За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-10-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-10-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 66425.13.608 и 66425.13.609 по КККР на гр. Силистра за площадка за реализация на инвестиционното предложение на община Силистра – за изграждане на „Площадка за събиране, подготовка за оползотворяване и съхранение на неопасни строителни отпадъци, материали, получени от тях и изкопни земни маси за нуждите на населените места на територията на община Силистра”, с възложител: Община Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.04.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35379

Решение № РУ-9-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Разград за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.03.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35556

Решение № РУ-8-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-8-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за  изработване на частично изменение на ОУП на Община Сливо поле в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05517.16.375 по КК и КР на с. Борисово и частично изменение на ПУП-ПЗ на същия имот.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34805

Решение № РУ-7-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.3.782 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, при съобразяване изискванията и нормативите за устройствена зона с разновидност Пп – „Предимно производствена зона“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.04.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34791

Решение № РУ-6-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Лозница за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Лозница

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.03.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34608

Решение № РУ-5-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Иваново за периода 2021-2027 г., с възложител: Община Иваново

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.03.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35298

Решение № РУ-4-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-Българияˮ ЕООД на територията на Област Русе, с възложител: „Нетуоркс-България” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.02.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35039

Решение № РУ-3-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 66425.506.13 по КККР на гр. Силистра, община Силистра, с възложител: „Екострой” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.02.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35081

Решение № РУ-2-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 66425.506.50 и 66425.506.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, с възложител: Д. Русева

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.02.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34726

Галерия