За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-22-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – Промяна на предназначението и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 02587.159.73, 02587.159.74 и част от 02587.159.75 по КККР на с. Баниска, общ. Две могили, с възложител Община Две могили.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39282

Решение № РУ-24-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-24-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – Промяна на предназначението и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 36364.106.236 /съществуващ християнски гробищен парк/ и част от ПИ 36364.106.239 по КККР на с. Каран Върбовка, община Две могили, с възложител Община Две могили.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39288

Решение № РУ-23-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-23-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ III-278, кв. 957, по плана на гр. Русе, Западна промишлена зона с цел изграждане на административна сграда и площадка за третиране на отпадъци, с възложител „Сириус Стар БГ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.05.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38550

Решение № РУ-21-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-21-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлени имот с идентификатор 10803.223.938 по КК и КР на град ветово, община Ветово, с възложител „КАОЛИН” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/33977

Решение № РУ-20-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-20-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на

-           Етап I – Подробен устройствен план - План за застрояване и изменение на плана за регулация за УПИ XVIII-260,261, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Обретеник, общ. Борово;

-           Етап II – Изготвяне на технически проект за „Изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 500 kWˮ,

с възложител „ЕН ЕФ” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38989

Решение № РУ-18-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване (ИПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07603.502.448, кв. Гара Бяла, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла от „Урбанизирана територияˮ в „Предимно производствена зонаˮ за безвредни производства, с възложител „ВОЛТОК МЕГА” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39012

Решение № РУ-11-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-11-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2021-2028 г., с възложител Община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.03.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38352

Решение № РУ-17-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабел 20 kV за ПИ с идентификатор 07603.502.604 по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, с възложител „СОНЕЛ 777” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38806

Решение № РУ-15-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците (ОПУО) с период на действие 2021-2028г., с възложител ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/38586

Галерия