За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за провеждане на консултации и обществени обсъждания на Доклади по ЕО по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за ЕО

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общи устройствен план на Община Главиница и ЕО към него

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 14.10.2016г. – 14.11.2016г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Главиница и Екологична оценка към него. За повече информация: www.glavinitsa.bg

 

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 14.10.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Главиница, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Главиница с адрес: гр. Главиница, ул”.Витоша” № 44, Лице за връзка: Айсун Кошуджу, Кмет на Община Главиница - Неждет Джевдет

Общият устройствен план се разработва от Обединение „План Консулт Главиница“ ДЗЗД, София с ръководител екип проф. д-р арх. Иван Никифоров въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени от ОбС-Главиница.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Главиница.  

Изработването на ОУПО се фи­нансира от бюджета на община Главиница с финан­со­вата под­­крепа на Министерството на инвестиционното проектиране (сега Министерството на ре­ги­о­нал­ното развитие и благоустройството). Разработва се дву­­фаз­но – пред­варителен и окон­­­ча­­телен про­е­кт, с период на действие  до 15 години.

 

Стратегическата цел на ОУП на община Главиница е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Главиница природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

 

Специфични цели: Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните цели:

 

Основните задачи на ОУПО про­­изтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 на МРРБ за съ­държанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото със­то­яние на общинската територия, нейната структура, фун­к­ции и начини на земе­пол­зване, селищна мре­жа, транспортна и инфра­струк­турна съоръже­ност и действащи охранни режими по специални закони, и са следните:

 • Определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено разви­тие на общината и неговото демографско развитие;
 • Определяне на функционалното предназначение на терените по структурни единици с техните насочващи пространствени и социални параметри;
 • Определяне на вътрешната инфраструктура и елементи на функционалните системи Обитаване, Труд и Отдих;
 • Организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от социалния сервиз;
 • Определяне структурата, трасетата и принципите на връзки между елементите на глав­ната комуникационна мрежа;
 • Създаване на условия за оптимизиране на масовия пътнически транспорт и неговото функциониране;
 • Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерната мрежа;
 • Организиране, диференциране и оразмеряване на елементите от зелени площи;
 • Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;
 • Разработване на програма от мероприятия и система за управление и реализация на ОУП.

От Европейската екологична мрежа Натура 2000 в обхвата на община Главиница попадат части от две защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици (Директива 2009/147/ЕС) – BG0002065 “Блато Малък Преславец” и BG0002062 „Лудогорие“ и три защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС) – BG0000168 “Лудогорие”, BG0000171 “Лудогорие - Боблата” и BG0000530 „Пожарево – Гарван“ поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.  

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ. То ще се проведе на 23.11.2016 г. от 12.00 часа в заседателната зала на ІV етаж , Общинска администрация, гр.Главиница , ул.”Витоша” № 44.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Главиница:  гр. Главиница, ул. “Витоша“ № 44, ст.№7, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: www.glavinitsa.bg

 

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Главиница, ст. №1-информационен център на факс /086362258 или на електронна поща: obshtina@glavinitsa.bg както и по време на срещата за обществено обсъждане.

 

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Айсун Кошуджу, тел. 08636 2060

 

Краен срок за провеждане на консултациите по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 14.11.2016 г.

 

Съобщение за консултации на предварителен проект на ОУП на Община Борово и Доклад за ЕО на Плана

Съобщение за консултации на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Борово и Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Плана

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Главиница

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Главиница.

    В срок 30 дни, считано от 01.06.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Карта 1

Карта 2

Карта 3 

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кайнарджа

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кайнарджа.

    В срок 30 дни, считано от 25.04.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на ОУП на Община Алфатар и ЕО към него

Община Алфатар, адрес: гр. Алфатар, област Силистра, ул. „Йордан Петров“ №6, представлявана от кмета Янка Господинова уведомява населението, че е изготвен доклад за Екологична оценка на проект за нов Общ устройствен план на община Алфатар.

Основание за изготвяне на плана е Законът за устройство на територията. Главна целна общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Алфатар географски, природни, исторически, ландшафтни и други ресурси. ОУП е разработен на база: Задание за изработване на ОУП на община Алфатар и Общински план за развитие на община Алфатар.

Периодът на действие на плана е 20 години. Планът обхваща територията на община Алфатар. Териториалният обхват на плана е общински. Планът се одобрява от Общинския съвет и се прилага от Кмета на общината.

В обхвата на плана попадат следните защитени територии:

-         Защитена местност „Каракуз”;

-         Защитена местност „Малък Канагьол”.

В обхвата на плана попадат следните защитени зони по НАТУРА-2000:

-            „Хърсовска река” – опазване на природните местообитания;

-            „Хърсовска река” – опазване на дивите птици;

-            „Лудогорие” – опазване на природните местообитания;

-            „Лудогорие” – опазване на дивите птици;

-            „Лудогорие – Сребърна” – опазване на природните местообитания.

Финансирането на плана е със средства от МРРБ и община Алфатар.

Проектът за плана и докладът за ЕО с всички приложения и материали към него е на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Алфатар, в Техническа служба всеки работен ден от 8 до 17 часа в течение на 30 дни от 18 април до 18 май 2016 г. Становища по плана се приемат до 18 май 2016 г. в писмен вид на адреса на общината или на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Лице за контакти: Надка Гаджева – тел. 086/811 629, факс 086/811646, имейл:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на ОУП на Община Иваново и ЕО към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 20.04.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Иваново, включително на Доклад за екологична оценка (ЕО) и Доклад за оценка на степента на въздействие към него.

Възложител на Общ устройствен план на Община Иваново и на Екологичната оценка към него е Община Иваново, представлявана от Георги Ангелов Миланов – кмет, с административен адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75.

