За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за провеждане на консултации и обществени обсъждания на Доклади по ЕО по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за ЕО

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за ЕО на частично изменение на ОУП на община Сливо поле

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за ЕО на частично изменение на ОУП на община Сливо поле

Съобщение за обществено обществено обсъждане на Доклад по ЕО но ОУП на Цар Калоян

Съобщение за обществено обществено обсъждане на Доклад по ЕО но ОУП на Цар Калоян

Обществен достъп до доклад за екологична оценка (ДЕО) на Общ устройствен план на Община Цар Калоян

Днес, 17.11.2023 г., на основание чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Наредба за ЕО), РИОСВ-Русе  съобщава на обществеността, заинтересованите органи и трети лица за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на Общ устройствен план на Община Цар Калоян. 

Докладът за ЕО е достъпен и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/5069

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад по ЕО

Съобщение за провеждане на консултации по изготвена Екологична оценка за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница

Днес, 13.11.2023 г., на основание чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Наредба за ЕО), РИОСВ-Русе  съобщава на обществеността, заинтересованите органи и трети лица за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница. Докладът за ЕО е достъпен и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО, на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43042

Съобщение за провеждане на консултации

Провеждане на консултации по проект ПМДРА 2021-2027 г. с възложител Министерство на земеделието

Провеждане на консултации по проект на програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. и доклад за екологична оценка, с възложител Министерство на земеделието отвори

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за ЕО на ОУП на Община Ветово

Съобщение за провеждане на консултации по изготвен Доклад за ЕО на ОУП на Община Ветово

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Ветово

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 3/2018 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Ветово.

В срок 30 дни, считано от 28.07.2021 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад за ОС  ОУП на Ветово

Съобщение за организирано на дата 31.05.2021 г. обществено обсъждане на доклада по екологична оценка на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

Съобщение за организирано на дата 31.05.2021 г. обществено обсъждане на доклада по екологична оценка на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

Доклад по ЕО на предварителен проект на ОУП на Община Две могили

Съобщение за провеждане на консултации на Доклад по ЕО на предварителен проект на ОУП на Община Две могили

Галерия