За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ЕО

Решение № РУ-21-П/2023 г.

Решение № РУ-21-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за проект на Програма за опазване на околната среда на Община Самуил 2021-2027 г. с раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Самуил 2021- 2027 г.”

Възложители – Община Самуил

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.04.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/35024

Решение № РУ-5-П/2023 г.

 Решение № РУ-5-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за „Изработване проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 32874.167.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Исперих, местност „Юстек Юстю” с цел промяна предназначението на земята и отреждане на имота като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена”,

Възложители – Кооперация „Агро - Тида”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.02.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41961 

Решение № РУ-4-П/2023 г.

Решение № РУ-4-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлен имот с планоснимачен № 572, за който е отреден парцел № VI-572, кв. 43 по плана на с. Благоево, общ. Разград“

Възложители – Б. Ендяков

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.01.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40479

Решение № РУ-1-П/2023 г.

Решение № РУ-1-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за „Изработване на проект на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПЗ/ на УПИ IV-208, кв.38 по регулационния план на село Помен, община Две Могили“

Възложители – Н. Тончева и „Енерджи Етериум” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.01.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38049

Решение № РУ-20-П/2022 г.

Решение № РУ-20-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за “ Изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхват ПИ с планоснимачен номер 947, за който са отредени парцели III и IV, кв. 16 по плана на с. Осенец, общ. Разград”.

Възложител – И. М. Мехмед

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.08.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40348

Решение № РУ-16-П/2022 г.

Решение № РУ-16-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за “Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.182.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел промяна предназначението на земята и отреждане на терена като устройствена зона от разновидност „Смесена обществено-обслужваща и складова зона”.

Възложител – „МИСТИ“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.06.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39908

Решение № РУ-12-П/2022 г.

Решение № РУ-12-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за Комплексен проект за инвестиционна инициатива, по чл. 150 от Закона за устройство на територията, включващ следните самостоятелни части:

  • Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ V, кв. 46 по регулационния план на с. Батишница, общ. Две могили с отреждане като устройствена зона от разновидност „Чисто производствена /Пч/“;
  • Технически проект за обект - „Склад за материали“ в границите на УПИ V, кв. 46 по регулационния план на с. Батишница.

Възложител – „Глоуб Индъстрис“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.05.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/39607

Решение № РУ-13-ЕО/2022 г.

Решение № РУ-13-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на община Две могили за периода 2021-2028 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/38137

Решение № РУ-1-П/2022 г.

Решение № РУ-1-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I с идентификатор 73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди, с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. Тутракан за изграждане на фотоволтаичен парк.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.01.2022 г.

Галерия