За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за провеждане на консултации и обществени обсъждания на Доклади по ЕО по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за ЕО

Съобщение за провеждане на консултации на ЕО на Програмата за "Морско дело и рибарство 2014-2020 г."

Съобщение за провеждане на консултации

За Екологична оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.,изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

 

1. Информация за възложителя:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. София 1606, бул. „Христо Ботев“ № 17.

Лица за контакти:

Цветанка Палазова, директор на Дирекция „Европейски фонд за рибарство”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Ръководител на Управляващия орган на „Оперативна програма за развитие на сектор рибарство” 2007-2013 г.

Тел/факс/е-mail: 02/8051-695, факс: 02/80 51 686, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Лъчезар Золев, Началник на отдел „Програмиране и мониторинг”, Д ЕФР, 02/8051 602 факс: 02/80 51 686, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Стоян Урумов, Главен експерт в отдел „Програмиране и мониторинг”, Д ЕФР 02/8051 602, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Обща информация за предложената Програма.

а) основание за изготвяне на Програмата – С Решение № 328 на Министерския съвет от 25 април 2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) бе определена за водеща институция за подготовка на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР), финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) през програмен период 2014-2020 г. Отговорна дирекция в рамките на ИАРА по разработване на ПМДР 2014-2020 е Дирекция „Европейски фонд за рибарство”, съгласно чл. 16, ал. 1 от Устройствения правилник на ИАРА. При разработване на оперативната програма се използва опитът, който дирекцията има в програмирането, управлението и изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013 г., в качеството си на Управляващ орган.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Програмата – периодът на действие на ПМДР 2014-2020 г. до приключване на всички проекти, финансирани по програмата е 01.01.2014 г. - 31.12.2022 г.

в) териториален обхват – ПМДР 2014-2020 г. е с национален обхват, като по-голямата част от предвидените допустими дейности по съответните Приоритетни оси се отнасят за морски райони.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – не се предвижда.

д) основни цели на Програмата – Стратегията на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г., насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурата и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството общности. По този начин тя подкрепя постигането на целите на Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

ПМДР 2014-2020 г. ще допринесе за реализирането на следните тематични цели на Общата стратегическа рамка:

–          3. Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и на селскостопанския сектор и на сектора на рибарството и аквакултурите;

–          4. Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;

–          6. Съхраняване и опазване на околната среда и ефективно използване на ресурсите;

–          8. Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила.

ПМДР 2014-2020 г. е изготвена в съответствие с Националната програма за реформи, която е насочена към дефиниране на ключови национални политики с оглед изпълнение на Стратегията „Европа 2020“.

Предложените мерки в ПМДР 2014-2020 г. ще съдействат за постигане на приоритетите и за преодоляване на идентифицираните нужди в Националната програма за развитие „България 2020”.

Целите и мерките в сектора на аквакултурата са съвместими и ще подпомагат реализирането на приоритетите, определени в Многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите в България (2014-2020).

ПМДР 2014-2020 г. ще подкрепи постигане на целите на Дунавската стратегия на ЕС, чрез реализирането на проекти в определени приоритетни области.

Заложените мерки в ПМДР 2014-2020 г. ще съдействат за реализацията на стратегията „Син растеж“ в подкрепа на устойчивия растеж в морските отрасли.

Съобразени са също така заложените приоритети и мерки в Споразумението за партньорство на република България, очертаващо помощта от ЕСИФ за периода 2014-2020 г.

 Последният вариант на ПМДР 2014-2020 г. от месец септември, 2014 г. е изготвен съгласно проекта на формуляр и насоки за съдържанието на оперативната програма.

Програмата допринася за постигане на определените шест приоритета за рибарството и аквакултурите на ЕФМДР: 

Приоритет 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.

ПМДР 2014-2020 г. ще допринесе за постигане на основната специфична цел за  намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов.

Мерките по специфичната цел за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми ще подкрепятопазване и развитие на водната флора и фауначрез управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „НАТУРА 2000“, които са засегнати от риболовни дейности и рехабилитацията на водите във вътрешни водоеми в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Ще се използват възможностите на ЕФМДР за окончателното преустановяване на риболовните дейности.

