За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-41-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-41-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 10834.42.54 и 10834.42.61 по КККР на с. Ветрен, общ. Силистра, обл. Силистра и отреждането им „За енергийно производство”, с Възложител – „Галеко” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39713

Решение № РУ-40-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-40-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 10803.162.334 по КККР на гр. Ветово за отреждане на Предимно производствена зона (Пп), с Възложител – „Ветовска гора” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39549

Решение № РУ-39-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-39-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ II, кв. 74 по плана на с. Борисово, общ. Сливо поле с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централа и трафопостˮ и създаване на градоустройствена основа в съответствие с устройствената зона „Ппˮ – предимно производствена устройствена зона, с Възложител – „Волток мега” ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39635

Решение № РУ-38-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-38-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ II-75 и УПИ III-75, кв.4008 по плана на Образцов чифлик, община Русе, с Възложител – „Топ Манˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39804

Решение № РУ-36-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-36-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 20184.1.1541 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две Могили, с Възложител – „Волток Мегаˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39017

Решение № РУ-35-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-35-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 05611.1.1460 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово с цел отреждане на имота „за фотоволтаична централаˮ, с Възложител – Община Борово

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39176

Решение № РУ-34-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-34-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ III-1600, ПИ 1600 и УПИ VIII-1600, кв. 71 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, с Възложител – Д. С. Миков

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39613

Решение № РУ-33-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-33-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на комуникациоонно-транспортен план за поземлен имот с идентификатор 63427.98.60 по КККР на гр. Русе, местност „Саръ баир”, с Възложител – „Интер Браво”, ЕИК 117681312

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39651

Решение № РУ-30-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-30-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ІХ-41 и УПИ VІІІ-41, кв. 57, по плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан. Възложител – М. Минчев.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39615

Галерия