За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за ОВОС за ИП с възложител Община Исперих

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на гробищен парк с местоположение поземлен имот с идентификатор 46913.4.929 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък Поровец, общ. Исперих.

     Възложител – Община Исперих ЕИК 000505821.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26099;

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Исперих и Кметство село Малък Поровец.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за ОВОС за ИП с възложител „ИНЕРТ“ ООД

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав в участък км 507.900 до км 507.100”.

     Възложител – „ИНЕРТ“ ООД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25964;

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Иваново и Кметство село Пиргово.

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за ОВОС за ИП с възложител „Биовет“ АД – клон Разград

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за козметични продукти ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710503.6308 по КК и КР на град Разград.

     Възложител – „Биовет“ АД – клон Разград.

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                          

http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/25811/3003

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Разград.

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за ОВОС за ИП с възложител Община Бяла

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционална спорта зала в УПИ 2351-за СОУ, кв.7, град Бяла община Бяла”.

     Възложител – община Бяла.

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25877;

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Бяла.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за ОВОС за ИП с възложител „Де и Ви Комерс“ АД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за склад за съхранение на полимер битум със смесване на полимер и битум с местоположение поземлен имот с номер 0.82 по кадастрален план на гр. Мартен, общ. Русе.

     Възложител – „Де и Ви Комерс“ АД  ЕИК 201084940.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25316;

 1. От общинската администрация на Община Русе и Кметство град Мартен.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе и Кметство град Мартен.

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за ОВОС на ИП на „КОМПАКТ ПАК“ ООД

     Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  - Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп.ДВ, бр. 3/2018 г.) 

      В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за компостиране на различни видове органични отпадъчни материали от производство и преработка на селскостопанска продукция, включително оборски тор”, с местоположение УПИ X, кв. 61 по регулационния план на с. Каменар, общ. Лозница.

     Възложител – „КОМПАКТ ПАК“ ООД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25532;

 1. От общинската администрация на Община Лозница и Кметство с. Каменар.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Лозница и Кметство с. Каменар.

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за ОВОС на ИП на „ЛЕХЧЕВО ЕКО ПРОДУКТ“ ООД

     Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  - Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп.ДВ, бр. 3/2018 г.) 

      В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Използване на отпадъчна дървесина като суровина за производство на пелети в съществуващ цех”, с местоположение имоти с №№ 218014 и 218024 в землището на с. Николово, общ. Русе.

     Възложител – „ЛЕХЧЕВО ЕКО ПРОДУКТ“ ООД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/25302;

 1. От общинската администрация на Община Русе и Кметство с. Николово.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе и Кметство с. Николово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС за ИП на „Вили” ЕООД

     Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  - Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп.ДВ, бр. 3/2018 г.). 

      В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Инсталация за сушене на плодове, реконструкция с преустройство на промишлени сгради 1 и 2 в цех за преработка, замразяване, пакетиране и съхранение на плодове и зеленчуци, пристройка за сушилня, склад и битови помещения, пристройка за канцелария, навес и трафопост”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.3042 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан.

     Възложител – „Вили” ЕООД  ЕИК 118561771

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25318;

 1. От общинската администрация на Община Тутракан.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Тутракан.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за ОВОС за ИП с възложител „Синержи Груп“ ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  - Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп.ДВ, бр. 3/2018 г.) 

      В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери при достигане на общ капацитет от 79 980 места за птици”, с местоположение ПИ с идентификатор 32874.201.216 (сграда с идентификатор 32874.201.216.24) по КК и КР на гр. Исперих.

     Възложител – „Синержи Груп“ ООД  ЕИК 204695735.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25317;

 1. От общинската администрация на Община Исперих.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Исперих.

 

 

Галерия