Предвиждат се и мерки в подкрепа на специфичната цел за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството.

Подпомагането на инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки ще се осъществи в съответствие с концепцията за развитието на рибарската инфраструктура.

Мерките, които ще бъдат подкрепени по Приоритет 1, включват:

Диверсификация и нови форми на доход.

Мярката ще подпомага инвестиции, допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството.

Здраве и безопасност.

Мярката ще подпомага инвестиции на борда или в индивидуално оборудване за подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на рибарите, при условие че посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза или националното право.

Окончателно преустановяване на риболовните дейности.

Ще се подпомагат мерки за окончателното преустановяване на риболовните дейности чрез скрапиране на риболовните кораби или чрез модифициране на корабите за извършване на дейности, различни от търговския риболов.

Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете.

Мярката ще подпомага инвестиции:

-         в оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди;

-         на борда на кораба или в оборудване, което осигурява прекратяването на изхвърлянето чрез избягване и намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение или което е свързано с нежелания улов, който трябва да бъде разтоварен на сушата;

-         в оборудване за ограничаване и когато е възможно, премахване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското дъно;

-         в оборудване за защита на риболовните уреди и улова от бозайници и птици.

Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси.

Мярката ще подпомага разработването или въвеждането на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда, включително по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди, или постигането на по-устойчиво използване на морските биологични ресурси и съвместно съществуване със защитените хищници.

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности.

Мярката ще подпомага:

-         събиране на отпадъци в морето от рибарите;

-         изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на морската флора и фауна;

-         принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси;

-         подготовка, включително проучвания, изготвяне, мониторинг и актуализиране на планове за опазване и управление на дейностите, свързани с риболова, по отношение на обекти по „НАТУРА 2000“ и специални защитени територии, посочени в Директива 2008/56/ЕО и свързани с други специални местообитания;

-         управление, възстановяване и мониторинг на обекти по „НАТУРА 2000“;

-         управление, възстановяване и мониторинг на морските защитени територии и др.

Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов.

Мярката ще подпомага:

-         инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов;

-         иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки.

Мярката ще подпомага инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци. Подпомагането по тази мярка не покрива изграждането на нови пристанища, нови кейове за разтоварване или нови рибни борси.

Приоритет 2: Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите.

Основна цел в рамките на този приоритет е подпомагане за засилването на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания в аквакултурата.

Предвижда се и помощ за постигане на специфичната цел за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП.

Ще се подпомагат и  стопанствата, за да преминат към екологосъобразни производства, и за насърчаване на развитието на биологични аквакултури.

Прилагането на методи за производство на аквакултури, съвместими със специфичните нужди на околната среда и обект на специфични изисквания за управление в зоните по НАТУРА 2000, също могат да получат подкрепа.

Мерките, които ще бъдат подкрепени по Приоритет 2, включват:

Иновации.

Мярката ще подпомага операции, които имат за цел:

-         да се развият техническите, научните или организационните знания в стопанствата за аквакултури, с които по-специално се понижава въздействието върху околната среда, намалява се зависимостта от рибно брашно и масло, насърчава се устойчивото използване на ресурсите в аквакултурите, подобрява се хуманното отношение към животните или се улеснява прилагането на нови, устойчиви производствени методи;

-         да се разработят или въведат на пазара нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал, нови или значително подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи;

-         да се проучи техническата и икономическата осъществимост на иновативните продукти и процеси.

Продуктивни инвестиции в аквакултура.

Мярката ще подпомага:

-         продуктивните инвестиции в аквакултурите;

-         диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

-         осъвременяването на обектите за аквакултури, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

-         подобряването и осъвременяването, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

-         инвестициите в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

-         възстановяването на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за аквакултури, чрез премахване на утайките или инвестиции, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки;

-         диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности;

-         инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

-         инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата;

-         насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи;

-         инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия.

Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури.

Мярката ще помага създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури.

Мярката ще подпомага преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури.

Аквакултури, осигуряващи екологични услуги.

