За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

Предстоящо обществено обсъждане на ДОВОС за ИП– “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Блян“, с възложител „Ватия Кварц” АД

     Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение – “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Блян“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе” с възложител „Ватия Кварц” АД

     На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31/2019 г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомително писмо от „Ватия Кварц” АД за организиране на срещи за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение  - „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе”.

     Срещите за обществено обсъждане са организирани на дата 22.07.2019 г., както следва:

 1. От 10 часа в заседателната зала на Младежки дом в град Ветово, обл. Русе, ул. „Дунав“ № 1;
 2. От 13.30 часа в Читалище „Просвета“, град Глоджево, ул. „Д. Благоев“ № 75.

     Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

 1. В рамките на работното време на община Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 4;
 2. В рамките на работното време на кметство село Кривня, при кмета;
 3. В рамките на работното време на кметство град Глоджево, при кмета;
 4. В рамките на работното време на кметство град Сеново, при кмета;
 5. В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (9.00 – 17.30 часа), град Русе, бул. „Придунавски“ № 20, в деловодството;
 6. От 9 до 16 часа в офиса на възложителя в гр. София,  ул. “Самоков” № 28И, Комплекс ЕСТЕ, ж.к. Изток, Район Изгрев. E-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места или на срещите за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Изпълнителен директор – Люба Кожухарова, тел. 0899919850, E-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

     Документацията по ОВОС за инвестиционното предложение е достъпна за преглед и запознаване и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25409 .   

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП на ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА - РЯХОВО“

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за промяна предназначението на масивна селскостопанска сграда, част от животновъдна ферма, в мандра за производство на млечни продукти с капацитет 1 т постъпващо мляко за преработка на ден с местоположение поземлен имот с идентификатор 63668.152.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле.

     Възложител – ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА - РЯХОВО“, ЕИК 117029395.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

      http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29693

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Сливо поле и кметство село Ряхово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител ЕТ „ПЛАМЕН КОСТОВ-57”

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Риборазвъждане в язовир „Калипетрово” с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.171.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово с вх. № АО-1266-(4)/23.05.2019 г.

     Възложител – ЕТ „ПЛАМЕН КОСТОВ-57”

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31008

 1. От общинската администрация на гр. Силистра.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване”, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Силистра и Кметство село Калипетрово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител Г. Н. Б

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Сграда за организиране на тържества за специални поводи” с местоположение: УПИ VIII – 273, кв. 13 по регулационния план на село Богданци, общ. Главиница с вх. № АО-1118-(3)/27.05.2019 г.

     Възложител – Г. Н. Б

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29570

 1. От общинската администрация на гр. Главиница.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване”, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Главиница и Кметство село Богданци.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „Алфа Трейд“ ООД

 В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на строителен хипермаркет „Алфа Трейд“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.7389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.  

     Възложител – „Алфа Трейд“ ООД, ЕИК 116582749.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29849

 1. От общинската администрация на община Разград.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Разград.

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „ЕЛЛИ-99” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на „Спортен риболов и изграждане на дървени постройки” с местоположение ПИ с идентификатори: №№ 673496.32.140 и 73496.32.163 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан.  

     Възложител – „ЕЛЛИ-99” ЕООД, ЕИК 201070968.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30922

От общинската администрация на община Тутракан.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Разград.

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.).

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав в участък от км 374.900 до км 374.600” с вх. № АО-446-(6)/13.05.2019 г.

     Възложител – „Поларис-8“ ООД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29715

 1. От общинската администрация на гр. Силистра.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Исперих.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.).

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „ Промяна предназначението на част от РМЦ /сграда с идентификатор 63427.8.1324.10 по КК и КР на град Русе/ в котелно помещение с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по КК и КР на град Русе ” с вх. № АО-5324-(2)/10.05.2019 г.

     Възложител – „Лубрика“ ООД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28773

 1. От общинската администрация на гр. Русе.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП, с възложител „Поларис-8“ ООД.

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав в участък от км 377.200 до км 376.300” с вх. № АО-5607-(8)/13.05.2019 г.

     Възложител – „Поларис-8“ ООД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29897

 1. От общинската администрация на гр. Силистра.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Исперих.

 

 

Галерия