За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения за прекратяване на процедури по ЕО

Решение № РУ-1-П/2022 г.

Решение № РУ-1-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I с идентификатор 73496.501.3170 и УПИ VIII-за промишлени нужди, с идентификатор 73496.501.3675, кв. 69, гр. Тутракан за изграждане на фотоволтаичен парк.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.01.2022 г.

България в Юнеско

Галерия