Мярката ще подпомага:

-         методи за производство на аквакултури, съвместими със специфичните нужди на околната среда и обект на специфични изисквания за управление, произтичащи от определените по НАТУРА 2000 зони;

-         разходи, пряко свързани с участие в ex–situ опазване и възпроизводство на водни животни, в рамките на програми за опазване и възстановяване на биоразнообразието, разработени от публични органи, или под техен контрол;

-         дейности, включващи опазването и подобряването на околната среда, биоразнообразието и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните за аквакултура.

Приоритет 3: Насърчаване на изпълнението на ОПОР .

Интервенциите по специфичните цели на този приоритет следва да осигурят подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни, на ефективна система на контрол, проверка и правоприлагане и ще позволят спазването в България на минималните стандарти при провеждането на мониторинга и контрола за целите на ОПОР. Чрез интервенциите ще се подкрепи необходимият институционален капацитет и ефективността на публичната администрация за извършването на заложените мониторинг и контрол съгласно разпоредбите на Глава 6 от Регламента за ЕФМДР.

Мерките, които ще бъдат подкрепени по този Приоритет, включват:

Контрол и изпълнение.

Списък на избраните видове дейности по тази мярка е даден в т.12.4 на ПМДР.

Събиране на данни.

Списък на дейностите по събиране на данни, които България ще извършва, е даден в т.13.1 на ПМДР.

Приоритет 4: Повишаване на заетостта и териториалното сближаване.

Интервенциите за развитие на рибарските райони ще позволят фокусирането на допълнителни ресурси в районите на България, в които рибарството и аквакултурите имат дял в местната икономика, генерират заетост или потенциал за развитието на специфичен туризъм. Предвидените мерки ще насърчат икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и подпомагане пригодността за заетост и трудовата мобилност, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

Основен инструмент на Воденото от общностите местно развитие (ВОМР), прилагано от Местните инициативни рибарски групи (МИРГ), ще бъдат стратегиите за местно развитие.

Мерките, които ще бъдат подкрепени по Приоритет 4, включват:

Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие;

По тази мярка ще се финансира подготвително подпомагане за местните стратегиите за ВОМР и текущи разходи и популяризиране.

Изпълнение на стратегиите за ВОМР;

По тази мярка може да се подпомага изпълнението на дейности, свързани с:

-         добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;

-         подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури;

-         подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;

-         насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство;

-         засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.

Приоритет 5: Насърчаване на предлагането на пазара и преработването.

Ще се поощри и подпомогне създаването на организации на производителите, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации в секторите рибарство и аквакултура, които ще бъдат в състояние да се възползват от подкрепа по ПМДР 2014-2020 г. за оптимизиране реализация на продукцията на техните членове, както и за насърчаване на консумацията и по-добрата информираност за продуктите. Предвиждат се и мерки, осигуряващи синергия и с други съществени компоненти на новата Обща организация на пазарите (ООП) на рибни продукти и продукти от аквакултури, подкрепящи участниците по ценовата верига, които да засилят добавената стойност на рибните продукти и тази на аквакултурите.

Мерките, които ще бъдат подкрепени по Приоритет 5, включват:

Планове за производство и предлагане на пазара;

Ще се подпомага подготовката и изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара, изготвени от организациите на производителите. 

Помощ за съхранение;

Ще се предоставя помощ за компенсиране на организации на производители и асоциации на организации на производители за съхранение на продукти от риболова.

Предлагане на пазара;

Ще се подпомага:

-         създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации;

-         търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;

-         повишаване на качеството и добавената стойност чрез улесняване на:

ü     прякото предлагане на пазара на продукти от риболов от страна на дребномащабни крайбрежни рибари или на рибари, които ловят от брега;

ü      представянето и опаковането на продукти;

-         спомагане за проследяемостта на продуктите от риболов или аквакултури.

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури.

Мярката ще подпомага инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции:

-         допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;

-         подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;

-         подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който не може да бъде предназначен за консумация от човека;

-         са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;

-         са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури;

-         водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи".

Приоритет 6. Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика.

