За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител С. С.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за “Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба превозни моторни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), хартия, картон, пластмаса и др.“ , с местоположение: имот №501.2323, за който е образуван УПИ V, кв.156 по плана на село Щръклево, с вх. № АО-5281-(3)/15.03.2019 г.

     Възложител – С. С.

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32229

 1. От общинската администрация на гр. Иваново и кметство село Щръклево.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Иваново и кметство село Щръклево.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител – „ЕКОПРОДУКТ” ЕООД

     В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-5108-(3)/12.12.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти (СЖП)”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 57577.201.40 в землището на с. Попина, общ. Ситово

     Възложител – „ЕКОПРОДУКТ” ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32401

 1. От общинската администрация на гр. Исперих.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Ситово и кметство село Попина.

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Сдружение „Невруз-2018“

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-4462-(4)-10.12.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на молитвен дом с местоположение УПИ XV-974 „За обществено обслужване и молитвен дом“, кв. 23 по плана на с. Черник, общ. Дулово.

     Възложител – Сдружение „Невруз-2018“, ЕИК 205045097

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32106

 1. От общинската администрация на община Дулово и Кметство село Черник.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Дулово и Кметство село Черник.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Свободна Зона - Русе“ ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-4763-(4)-02.12.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за промяна предназначението на цех за производство на електрозаварени тръби в цех за производство на изделия от стомана, с индукционни пещи, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.31 (сграда с идентификатор 63427.128.31.24) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

      Възложител – „Свободна Зона - Русе“ ЕАД, ЕИК 117001983.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32229

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „ЕМАКС“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-3291-(8)-26.11.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци посредством структурното им разграждане до вещества годни за повторна употреба с местоположение на площадката поземлен имот с идентификатор 66425.514.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, Промишлена зона „Запад“.

     Възложител – „ЕМАКС“ ООД, ЕИК 118549445.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32120

 1. От общинската администрация на община Силистра.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Силистра.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ“ ЕООД, Оператор – „БУЛМАРКЕТ“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „ Изграждане на склад за леснозапалими течности /ЛЗТ /с авторазтоварище, инсталация за улавяне и регенерация на въглеводородни газове и командна зала“ с местоположение: УПИ XXI по плана на ТМ-АД/л/, град Русе” с вх. № АО-3484-(8)/25.11.2019 г.

     Възложител – „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ“ ЕООД, Оператор – „БУЛМАРКЕТ“ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

registers.moew.government.bg/ovos/lot/32237

 1. От общинската администрация на гр. Русе и кметство град Мартен.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе и кметство град Мартен.

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Д.С. ТЕК“ ООД

     В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-2835-(3)-08.11.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за монтаж на нова, четвърта машина за леене под налягане и тигел към нея в съществуваща производствена сграда – Цех за производство на алуминиеви детайли с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.3866 (стар идентификатор 73496.501.2271) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан.

     Възложител – „Д.С. ТЕК“ ООД, ЕИК 203616647.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31411

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Тутракан.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Марлин“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Складова база за съхранение на зърно, производствена сграда, административно-битова сграда в УПИ XXVII-41 „За пристанище и друг вид производствен, складов обект“, кв.17 по плана на промишлена зона „Запад“ – гр. Силистра, идентичен с ПИ с идентификатор 00895.506.90 по КК и КР на село Айдемир и външни връзки към имота – електропровод и водопровод” с вх. № АО-4355-(3)/04.11.2019 г.

     Възложител – „Марлин“ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32098

 1. От общинската администрация на гр. Силистра и кметство село Айдемир.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Силистра и кметство село Айдемир.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител ЕТ „ЛЕШНИК-СТОЯН СТОЯНОВ”.

В РИОСВ-Русе е постъпила документация с вх. № AO-4177-(4)/31.10.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на сграда с цел обособяване на сватбена зала"

      Възложител – ЕТ „ЛЕШНИК-СТОЯН СТОЯНОВ”, ул. „Шуменско шосе” № 40, гр. Дулово

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 • Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           
 • p://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26269;
 • От общинската администрация Дулово
 • Публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе.

 

 

Галерия