За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „Биовет“ АД – клон Разград.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение  “Подмяна на амортизирано технологично оборудване с ново и привеждане в съответствие с наименованието на работните инсталации с новите административни промени във фирмата“.

    Възложител – „Биовет“ АД – клон Разград.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31017

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Разград.

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител Община Русе.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на РСУО Русе“ с местоположение имот с идентификатор 63427.60.23 по кадастралната карта на гр. Русе, с вх. № АО-242-(4)/05.07.2019 г.

     Възложител – Община Русе

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29223

 1. От общинската администрация на гр. Русе.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „АДИСА“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-2156-(4)-27.06.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за производство на пелети в съществуваща сграда с местоположение УПИ I, кв. 79 по плана на гр. Лозница.

     Възложител – „АДИСА“ ООД, ЕИК 101722654.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31019

 1. От общинската администрация на община Лозница.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Лозница.

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложетел „Непал-10“ ЕООД

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлижение за „Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери от 100 000 бр. места за бройлери до 130 000 бр. места за бройлери”, с местоположение поземлен имот № 170001 в землището на с. Щръклево, общ. Иваново с вх. № АО-1962-(5)/25.06.2019 г.

     Възложител – „Непал-10“ ЕООД, ЕИК 201214105

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31182

 1. От общинската администрация на с. Иваново.
 2. От кметството на с. Щръклево.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Иваново и Кметство село Щръклево.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „Николови Груп 19“ ООД

     В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-1923-(3)-25.06.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за оборудване на съществуваща сграда с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 60 000 места за бройлери, с местоположение поземлен имот с идентификатор  15953.65.752  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голям Поровец, община Исперих.

     Възложител – „Николови Груп 19“ ООД, ЕИК 205459753.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31175

 1. От общинската администрация на община Исперих и Кметство село Голям Поровец.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Исперих и Кметство село Голям Поровец.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител К.С.

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Промяна предназначението на съществуваща сграда в работилница за производство на кисело мляко с капацитет 1000 л/ден, предвидена в рамките на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I-684 и УПИ II-684, кв. 53а по плана на с. Гецово, община Разград, с вх. № АО-1012-(4)/26.06.2019 г.

     Възложител – К.С.

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29425

 1. От общинската администрация на гр. Разгра;
 2. От кметството на с. Гецово, общ. Разград.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Разград и кметство с. Гецово.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител ТП ДЛС Воден-Ири Хисар

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Предприятие за първична преработка на дивеч” с местоположение: поземлен имот 980112 в землището на село Острово с вх. № АО-2572-(2)/24.06.2019 г.

     Възложител – ТП ДЛС Воден-Ири Хисар

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31148

 1. От общинската администрация на гр. Завет и кметство село Острово.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Завет и кметство село Острово.

Предстоящо обществено обсъждане на ДОВОС за ИП– “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Блян“, с възложител „Ватия Кварц” АД

     Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение – “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Блян“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе” с възложител „Ватия Кварц” АД

     На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31/2019 г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомително писмо от „Ватия Кварц” АД за организиране на срещи за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение  - „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе”.

     Срещите за обществено обсъждане са организирани на дата 22.07.2019 г., както следва:

 1. От 10 часа в заседателната зала на Младежки дом в град Ветово, обл. Русе, ул. „Дунав“ № 1;
 2. От 13.30 часа в Читалище „Просвета“, град Глоджево, ул. „Д. Благоев“ № 75.

     Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

 1. В рамките на работното време на община Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 4;
 2. В рамките на работното време на кметство село Кривня, при кмета;
 3. В рамките на работното време на кметство град Глоджево, при кмета;
 4. В рамките на работното време на кметство град Сеново, при кмета;
 5. В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (9.00 – 17.30 часа), град Русе, бул. „Придунавски“ № 20, в деловодството;
 6. От 9 до 16 часа в офиса на възложителя в гр. София,  ул. “Самоков” № 28И, Комплекс ЕСТЕ, ж.к. Изток, Район Изгрев. E-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места или на срещите за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Изпълнителен директор – Люба Кожухарова, тел. 0899919850, E-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

     Документацията по ОВОС за инвестиционното предложение е достъпна за преглед и запознаване и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25409 .   

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП на ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА - РЯХОВО“

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за промяна предназначението на масивна селскостопанска сграда, част от животновъдна ферма, в мандра за производство на млечни продукти с капацитет 1 т постъпващо мляко за преработка на ден с местоположение поземлен имот с идентификатор 63668.152.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле.

     Възложител – ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА - РЯХОВО“, ЕИК 117029395.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

      http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29693

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Сливо поле и кметство село Ряхово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерия