За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за провеждане на консултации и обществени обсъждания на Доклади по ЕО по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за ЕО

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Главиница

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Главиница.

    В срок 30 дни, считано от 01.06.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Карта 1

Карта 2

Карта 3 

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кайнарджа

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кайнарджа.

    В срок 30 дни, считано от 25.04.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на ОУП на Община Алфатар и ЕО към него

Община Алфатар, адрес: гр. Алфатар, област Силистра, ул. „Йордан Петров“ №6, представлявана от кмета Янка Господинова уведомява населението, че е изготвен доклад за Екологична оценка на проект за нов Общ устройствен план на община Алфатар.

Основание за изготвяне на плана е Законът за устройство на територията. Главна целна общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Алфатар географски, природни, исторически, ландшафтни и други ресурси. ОУП е разработен на база: Задание за изработване на ОУП на община Алфатар и Общински план за развитие на община Алфатар.

Периодът на действие на плана е 20 години. Планът обхваща територията на община Алфатар. Териториалният обхват на плана е общински. Планът се одобрява от Общинския съвет и се прилага от Кмета на общината.

В обхвата на плана попадат следните защитени територии:

-         Защитена местност „Каракуз”;

-         Защитена местност „Малък Канагьол”.

В обхвата на плана попадат следните защитени зони по НАТУРА-2000:

-            „Хърсовска река” – опазване на природните местообитания;

-            „Хърсовска река” – опазване на дивите птици;

-            „Лудогорие” – опазване на природните местообитания;

-            „Лудогорие” – опазване на дивите птици;

-            „Лудогорие – Сребърна” – опазване на природните местообитания.

Финансирането на плана е със средства от МРРБ и община Алфатар.

Проектът за плана и докладът за ЕО с всички приложения и материали към него е на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Алфатар, в Техническа служба всеки работен ден от 8 до 17 часа в течение на 30 дни от 18 април до 18 май 2016 г. Становища по плана се приемат до 18 май 2016 г. в писмен вид на адреса на общината или на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Лице за контакти: Надка Гаджева – тел. 086/811 629, факс 086/811646, имейл:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на ОУП на Община Иваново и ЕО към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 20.04.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Иваново, включително на Доклад за екологична оценка (ЕО) и Доклад за оценка на степента на въздействие към него.

Възложител на Общ устройствен план на Община Иваново и на Екологичната оценка към него е Община Иваново, представлявана от Георги Ангелов Миланов – кмет, с административен адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75.

Лице за връзка: Йоана Стоянова – специалист в Дирекция „УТОСХД”

Общият устройствен план на Община Иваново се разработва от „БУЛПЛАН” ООД – София с ръководител екип арх. Димитър Костов, въз основа на Задание, одобрено от Общински съвет Иваново с Решение № 242 по Протокол № 28 от 23.05.2013 г. на Общински съвет Иваново.

Органът, отговорен за одобряването на Общия устройствен план на Община Иваново е Общински съвет Иваново. Органът отговорен за прилагането му е Община Иваново. 

Общият устройствен план се разработва двуфазно и е с период на действие до 2035 година.

 

Главната цел на Общият устройствен план на Общината е да създаде тери­ториална планова ос­но­ва за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с це­­ли­те на социално-икономическото й развитие и със специфичните местни при­родни, кул­турно-исто­рически, туристически и други ресурси.

Целите, от чието изпълнение зависи постигането на главната цел се съ­обра­зяват с принципите на устойчивото разви­тие за баланс между екологи­чно рав­но­весие, икономически растеж и социален просперитет при песте­ли­во из­полз­ва­не на при­родните ре­сурси. Те са:

 • Регулиране в устройствено отношение про­це­­сите на по-нататъшната ур­ба­ни­зация на терито­ри­ята на Общината в граници и структурни форми, ко­ито да не накърняват качест­ве­ните характеристики, цялостността и стабил­ност­та на природната й среда.
 • Създаване на необходимите устройствени ус­ловия за реализиране през следващите планови периоди на стратеги­ческите и програмните документи по Закона за регионално раз­ви­тие – Нацио­нал­ната концепция за пространствено развитие, Регионалния план за развитие на Северния централен район за плани­ране, Областната стратегия и Общин­ския план за разви­тие, как­то и сек­тор­ни програми, планове и проекти на общин­ско и по-високо териториално ниво.
 • По-нататъшно изграж­дане и техни­ческо съ­оръжаване на жиз­нената среда в населените места в съ­от­ветствие със съвременните европейски кри­те­рии и стандарти, при осигуря­ва­не на баланс между общностния и частните интереси.
 • Съхра­ня­ване и едновременно с това пълно­цен­­но включване в жизнен оборот на цен­ното при­род­­но и на кул­­тур­ното наследство на общината, с оглед ус­тойчивост и взаимно сти­му­ли­ра­не при развитието на всич­ки системи.

Основните задачи на общинския Общ устройствен план са регламентирани с Наредба № 8/2001 г. на МРРБ и включват:

 • Определяне на общата структура на терито­рията и прео­бладаващото предназначение на състав­ни­те и струк­турните й части, местоположението и границите на урбани­зира­ните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназ­на­чение.
 • Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предход­ната точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, изпол­зва­не, изграждане и развитие като се извършва устройствено зониране и се съ­блю­дават режи­ми­те, установени със специални закони.
 • Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура с отчитане на новите формации за отдих, спорт и туризъм и евентуални други селищни образувания.
 • Обосноваване по-нататъшното развитие на мрежите и съоръженията на комуникацион­но-транспорт­ната инфра­струк­ту­ра на об­щи­ната, с оглед подобряване вътрешните връзки между населените места и външната й свързаност.
 • Обосноваване по-нататъшното развитие и доизграждане на мрежите и съоръжения на системите на тех­ни­чес­ката инфраструктура на об­щи­ната, както и връзки­те им с тери­то­риите на съседните общини.
 • Идентифициране на териториите с вероятно раз­простра­нение на предвидими природ­ни бедствия и регла­мен­тиране на необходимите превантивни мерки и начини на ус­трой­­­ство и защита.
 • Ре­гламен­ти­ране на допустимото нато­вар­ване на естес­т­венит­е рекреа­ционни и други ресурси на територията на об­щи­ната, с оглед опазването на природната й среда.
 • Осигуряване на условия за опазване и социализация на обек­тите на кул­турно-историчес­ко­то наследство и при­родните забеле­жител­ности.
 • Определяне на мероприятия за възстановяване на нарушени територии, както и на евен­туално необходими ландшафтноустройствени.

 

 

На територията на Община Иваново попадат няколко защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000”:

- Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - BG0000608 „Ломовете” и BG0000232 „Батин”;

- Защитени зони за опазване на дивите птици - BG0002025 „Ломовете” и BG0002024 „Рибарници Мечка”.

Поради това, като приложение към ЕО е изготвен и Доклад за оценка на въздействието на Общ устройствен план на Община Иваново върху предмета и целите на опазване в защитените зони.  

Проектът на Общ устройствен план на Община Иваново, заедно с Доклада за Екологична оценка и Доклада за оценка на степента на въздействие подлежат на задължително обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, което ще се състои на 01.06.2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Община Иваново - ет. 3 в сградата на Общината с адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска № 75.

 

Цитираните документи са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрацияИваново: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75, ет. 1, стая № 5, всеки работен ден в периода от 20.04.2016 г. до 20.05.2016 г., в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, както и на интернет адрес: http://www.ivanovo.bg/index.php?act=83.

 

В посочения период могат да се депозират писмени мнения, възражения и въпроси по тях в сградата на Община Иваново,ет. 1, стая № 7, на факс: 08116/28-70 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и на самата среща за обществено обсъждане.

 

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Йоана Стоянова – специалист в Дирекция „УТОСХД”, тел. 08116/22-53, вътр. 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСВ на ОУП на Община Иваново

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Иваново.

В срок 30 дни, считано от 02.03.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Картен материал

Картен материал - 2

Картен материал - 3

Картен материал - 4

Съобщение за провеждане на консултации на Доклад по ЕО на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Завет

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

на Общ устройствен план на ОбщинаЗавет и Екологична оценка към него

съгласно изискванията чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, "Наредбата за ЕО "

(ДВ, бр 57/04 г., изм.)

