За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-72-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-72-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ИПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 57813.42.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Поройно, общ. Дулово

Възложител – „Братя Донкиˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45854

Решение № РУ-69-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-69-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на:

  • ПУП-Парцеларен план за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица и довеждащ водопровод и ел. кабел от Тръбен кладенец №3 до Помпена станция – с. Звенимр, общ. Главиница”;
  • ПУП-План схема на техническата инфраструктура за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица”.

Възложител – Обшина Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/40738

Решение № РУ-70-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-70-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 75246.2.245 по КК и КР на с. Ушинци с цел осигуряване на разширение на съществуваща производствена дейност в съседен поземлен имот с идентификатор 75246.2.28, община Разград.

Възложител – „ГРАНИТ МАР -2008“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/45748

Решение № РУ-71-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-71-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III и УПИ IV, кв. 4 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих (съответстващи на ПИ с идентификатори 15953.65.607 и 15953.65.608 по КК и КР на с. Голям Поровец) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 600 kW.

Възложител – М. Гроздева.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45706

Решение № РУ-68-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-68-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово с цел създаване на устройствена основа за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия.

Възложител – „ГЕЛИГ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45318

Решение № РУ-66-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-66-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група /МИГ/ - „Завет - Кубрат” за периода 2023-2027 г.

Възложител – Местна инициативна група /МИГ/ „Завет - Кубрат

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45472

Решение № РУ-67-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-67-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група - “Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” за периода 2023-2029 г.

Възложител – СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45573

Решение № РУ-65-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-65-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 69078.150.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан

Възложител – „АГРОЛЕС ГОЛДˮ ЕООД, „ФЕЦ СТАРО СЕЛОˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.10.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45290

Решение № РУ-64-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-64-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Сливо поле 2022-2028 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Сливо поле 2022-2028 г.,

Възложител – Община Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43668

Галерия