По този приоритет ще се подпомагат операции, които допринасят за постигане на целите на интегрираното морско наблюдение, и по-специално на тези на CISE, както и такива, които допринасят за опазване на биологичното разнообразие на морската среда и на морските защитени територии по НАТУРА 2000.

е) финансиране на Програмата – ПМДР 2014-2020 г., основно ще се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство (75%) и национално финансиране от държавния бюджет (25%).

ж) срокове и етапи за изготвяне на Програмата и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане. В процеса на подготовката на Програмата ще се провеждат обсъждания със заинтересованите страни и с обществеността.

3. Орган, отговорен за приемането на Програмата и орган, отговорен за прилагането на Програмата.

Органът, отговорен за одобрение на ПМДР 2014-2020 г., е Европейската комисия. Редът за разработване на проектите на оперативни програми за следващия програмен период, тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС №5/18.01.2012 г.

Управляващ орган на ПМДР 2014-2020 г. ще бъде  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към Министерство на земеделието и храните, която е и Управляващ орган на ОПРСР 2007-2013 г.

 

4. Място за публичен достъп – Проектът на ПМДР за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка, Нетехническото резюме на Екологичната оценка и Съобщение за провеждане на консултации са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. София  1606, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 4, Д ЕФР, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (http://oprsr.government.bg/?p=5954), в секция „Оперативна програма за развитие на сектор рибарство”, подсекция „Актуално“.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване: от 05.09.2014 г.  до 05.10.2014 г.

6. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1606, бул. „Христо Ботев“ № 17, ет. 4, по факс: 02/80 51 686 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Съобщение за провеждане на консултации

 

За Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

1. Информация за възложителя:

Министър на регионалното развитие, гр. София 1202, ул. „Кирил и Методий“ № 17–19

Лица за контакти:

Снежина Славчева, и.д. главен директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Тел/факс/е-mail: 02/9405-411, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Иван Попов, началник на отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”, 02/9405-662 факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Димитър Бошикьов, главен експерт в сектор „Програмиране и оценка”, отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”02/9405-648, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

2. Обща информация за предложената Програма

а) основание за изготвяне на Програмата – Съгласно чл. 2 б) от РМС 328/25.04.12 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма, Министерството на регионалното развитие (МРР) е определено за водещо ведомство по разработване на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г., чието наименование е Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. Отговорна дирекция в рамките на МРР по разработване на ОПРР 2014-2020 е Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на МРР. При разработване на оперативната програма се използва опитът, който дирекцията има в програмирането, управлението и изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в качеството си на Управляващ орган.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Програмата – периодът на действие на ОПРР 2014-2020 г. до приключване на всички проекти, финансирани по програмата е 01.01.2014 г. - 31.12.2022 г.

в) териториален обхват – ОПРР 2014-2020 г. е с национален обхват, като по-голямата част от предвидените допустими дейности по съответните Приоритетни оси се отнасят за урбанизирани територии.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – не се предвижда.

д) основни цели на Програмата – Като интегрирана програма за регионално развитие ОПРР 2014-2020 ще спомогне за постигането на следните тематични цели, чрез реализиране на съответните инвестиционни приоритети, съгласно чл. 5 от проекта на Регламент за ЕФРР, както следва:

Тематична цел 4: Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика във всички сектори, със следните инвестиционни приоритети;

Тематична цел 5: Насърчаване на адаптацията към климатичните промени, превенция и управление на риска, със следния инвестиционен приоритет;

Тематична цел 6: Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, със следните инвестиционни приоритети;

Тематична цел 7: Насърчаване на устойчиво развития транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови инфраструктурни мрежи, със следния инвестиционен приоритет;

Тематична цел 9: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността, със следния инвестиционен приоритет;

Тематична цел 10: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение със следния инвестиционен приоритет;

Последният вариант на ОПРР 2014-2020 г. от месец септември, 2013 г. е изготвен съгласно проекта на формуляр и насоки за съдържанието на оперативната програма.

Разпределението на средствата по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 се обуславя главно от идентифицираните национални нужди, които могат да бъдат адресирани със средства от ЕФРР. Стратегията на оперативната програма залага на повишаване качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната.