 1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща

Възложител:                          Община Завет

Адрес за кореспонденция: ул. „Лудогорие"№ 19, гр. Завет 7330 Лице за контакт:                                              Джанан Караали-старьии експерт,

Телефон:                                0879 918 745; 08442 2020, факс: 08442 2016

e-mail:                                    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. Обща информация за предложения план/програма:

а)     основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;

Общият устройствен план на Община Завет се разработва въз основа на Решение №139/22.05.2013 г. на Общинския съвет на Община Завет (документирано с Протокол № 19/22.05.2013 г.), издадено на основание чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1/2001г., изм. ДВ. бр.105/2014г.) във връзка с чл. 104, чл. 106 и чл. 107 от същия Закон и на основание чл. 21., ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн. ДВ. бр.77/1991г., изм. ДВ. бр.53 от 27/2014г.).

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Съгласно чл. 22, ал. 3 на Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (обн. ДВ. бр.57/2001г., изм. ДВ. бр.11/015г.), Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Във връзка с този текст, в Плановото задание за изработване на ОУП на Община Завет е предвидено Планът да бъде с прогнозен период до 2035г.

След влизане в сила на окончателния проект на ОУП, неговите предвиждания стават задължителни за подробното и инвестиционното проектиране. Прилагането на предвижданията на ОУП става посредством разработването на устройствени планове от по-нисък йерархически ранг за отделни по-малки територии (подробни устройствени планове). Подробните устройствени планове задължително се съобразяват с предвижданията на Общия устройствен план и правилата и нормативите за неговото прилагане. В този смисъл като етапи на изпълнение на ОУП могат да се разглеждат етапите на последващото подробно планиране и проектиране.

в)   териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по- малки територии) е посочване на съответните области и общини;

Териториалният обхват на предлагания проект за Общ устройствен план е общински - включва територията на Община Завет.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (HEM);

В Община Завет няма защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии (обн. ДВ. бр.133/1998г., изм. и дои.). От елементите на Националната екологична мрежа, на територията на общината попадат частично три защитени зони:

Защитена зона „Лудогорие", код BG0002062, обявена в изпълнение на Директивата за опазване на дивите птици;

Защитена зона „Лудогорие", код BG0000168, обявена в изпълнение на Директивата за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна;

Защитена зона „Лудогорие-Боблата", код BG0000171, обявена също в изпълнение на Директивата за опазване природните местообитания.

Двете защитени зони („Лудогорие", код BG0002062 и 33 „Лудогорие", код BG 0000168) частично се припокриват, като заедно съставляват най-голямата по площен обхват зона на природозащита на територията на общината.

д) основни цели на плана/програмата;

Стратегическа цел на Общия устройствен план на Община Завет е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии. За изпълнение на тази цел е необходимо:

Развиването на съществуващи функции на града, адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответно установяване на нови такива; определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри; развитие на елементите на техническата инфраструктура;

създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда;

опазване обектите на културното наследство;

Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до изпълнение на гореописаните цели и задачи на плана.

 

Целите, на които проектът за нов Общ устройствен план на Община Завет се опитва се опитва да даде териториално-устройствено решени включват:

Устойчиво развитие на Община Завет през периода на действие на ОУП, чрез методите на устройственото планиране за реализиране на териториалните ресурси; Очертаване на основни насоки за бъдещото демографско, социално-икономическо, културно-историческо и инфраструктурно развитие, в баланс и взаимовръзка с опазването на околната среда на територията на Община Завет;

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

Проекта на Общ устройствен план на Община Завет ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж)   срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ОУП, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г" и т. 2 „а-в" от Наредбата ЕО.

Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО; Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП; Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

 1. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;

Кмета на община Завет.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1/2001г., изм.), Общият устройствен план се одобрява от Общинския съвет по доклад на Кмета на общината. В този смисъл компетентен орган, по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ. бр.57/2004г., изм. и доп.) и чл. 10 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр.91/2002г„ изм.) е Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Орган по прилагането на окончателния проект на ОУП след неговото одобряване е Община Завет - главният архитект на общината съответните структури по устройство на територията в общинската и районната администрация на общината.

