежение до поземлен имот с идентификатор 63427.153.2177 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с възложител М. Минчев

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38837

Решение № РУ-10-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Главиница 2021-2028 г., включително раздел „Лечебни растенияˮ и Програма за управление на отпадъците на Община Главиница 2021-2028 г., с възложител Община Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38426

Решение № РУ-9-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до поземлени имоти: 503.1449, 503.1451, 503.1450, 503.1443, 503.1440, 503.1436, 503.1435, 503.1430, 503.1437, 503.1433, 503.1432, 503.1418, 503.1421, 503.1425, 503.1426, 503.1429, 503.1428, 503.1424, 503.1420, 503.1419, 503.1407, 503.1410, 503.1411, 503.1416, 503.1417, 503.1415, 503.1412, 503.1413, 503.2425, 503.1397, 503.1154, 503.1150, 503.1149, 503.1148, 503.1151, 503.1152, 503.1155 в м. „Дрибака“,  землище на с. Николово, общ. Русе, с възложител ДЗЗД „Чифлишко езеро”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38212

Решение № РУ-8-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване /ПУП-ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 47336.62.3 и 47336.62.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, план за застрояване на новообразувани поземлени имоти и промяна предназначението на земеделска земя представляваща поземлен имот с идентификатор 47336.62.4, с възложител „Никола Маринаро” ЕООД, ЕТ „Неделчев – Любомир Неделчевˮ.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37714

Решение № РУ-7-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51956.50.592 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, с цел отреждане на имота "за фотоволтаична централа и трафопост", с възложител „ИДЕЯ 2004“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38206

Решение № РУ-6-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I с идентификатор 73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. Тутракан, с възложител „Либра България” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38552

Решение № РУ-5-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Алфатар за периода 2021-2027 г., с възложител Община Алфатар.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35187

Решение № РУ-4-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе на електропровода за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в поземлен имот с идентификатор 10803.247.417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, с възложител „ГРИЙН ПАУЪР ПРОˮ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.02.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38138

Галерия