ОПРР включва 8 приоритетни оси, като Приоритетна ос 1 има 5 Инвестиционни приоритета, Приоритетни оси от 2 до 7 имат по 1 Инвестиционен приоритет, а Приоритетна ос 8 е Техническа помощ. За инвестиционните приоритети са посочени специфични цели и са идентифицирани Примерни допустими дейности, както следва:

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 

В рамките на тази приоритетна ос се включват:

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 1: Подкрепа за енергийната ефективност, интелигентно енергийно управление и използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор

Ü     Специфична цел: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор 

 • Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1: Действия за подобряване на градската околна среда, обновяване на градовете, възстановяване и почистване на терените за вторично застрояване (включително зони за конверсия), и намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шума

Ü     Специфична цел 1: Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете

Ü     Специфична цел 2: Подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие

 • Инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна ос 1: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение

Ü     Специфична цел: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете

 • Инвестиционен приоритет 4 на приоритетна ос 1: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността

Ü         Специфична цел: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете

 • Инвестиционен приоритет 5 на Приоритетна ос 1: Насърчаване на нисковъглеродни стратегии за всички типове територии, и особено градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и смекчаване на съответните адаптационни мерки

Ü     Специфична цел: Подобряване на качеството на въздуха в градовете, чрез подобрена градска мобилност и повишаване дела на електротранспорта

Приоритетна ос 2: „Регионална образователна инфраструктура”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 2: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение

Ü     Специфична цел: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование, чрез инвестиции в регионална образователна инфраструктура

Приоритетна ос 3: „Регионална здравна инфраструктура”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 3: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване, чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността

Ü     Специфична цел: Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура

Приоритетна ос 4: Регионална социална инфраструктура

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 4: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното включване, чрез подобрен достъп до социални, културни и рекреационни услуги и преминаване от институционални услуги към услуги в общността

Ü     Специфична цел: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална инфраструктура

Приоритетна ос 5: „Регионален туризъм”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 5: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство

Ü     Специфична цел 1: Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство

Ü     Специфична цел 2: Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите

Приоритетна ос 6: „Регионална пътна инфраструктура”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 6: Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на транс-европейската транспортна мрежа, включително мултимодални възли

Ü     Специфична цел: Подобряване на свързаността и достъпността на мрежата от градове и обектите на културното и природно наследство с TEN-T мрежата

Приоритетна ос 7: „Превенция на риска”

 • Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 7: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост на бедствия и развитие на системи за управление на бедствията

Ü     Специфична цел: Превенция на риска от свлачища

Приоритетна ос 8„Техническа помощ”

Ü     Специфична цел: Укрепване и повишаване на административния капацитет на управляващия орган и бенефициентите по програмата

е) финансиране на Програмата – ОПРР 2014-2020 г., основно ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и национално финансиране от държавния бюджет (15%).

ж) срокове и етапи за изготвяне на Програмата и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане. В процеса на подготовката на Програмата ще се провеждат обсъждания със заинтересованите страни и с обществеността.

 

3. Орган, отговорен за приемането на Програмата и орган, отговорен за прилагането на Програмата

Органът, отговорен за одобрение на ОПРР 2014-2020 г., е Европейската комисия. Редът за разработване на проектите на оперативни програми за следващия програмен период, тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС №5/18.01.2012 г.

Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. ще бъде главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие, която е и Управляващ орган на ОПРР 2007-2013 г.

4. Място за публичен достъп – Проектът на ОПРР за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109, ет. 1, отдел „ПОИП“, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие (www.mrrb.government.bg), в секция „Програми”, категория „Оперативна програма „Регионално развитие”.

 

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване: от 22.10.2013 г. до 22.11.2013 г.