 1. Място за публичен достъп и време за запознаване е проекта на ОУП и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:

Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП е

осигурен на адрес:

Община Завет, Област Разград

ул. Лудогорие № 19, гр. Завет 7330

стая № 205, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа, както и на интернет страницата на община Завет: www.zavet-bg.com

 1. Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:

30 дни от датата на публикуване на съобщението

 1. Начин на изразяване на становищата:

Становища могат да се депозират на адрес:

Община Завет, Област Разград, ул. „Лудогорие" №19, гр. Завет 7330 в „Център за информация и услуги на граждани" /фронт офис/, като и на електронен адрес: zavet(a)zavet-bg. com на вниманието на старши експерт Джанан Караали телефон: 0879 918 745, e-mail: dkaraali(a),abv. bg:

Крайният срок за изразяване на становище и провеждане на консултации по ОУП и ЕО е17,00 часа на 04.03.2016г.

 1. Обществено обсъждане на ОУП и на Екологичната му оценка

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ, което ще се проведе на 07.03.2016 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала №1 в сградата на Община Завет на адрес ул." Лудогорие" № 19, гр. Завет.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на заинтересованите в сградата на Общинска администрация Завет: ул. „Лудогорие" № 19, гр. Завет 7330, ст.№ 205., всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: http://zavet-bg.com/

Лице за връзка по провеждане на консултациите и по общественото обсъждане: Джанан Караали - старши експерт еколог в Община Завет, тел. 0879 918 745

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

Във връзка с изискванията на нормативната уредба е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община СЛИВО ПОЛЕ.

 1. I.             Информация за възложителя(орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща:

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на Възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

Общинска администрация – гр. Сливо поле

Пълен пощенски адрес

7060 гр. Сливо поле, обл.Русе,

пл."Демокрация " № 1

Телефон, факс, Е-mail

Тел. 08131 2795

Факс: 08131 2876

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.slivopole.ru-se.com

Лице за контакти

Николай Стефанов – Директор на дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“; тел. 08131 2137, 0888-202-590.

 1. II.            Обща информация за предложения план/програма
  1. Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт

Настоящият Предварителен проект на общ устройствен план на Община Сливо поле е изготвен въз основа и при спазване на изискванията на Планово задание за изработване на ОУПО Сливо поле, прието с Решение № 381/ 27.03.2014 г., материали от Общинския план за развитие на община Сливо поле 2014-2020 г., Областна стратегия за развитие на област Русе за периода 2014-2020 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 -2025, Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г., Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Подробните устройствени планове на населените места от общината, КВС на землищата, които са допълнени с необходимите топографски елементи.

 1. Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Времевият диапазон за действие на ОУП на община Сливо поле е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Заданието за проектиране. ОУП на община Сливо поле е с далекоперспективен хоризонт от 20 години (до 2035 год.), като в процеса на планиране и в последствие, в процеса на прилагане, ще се взимат предвид седемгодишните планови периоди за развитие, възприети от ЕС.

ОУП на община Сливо поле се изработва в две фази:

 • Предварителен проект и
 • Окончателен проект.
 1. Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

ОУПО Сливо поле е с териториален обхват територията на община Сливо поле.

 1. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

Няма да бъдат засегнати защитени територии по Закона за защитените територии. Не се очаква засягане на ЗМ ” Калимок – Бръшлен” и 3М Комплекс "Алеко - Телика", тъй като съгласно предвижданията на плана в границите на защитените територии не се предвижда промяна в начина на ползване на земите.

Като резултат от реализирането на ОУПО Сливо поле ще бъдат засегнати следните защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000: 33 BG0000377 Калимок – Бръшлен, BG0002062 Лудогорие и BG0000529 Мартен – Ряхово за  опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и BG0002030 Комплекс Калимок и BG0000168 Лудогорие за опазване на дивите птици.

Подробен анализ и оценка на въздействията върху Натура зоните в общината е направен в Доклада за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони. Заключението на доклада е, че след прилагане на предложените смекчаващи мерки, реализирането на предвижданията на ОУПО няма да доведе до значителна степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони. Предварителният проект на ОУП на община Сливо поле може да бъде изпълнен от гледна точка на целите на опазване на защитените зони и прилагане на действащите Закон за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО.

