За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Проекти на решения за инвестиционни предложения за заседания на ЕЕС

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС № РУ 1-1/ 2023 г.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА за ИП: „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория”, с възложител “ПОРТ БУЛМАРКЕТ” ЕАД (26.01.2023 г.)

Проект на Решение за ИП с възложител „Скални материали“ АД

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ за ИП: “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”, с възложител „Скални материали“ АД

Галерия