 

6. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109 , по факс: 02/ 987-74-50 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

За Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Съобщение за провеждане на консултации

За Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

1. Информация за възложителя:

Министър на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. „Кирил и Методий“ № 17–19

Лица за контакти:

Деница Николова, главен директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Тел/факс/е-mail: 02/9405-439, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Иван Попов, началник на отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”, 02/9405-662 факс: 02/987-74-50, е-mail: Димитър Бошикьов, главен експерт в сектор „Оценка”, отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”02/9405-648, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Обща информация за предложената Програма

а) основание за изготвяне на Програмата – Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. е изготвена в съответствие с ПМС №5/18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014-2020 г. и Решение на Министерски съвет (МС) № 328/25.04.2012 г. за одобряване на списъка с тематични цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020г., списък с програми и водещо ведомство за разработване на всяка програма.

ОПРР ще бъде одобрена официално с Решение на Европейската комисия (ЕК) и с Решение на МС и ще бъде част от Споразумението за партньорство между Република България и ЕК, който ще бъде изготвен в съответствие с чл. 13 от предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Програмата – периодът на действие на ОПРР 2014-2020 г. до приключване на всички проекти, финансирани по програмата е 01.01.2014 г. - 31.12.2022 г.

в) териториален обхват – национален, предвижда се ОПРР 2014-2020 г. да се фокусира предимно върху градските центрове в страната, като инвестициите се ограничат предимно в рамките на строителните граници на определените за подпомагане 67 града. В допълнение се предвижда и подкрепа за значими туристически атракции на територията на страната, на регионална пътна инфраструктура и на превенция на риска.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на страната

д) основни цели на Програмата – програмата обхваща следните тематични цели от чл. 9 на проекта на общ Регламент за периода 2014-2020 г., като цели 5, 6 и 7 непосредствено са свързани с опазването на околната среда:

4. подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;

5. насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска;

6. опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;

7. насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури;

9. насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността;

10.инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот;

ОПРР включва един основен приоритет насочен към градското развитие. Приоритетът ще бъде изпълняван в рамките на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за определените за допустими български градове. В Националната концепция за пространствено развитие са идентифицирани градовете за подкрепа на интегрираното градско развитие по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., който включва 67 града.В рамките на този приоритет инвестициите ще се реализират в рамките на строителните граници на избираемите градове, в определените до 3 зони за въздействие - зони с преобладаващ социален характер, зони с потенциал за икономическо развитие, зони на публични функции с висока обществена значимост. Тези инвестиции могат да се реализират под формата на „Интегрирани териториални инвестиции”, съгласно член 99 от предложението за общ регламент за фондовете за следващия програмен период 2014-2020 г. Приоритетът обхваща следните инвестиции в рамките на Интегриран план за градско възстановяване и развитие: градска среда и превенция на риска в градската среда; общинска образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, спортна инфраструктура, възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие, интегриран градски транспорт, подобряване на енергийната ефективност в жилищни и обществени сгради.

В последния вариант на ОПРР, приет от Работната група на 18.12.2012 г., са включени 7 приоритетни оси, като Приоритетна ос 1 има 8 подприоритета, както следва:

 • Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
 1. Подприоритет 1: „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”
 2. Подприоритет 2: „Градска среда”
 3. Подприоритет 3: „Зони с потенциал за икономическо развитие”
 4. Подприоритет 4: „Спортна инфраструктура”
 5. Подприоритет 5: „Културна инфраструктура”
 6. Подприоритет 6: „Образователна инфраструктура”
 7. Подприоритет 7: „Здравна и социална инфраструктура”
 8. Подприоритет 8: „Интегриран градски транспорт”
 • Приоритетна ос 2: „Държавна образователна инфраструктура”
 • Приоритетна ос 3: „Държавна здравна и регионална социална инфраструктура”
 • Приоритетна ос 4: „Регионален туризъм”
 • Приоритетна ос 5: „Регионална пътна инфраструктура”
 • Приоритетна ос 6: „Превенция на риска”
 • Приоритетна ос 7 „Техническа помощ”

е) финансиране на Програмата – ОПРР 2014-2020 г., както и сегашната програма, основно ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и национално съфинансиране от държавния бюджет (15%).

ж) срокове и етапи за изготвяне на Програмата и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане. В процеса на подготовката на Програмата ще се провеждат обсъждания със заинтересованите страни и с обществеността.