 1. Основни цели на плана/програмата

Като главна нова цел на ОУПО Сливо поле може да се определи: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”. Паралелно задължително изискване е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града и съставните селища в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти.

За осъществяване на тази цел и условие, освен типично присъщите и традиционни задачи, общият устройствен план следва да реши и някои нови:

 • Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси. Това е най-трудният и най-конфликтният момент. Планът трябва да защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от тази задача е и балансът между отделните и различни частни интереси;
 • Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато определени мероприятия от обществен интерес имат търговска привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия следва да се дава възможност на всички собственици и инвеститори, включително и частни;
 • Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на града извън-селищни територии при съобразяване с плана за земеразделянето;
 • Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската администрация. Общият устройствен план трябва да бъде оперативен инструмент в ръцете на общинската администрация за ефективно управление на селищната територия. За тази цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен и да е с възможности за бързо привеждане в съответствие с новите условия и изискванията на конюнктурата;
 • Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-историческото наследство;
 • Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на общината с цел запазване целостта и стабилността на природната ѝ среда с инструментите на устройственото планиране;
 • Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт и т.н.;
 • Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината, връзките с териториите на съседните общини и със системата от инфраструктурни мрежи и съоръжения на национално ниво;
 • Определяне на общата структура на територията, местоположението, зем­лищните граници на населените места и селищните образувания, отделните урбанизирани територии, земеделските и горски територии, природозащитените, с културно-историческо значение, нарушени територии със специално предназначение и др.;
 • Определяне на устройствен режим на отделните територии, правилата и ограниченията за ползването им, като се съблюдават режимите, които са установени със специални закони.
 1. Финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции)

Финансирането на плана е от държавния бюджет, вкл. и съфинансиране от общинския бюджет.

 1. Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

ОУП на община Сливо поле се изработва двуфазно (фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект) и е с период на действие до 2035 г.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, ОУПО Сливо поле подлежи на обществено обсъждане.

На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми по изготвения доклад за екологична оценка се провеждат консултации със заинтересованата общественост.

 1. III.           Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата

Органът, отговорен за прилагането на плана е Община Сливо поле.

 1. IV.          Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата.

Органът, отговорен за приемане/ одобряване на ОУПО Сливо поле е Общинския съвет.

 1. V.           Място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Сливо поле: гр. Сливо поле, 7060, обл. Русе, бул. "България" № 26, ст. 11 или ст. 12, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа, както и на http://www.slivopole.ru-se.com/

 1. VI.          Срок за изразяване на становище

30-дневен срок от момента на публикуване на настоящото Съобщение на Интернет страницата на Община Сливо поле, считано от 27.01.2016 г.

 1. VII.         Начин на изразяване на становище

Становища и мнения по ОУПО Сливо поле и ДЕО могат да се депозират в сградата на Община Сливо поле, деловодство на Общинска администрация Сливо поле: гр. Сливо поле, 7060, обл. Русе, пл."Демокрация " № 1; на факс 08131 2876 или по електронна поща: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. VIII.       Лице за връзка по провеждане на консултациите

Николай Стефанов – Директор на дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“; тел. 08131 2137, 0888-202-590.

Вероника Иванова – член на екипа, изготвил ОУПО Сливо поле; НЦТР ЕАД, София, ул. „Алабин“ 16-20, ет. 4, офис 404, тел. 02/ 9801085.

Радослава Костадинова – член на екипа, изготвил ДЕО към ОУПО Сливо поле; ГеоМарин ЕООД, София, бул. Джеймс Баучер 99, ет. 1, тел. 02/ 9515135; 02/9531124.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУПО Сливо поле и ДЕО е по време на срещата за провеждане на обществено обсъждане на ОУП на община Сливо поле, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него, която ще се проведе на 10.03.2016 г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация Сливо поле: гр. Сливо поле, 7060, обл. Русе, пл. "Демокрация " № 1 (зала на Общински съвет).

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кубрат.

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Кубрат.

    В срок 30 дни, считано от 12.01.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Картен материал 1

Картен материал 2

Галерия