За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

Предстоящо обществено обсъждане на ДОВОС с възложител "Ватия Кварц" АД, за находище "Блян"

     Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение – “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе” с възложител „Ватия Кварц” АД

     На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018 г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомително писмо от „Ватия Кварц” АД за организиране на среща за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение  - „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе”.

     Срещата за обществено обсъждане е организирана на дата 20.11.2018 г. от 10 часа в заседателната зала на Младежки дом в град Ветово, обл. Русе.

     Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

 1. В рамките на работното време на община Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 4;
 2. В рамките на работното време на кметство село Кривня, при кмета;
 3. В рамките на работното време на кметство град Сеново, при кмета;
 4. В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (9.00 – 17.30 часа), град Русе, бул. „Придунавски“ № 20, в деловодството;
 5. От 9 до 16 часа в офиса на възложителя в гр. София,  ул. “Самоков” № 28И, Комплекс ЕСТЕ, ж.к. Изток, Район Изгрев. E-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места или на срещата за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Изпълнителен директор – Люба Кожухарова, тел. 0899919850, E-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

     Документацията по ОВОС за инвестиционното предложение е достъпна за преглед и запознаване и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25409

Предстоящо обществено обсъждане на ДОВОС с възложител "Ватия Кварц" АД, за находище "Златен дол"

    Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение – “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „ЗЛАТЕН ДОЛ“, Участък II и Участък III в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе” с възложител „Ватия Кварц” АД

     На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018 г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомително писмо от „Ватия Кварц” АД за организиране на среща за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение  - „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „ЗЛАТЕН ДОЛ“, Участък II и Участък III в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе”.

     Срещата за обществено обсъждане е организирана на дата 20.11.2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Кметство град Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

     Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

 1. В рамките на работното време на община Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 4;
 2. В рамките на работното време на кметство град Глоджево, при кмета;
 3. В рамките на работното време на кметство град Сеново, при кмета;
 4. В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (9.00 – 17.30 часа), град Русе, бул. „Придунавски“ № 20, в деловодството;
 5. От 9 до 16 часа в офиса на възложителя в гр. София,  ул. “Самоков” № 28И, Комплекс ЕСТЕ, ж.к. Изток, Район Изгрев. E-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места или на срещата за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Изпълнителен директор – Люба Кожухарова, тел. 0899919850, E-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

     Документацията по ОВОС за инвестиционното предложение е достъпна за преглед и запознаване и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25411

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Лео Газ“ ЕООД.

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „ Пълначна станция за технически газове в УПИ X-1396, кв.1015 по регулационния план на град Русе” с вх. № АО-3681-(6)/11.10.2018 г.

     Възложител – „Лео Газ“ ЕООД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

  http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/27160/3003                                                    

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе.

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП, с възложител „Наутилиус“ ООД

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Реконструкция на склад за семена в цех за производство на пелети от дървесина и отпадъчна дървесина”, с местоположение: имот 043004 в землището на село Ценово, община Ценово.

     Възложител – „Наутилиус“ ООД.

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/27210/3003                                                        

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Ценово.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Северагро“ ЕООД

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждане на 3 броя рибарници, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 46913.93.7 в землището на с. Малък Поровец, общ. Исперих, с вх. № АО-3449-(6)/05.09.2018 г.

     Възложител – „Северагро“ ЕООД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26918

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Исперих и Кметство село Малък Поровец.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител Община Кайнарджа

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за «Реконструкция на част ВЕЛ 20кV „Голеш“ – електропроводно отклонение за ТП „Голеш 1“ чрез кабелна линия от стълб 345 до ТП 20/0,4кV „Голеш 1“.

     Възложител – Община Кайнарджа.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/26813/3003

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Кайнарджа и кметство село Голеш.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител МГ

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02796.79.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Басарбово, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за разделяне на терена на петнадесет отделни имота предназначени за жилищно застрояване и един имот за изграждане на трафопост.

     Възложител – М. Г.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26933

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе и Кметство село Басарбово.

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.) за ИП с възложител „ТМ-Технолоджи“ АД

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Изграждане на цех за ремонт на ж.п. вагони ”, с местоположение: УПИ XXVIII, УПИ LI и УПИ LII по регулационния план на „ТМ“ АД –гр. Русе, землището на гр. Мартен с вх. № АО-3357-(3)/28.08.2018 г.

     Възложител – „ТМ-Технолоджи“ АД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26806

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе и Кметство гр. Мартен.

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.) за ИП с възложител „Рио - Бет“ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Преустройство на съществуваща сграда – свинарник във ферма за отглеждане на месодайни крави”, с местоположение: УПИ IV, кв.61 по плана на село Бистренци с вх. № АО-3503-(4)/22.08.2018 г.

     Възложител – „Рио - Бет“ ЕООД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/26952/3003

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе.

 

 

 

 

Галерия