3. Орган, отговорен за приемането на Програмата и орган, отговорен за прилагането на Програмата

Органът, отговорен за одобрение на ОПРР 2014-2020 г., е ЕК. Редът за разработване на проектите на оперативни програми за следващия програмен период, тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС №5/18.01.2012 г.

Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. ще бъде главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която е и Управляващ орган на ОПРР 2007-2013 г.

4. Място за публичен достъп – Проектът на ОПРР за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109, ет. 1, отдел „ПОИП“, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.government.bg), в секция „Регионално развитие”, категория „Проекти на стратегически документи”.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване – от 15.03.2013 г. до 15.04.2013 г.

6. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109 , по факс: 02/ 987-74-50 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За Екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на местността “Пчелина”, разположена в землищата на гр. Разград и с. Благоево, общ. Разград

Съобщение за провеждане на консултации 

За Екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на местността “Пчелина”, разположена в землищата на гр. Разград и с. Благоево, общ. Разград за отреждането й в зона за отдих, туризъм и спорт изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

1. Информация за възложителя:

Община Разград, бул. “Бели Лом” № 37а, гр. Разград

Лица за контакти:

-         инж. Надежда Мурджева – ръководител колектив разработил доклада за ЕО, тел. 0889 417 038;

-         Елвин Шукриева – отдел “Околна среда” при община Разград, тел. 084/618186;

2. Обща информация за предложения План 

а) основание за изготвяне на Плана – Решение на общински съвет № 183/07.09.2004г. и Закона за устройство на територията;

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана – Очаквано начало - 2015 г.

в) териториален обхват – райони 71, 87, 815, 816 по кадастралната карта на гр. Разград и район 105 в землището на с. Благоево, общ. Разград

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – защитена зона “Островче” с идентификационен код BG0000173 определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

д) основни цели на Плана – Разработване на първа регулация на местността “Пчелина”;

е) финансиране на Плана – Ресурсите за изготвяне на ПУП-ПЗ се осигуряват с общински и кредитни средства;

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана – 2014 г.

3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – община Разград

4. Място за публичен достъп – всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Разград, Дирекция “Програми и околна среда”, ст. 103, считано от 20.03.2013г.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

на място: всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Разград, Дирекция “Програми и околна среда”, ст. 103 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г. изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Съобщение за провеждане на консултации

За Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г. изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

1. Информация за възложителя:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. "Кирил и Методий" № 17 – 19

Лица за контакти:

Илка Гълъбова, държавен експерт в отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация”, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ),

Тел/факс/е-mail: 02 9405 513/ 02 987 2517/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Драган Пешински, главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район ”-София към ГД СПРРАТУ,

Тел/факс/е-mail: 02 9405 406/ 02 987 2517/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на Плана – Регионалният план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) 2014-2020 г. е част от пакета документи за стратегическо планиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Проектът на Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1–5 на Закона за регионалното развитие.

При разработването на плана са взети предвид Методическите указания за разработване на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2012-2022 г., стратегическите насоки за разработване на РПР, съдържащи се в Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., препоръките на Междинната оценка за изпълнението на РПР 2007-2013 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Националната програма за развитие на Република България: България 2020.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана – 2014-2020 г.

в) териториален обхват – регионален

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – всички зони, територии и места, включени в НЕМ на територията на района

д) основни цели на Плана –

 • Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване - достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство;
 • Стратегическа цел 2: Социално сближаване - преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност;
 • Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места;
 • Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив на енергия от ВЕИ.

е) финансиране на Плана – Ресурсите за изготвяне на Регионалния план за развитие на Северен централен район се осигуряват от държавния бюджет. Финансовите ресурси за изпълнението на целите и приоритетите на РПР на СЦР за периода 2014-2020 г. са индикативни и включват средства от следните източници:

 • национално публично финансиране (републикански, общински бюджети), както и финансови ресурси от други източници – публични фондове, предприятия и др.;
 • средства на физически и юридически лица;
 • средства от фондове на Европейския съюз;
 • международни финансови институции.

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане.

