За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложетел „Инерт“ ООД

    В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав от км 500.200 до км 499.800”, с вх. № АО-2207-(4)/29.06.2018 г.

     Възложител – „Инерт“ ООД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26756

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Оргахим Резинс“ АД

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Промени в работата на инсталацията на „Оргахим Резинс” АД”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.732 по КК и КР на гр. Русе  с вх. № АО-1156-(2)/25.06.2018 г.

     Възложител – „Оргахим Резинс“ АД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26495

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе.

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 по Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.) за ИП с възложител „ФИШ-ЕР-ММ“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Интензивно отглеждане на пъстървови и други и други риби в бетонови басейни чрез водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец”, с местоположение: ПИ с идентификатор 73496.500.488 по КК и КР на гр. Тутракан.

     Възложител – „ФИШ-ЕР-ММ“ ООД.

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/22651

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Тутракан.

 

 

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител ЗК „СЕСЛАВ”

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на модулна станция за дизелови горива", с местоположение имот № 342011 в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат.    

     Възложител – ЗК „СЕСЛАВ”, ул. „Александър Стамболийски” № 35, с. Сеслав, общ. Кубрат

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 • Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           
 • http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26269;
 • От общинската администрация Кубрат и кметство с. Сеслав.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител С. Рашид

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на 50 бр. крави с местоположение УПИ XI – „За стопански дейности“, кв. 33 по ПУП на с. Водно, общ. Дулово.

     Възложител – С. Рашид.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26614

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Дулово и Кметство село Водно.

 

 

Предстоящо обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на "Каолин" ЕАД

     Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение - “Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър”- участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, Община Дулово, Област Силистра” с възложител „КАОЛИН” ЕАД – с. Сеново, обл. Русе

     На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018 г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомително писмо от „КАОЛИН” ЕАД – с. Сеново, обл. Русе за организиране на срещи за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение  - “Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър”- участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, Община Дулово, Област Силистра”.

     Срещите за обществено обсъждане са организирани както следва:

 • На дата 23.07.2018 г., от 9 часа, в село Грънчарово, в сградата на кметството;
 • На дата 23.07.2018 г., от 13 часа, в село Колобър, в сградата на Читалище „Христо Ботев“;
 • На дата 23.07.2018 г., от 16 часа, в село Раздел, в сградата на кметството;
 • На дата 24.07.2018 г., от 9 часа, в село Черник, в сградата на кметството;
 • На дата 24.07.2018 г., от 13 часа, в град Дулово, в сградата на община Дулово.

     Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

 1. В рамките на работното време на кметство село Грънчарово, ул. „Първа“ № 57, при кмета;
 2. В рамките на работното време на кметство село Колобър, ул. „Първа“ № 24, при кмета;
 3. В рамките на работното време на кметство село Раздел, ул. „Първа“ № 9, при кмета;
 4. В рамките на работното време на кметство село Черник, ул. „Люляк“ № 2, при кмета;
 5. В рамките на работното време на община Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, в деловодството;
 6. В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (9.00 – 17.30 часа), град Русе, бул. „Придунавски“ № 20, в деловодството;
 7. От 10 до 17 часа в офиса на възложителя в гр. Сеново, общ. Ветово, ул. „Дъбрава“ № 8, ет. 2, както и на официалния сайт на възложителя – www.kaolin.bg .

     Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места или на срещите за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Мина Александрова Вълева – Радкова, тел. 084 612 500, email – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

     На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

     Документацията по ОВОС за инвестиционното предложение е достъпна за преглед и запознаване и чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/20144

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Мак“ ООД

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващи сгради и промяна предназначението им във ферма за интензивно отглеждане на аквакултури“ .

     Възложител – „Мак“ ООД .

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

       http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26541

3.   От общинската администрация на Община Силистра.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Силистра и Кметство село Калипетрово.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 по Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „ВиКˮ ООД, гр. Силистра”.

     Възложител – Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26408

 1. От общинските администрации.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Силистра, Кметство с. Айдемир, Кметство с. Калипетрово и Община Тутракан.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Автомагистрали Черно море“ АД

     В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.128.1 по КК и КР на гр. Русе 

     Възложител – „Автомагистрали Черно море“ АД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26550

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе.

 

Галерия