За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ЕО

Решение № РУ-22-П/2024 г.

Решение № РУ-22-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Общ устройствен план на град Разград с неговото землище.

Възложител – Община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/42116

Решение № РУ-15-П/2024 г.

Решение № РУ-15-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ VI-2154, кв. 176 по плана на гр. Ветово, обл. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност 990 kW.

Възложител – „АЛФА ГРУП“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41985

Решение № РУ-13-П/2024 г.

Решение № РУ-13-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27156.502.76 по КККР на с. Езерче, общ. Цар Калоян, обл. Разград и отреждането му „За ФЕЦ”.

Възложител – „Стонал” ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42479

Решение № РУ-9-П/2024 г.

Решение № РУ-9-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово с цел промяна предназначението на имота от горска територия в обект за изграждане на производствена база за обогатяване на каолин и стъкларски пясък.

Възложител – „ВАТИЯ КВАРЦ“ Д.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.03.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/46338

Решение № РУ-5-П/2024 г.

Решение № РУ-5-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 24829.431.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на животновъден обект - птицеферма.

Възложител – „ПИЛСУ“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.12.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/36159

Решение № РУ-52-П/2023 г.

Решение № РУ-52-П/2023 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Борово в обхват поземлени имоти с идентификатори 53117.61.294, 53117.61.327, 53117.61.328, 53117.61.329, 53117.61.330, 53117.61.267, 53117.61.333, 53117.61.334, 53117.61.335, 53117.61.336, 53117.61.337, 53117.61.338, 53117.61.339, 53117.61.340, 53117.61.341, 53117.61.342, 53117.61.343, 53117.61.344, 53117.61.345, 53117.61.346, 53117.61.347, 53117.61.348, 53117.61.349, 53117.61.350, 53117.61.351, 53117.61.298, 53117.61.352, 53117.61.355, 53117.61.223, 53117.61.353, 53117.61.354, м. Тръновица, с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.

Възложител – Община Борово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.10.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45518

Решение № РУ-31-П/2023 г.

Решение № РУ-31-П/2023 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за изграждане на външно кабелно захранване 20 kV, кабел средно и ниско напрежение 0.4 kV, за новопредвидена приемно-предавателна станция RAZ0090.А000 Ludogorie в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.122.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

Възложител – „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/35229

Решение № РУ-25-П/2023 г.

Решение № РУ-25-П/2023 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ с цел обединяване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ XLIII-3124, LXXI-3125, LXXII-3126 и LXX-3123, кв. 117 по плана на гр. Кубрат и изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за новообразувания УПИ LXXVIII-128 по плана на гр. Кубрат.

Възложител – „АГРИКС БАЗА КУБРАТ“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43738

Решение № РУ-26-П/2023 г.

Решение № РУ-26-П/2023 г. за прекратяване на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС за изготвяне на частично изменение на Подробен устройствен план на УПИ X – „за озеленяване“ по плана на с. Точилари, общ. Кубрат.

Възложител – Община Кубрат

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.07.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/35020

Галерия