3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – Регионалният план за развитие се приема от Министерски съвет една година преди началото на периода му на действие, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Законодателната рамка предвижда обсъждане и одобряване на разработения проект на Регионален план от Регионален съвет за развитие на Северен централен район, преди окончателното му приемане от Министерски съвет. Решението на Министерския съвет се обнародва в "Държавен вестник".

Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие е отговорност на Регионалния съвет за развитие на СЦР и МРРБ. В процеса на наблюдение, при изпълнението на РПР Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

4. Място за публичен достъп – Проектът на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка на плана и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес гр. София 1202, ул. " Кирил и Методий" № 17 – 19, ет. 6, стая 602, всеки работен ден от 9.00 до 17,30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.government.bg), в секция „Регионално развитие”, категория „Проекти на стратегически документи”.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

6. Начин за изразяване на становище – Становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1202, ул. " Кирил и Методий" № 17–19, по факс: / 02 987 2517 и по електронна поща: / Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили

Съобщение за провеждане на консултации

 

 За Екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили, с цел изграждане на селище от „затворен тип”, изготвена съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г. изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)

 

 1. Информация за възложителя:

«БГ Солар Русе 2009» ЕООД, ЕИК 200964431, гр. Русе, ул. «Фердинанд» № 32, ет. 3, офис 7

Управител: Димитрина Методиева Георгиева

Лице за контакти: Никола Костов

Телефон: 0888 815 001

 

 1. Обща информация за предложения план:

а) основания за изготвяне на Плана:

Подробният устройствен план - план за застрояване се разработва съгласно Заповед № 489/21.07.2010 г. на Кмета на Община Две могили за допускане изработването на подробен устройствен план на имоти №№ 055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006 и 055007 по картата на възстановената собственост на землището на с. Широково, по искане на „БГ Солар Русе 2009" ЕООД;

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана: дългосрочно;

в) терирориален обхват: поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа: ПИ попадат в границите на ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0000608 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0002025 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите и разширена с Решение на МС № 335/26.05.2011 г.

д) основни цели на Плана: промяна предназначението на земята в разглежданите имоти. След урегулиране на територията, ще бъде отредена зона „за ниско етажно строителство".

 1. Финансиране на Плана: собствени и кредитни средства;
 2. Срокове за изготвяне: до 30.08.2013г.;
 3. Орган за прилагане на Плана: възложителя;
 4. Орган за одобряване/приемане на Плана: Община Две могили.
 5. Място за публичен достъп: Община Две могили и Кметство село Широково.
 6. Време за изразяване на становища: от 04.03.2013 г. до 05.04.2013 г.

Съобщение за провеждане на консултации

 

 За Екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили, с цел изграждане на селище от „затворен тип”, изготвена съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г. изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)

 

 1. Информация за възложителя:

«БГ Солар Русе 2009» ЕООД, ЕИК 200964431, гр. Русе, ул. «Фердинанд» № 32, ет. 3, офис 7

Управител: Димитрина Методиева Георгиева

Лице за контакти: Никола Костов

Телефон: 0888 815 001

 

 1. Обща информация за предложения план:

а) основания за изготвяне на Плана:

Подробният устройствен план - план за застрояване се разработва съгласно Заповед № 489/21.07.2010 г. на Кмета на Община Две могили за допускане изработването на подробен устройствен план на имоти №№ 055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006 и 055007 по картата на възстановената собственост на землището на с. Широково, по искане на „БГ Солар Русе 2009" ЕООД;

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана: дългосрочно;

в) терирориален обхват: поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа: ПИ попадат в границите на ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0000608 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0002025 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите и разширена с Решение на МС № 335/26.05.2011 г.

д) основни цели на Плана: промяна предназначението на земята в разглежданите имоти. След урегулиране на територията, ще бъде отредена зона „за ниско етажно строителство".

 1. Финансиране на Плана: собствени и кредитни средства;
 2. Срокове за изготвяне: до 30.08.2013г.;
 3. Орган за прилагане на Плана: възложителя;
 4. Орган за одобряване/приемане на Плана: Община Две могили.
 5. Място за публичен достъп: Община Две могили и Кметство село Широково.
 6. Време за изразяване на становища: от 04.03.2013 г. до 05.04.2013 г.

Галерия