Лице за връзка: Йоана Стоянова – специалист в Дирекция „УТОСХД”

Общият устройствен план на Община Иваново се разработва от „БУЛПЛАН” ООД – София с ръководител екип арх. Димитър Костов, въз основа на Задание, одобрено от Общински съвет Иваново с Решение № 242 по Протокол № 28 от 23.05.2013 г. на Общински съвет Иваново.

Органът, отговорен за одобряването на Общия устройствен план на Община Иваново е Общински съвет Иваново. Органът отговорен за прилагането му е Община Иваново. 

Общият устройствен план се разработва двуфазно и е с период на действие до 2035 година.

 

Главната цел на Общият устройствен план на Общината е да създаде тери­ториална планова ос­но­ва за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с це­­ли­те на социално-икономическото й развитие и със специфичните местни при­родни, кул­турно-исто­рически, туристически и други ресурси.

Целите, от чието изпълнение зависи постигането на главната цел се съ­обра­зяват с принципите на устойчивото разви­тие за баланс между екологи­чно рав­но­весие, икономически растеж и социален просперитет при песте­ли­во из­полз­ва­не на при­родните ре­сурси. Те са:

 • Регулиране в устройствено отношение про­це­­сите на по-нататъшната ур­ба­ни­зация на терито­ри­ята на Общината в граници и структурни форми, ко­ито да не накърняват качест­ве­ните характеристики, цялостността и стабил­ност­та на природната й среда.
 • Създаване на необходимите устройствени ус­ловия за реализиране през следващите планови периоди на стратеги­ческите и програмните документи по Закона за регионално раз­ви­тие – Нацио­нал­ната концепция за пространствено развитие, Регионалния план за развитие на Северния централен район за плани­ране, Областната стратегия и Общин­ския план за разви­тие, как­то и сек­тор­ни програми, планове и проекти на общин­ско и по-високо териториално ниво.
 • По-нататъшно изграж­дане и техни­ческо съ­оръжаване на жиз­нената среда в населените места в съ­от­ветствие със съвременните европейски кри­те­рии и стандарти, при осигуря­ва­не на баланс между общностния и частните интереси.
 • Съхра­ня­ване и едновременно с това пълно­цен­­но включване в жизнен оборот на цен­ното при­род­­но и на кул­­тур­ното наследство на общината, с оглед ус­тойчивост и взаимно сти­му­ли­ра­не при развитието на всич­ки системи.

Основните задачи на общинския Общ устройствен план са регламентирани с Наредба № 8/2001 г. на МРРБ и включват:

 • Определяне на общата структура на терито­рията и прео­бладаващото предназначение на състав­ни­те и струк­турните й части, местоположението и границите на урбани­зира­ните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназ­на­чение.
 • Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предход­ната точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, изпол­зва­не, изграждане и развитие като се извършва устройствено зониране и се съ­блю­дават режи­ми­те, установени със специални закони.
 • Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура с отчитане на новите формации за отдих, спорт и туризъм и евентуални други селищни образувания.
 • Обосноваване по-нататъшното развитие на мрежите и съоръженията на комуникацион­но-транспорт­ната инфра­струк­ту­ра на об­щи­ната, с оглед подобряване вътрешните връзки между населените места и външната й свързаност.
 • Обосноваване по-нататъшното развитие и доизграждане на мрежите и съоръжения на системите на тех­ни­чес­ката инфраструктура на об­щи­ната, както и връзки­те им с тери­то­риите на съседните общини.
 • Идентифициране на териториите с вероятно раз­простра­нение на предвидими природ­ни бедствия и регла­мен­тиране на необходимите превантивни мерки и начини на ус­трой­­­ство и защита.
 • Ре­гламен­ти­ране на допустимото нато­вар­ване на естес­т­венит­е рекреа­ционни и други ресурси на територията на об­щи­ната, с оглед опазването на природната й среда.
 • Осигуряване на условия за опазване и социализация на обек­тите на кул­турно-историчес­ко­то наследство и при­родните забеле­жител­ности.
 • Определяне на мероприятия за възстановяване на нарушени територии, както и на евен­туално необходими ландшафтноустройствени.

 

 

На територията на Община Иваново попадат няколко защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000”:

- Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - BG0000608 „Ломовете” и BG0000232 „Батин”;

- Защитени зони за опазване на дивите птици - BG0002025 „Ломовете” и BG0002024 „Рибарници Мечка”.

Поради това, като приложение към ЕО е изготвен и Доклад за оценка на въздействието на Общ устройствен план на Община Иваново върху предмета и целите на опазване в защитените зони.  

Проектът на Общ устройствен план на Община Иваново, заедно с Доклада за Екологична оценка и Доклада за оценка на степента на въздействие подлежат на задължително обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, което ще се състои на 01.06.2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Община Иваново - ет. 3 в сградата на Общината с адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска № 75.

 

Цитираните документи са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрацияИваново: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75, ет. 1, стая № 5, всеки работен ден в периода от 20.04.2016 г. до 20.05.2016 г., в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, както и на интернет адрес: http://www.ivanovo.bg/index.php?act=83.

 

В посочения период могат да се депозират писмени мнения, възражения и въпроси по тях в сградата на Община Иваново,ет. 1, стая № 7, на факс: 08116/28-70 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и на самата среща за обществено обсъждане.

 

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Йоана Стоянова – специалист в Дирекция „УТОСХД”, тел. 08116/22-53, вътр. 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСВ на ОУП на Община Иваново

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Иваново.

В срок 30 дни, считано от 02.03.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Картен материал

Картен материал - 2

Картен материал - 3

Картен материал - 4

Галерия