За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за провеждане на консултации и обществени обсъждания на Доклади по ЕО по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за ЕО

За Екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на местността “Пчелина”, разположена в землищата на гр. Разград и с. Благоево, общ. Разград

Съобщение за провеждане на консултации 

За Екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на местността “Пчелина”, разположена в землищата на гр. Разград и с. Благоево, общ. Разград за отреждането й в зона за отдих, туризъм и спорт изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

1. Информация за възложителя:

Община Разград, бул. “Бели Лом” № 37а, гр. Разград

Лица за контакти:

-         инж. Надежда Мурджева – ръководител колектив разработил доклада за ЕО, тел. 0889 417 038;

-         Елвин Шукриева – отдел “Околна среда” при община Разград, тел. 084/618186;

2. Обща информация за предложения План 

а) основание за изготвяне на Плана – Решение на общински съвет № 183/07.09.2004г. и Закона за устройство на територията;

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана – Очаквано начало - 2015 г.

в) териториален обхват – райони 71, 87, 815, 816 по кадастралната карта на гр. Разград и район 105 в землището на с. Благоево, общ. Разград

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – защитена зона “Островче” с идентификационен код BG0000173 определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

д) основни цели на Плана – Разработване на първа регулация на местността “Пчелина”;

е) финансиране на Плана – Ресурсите за изготвяне на ПУП-ПЗ се осигуряват с общински и кредитни средства;

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана – 2014 г.

3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – община Разград

4. Място за публичен достъп – всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Разград, Дирекция “Програми и околна среда”, ст. 103, считано от 20.03.2013г.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

на място: всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Разград, Дирекция “Програми и околна среда”, ст. 103 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г. изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Съобщение за провеждане на консултации

За Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г. изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

1. Информация за възложителя:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. "Кирил и Методий" № 17 – 19

Лица за контакти:

Илка Гълъбова, държавен експерт в отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация”, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ),

Тел/факс/е-mail: 02 9405 513/ 02 987 2517/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Драган Пешински, главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район ”-София към ГД СПРРАТУ,

Тел/факс/е-mail: 02 9405 406/ 02 987 2517/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на Плана – Регионалният план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) 2014-2020 г. е част от пакета документи за стратегическо планиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Проектът на Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1–5 на Закона за регионалното развитие.

При разработването на плана са взети предвид Методическите указания за разработване на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2012-2022 г., стратегическите насоки за разработване на РПР, съдържащи се в Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., препоръките на Междинната оценка за изпълнението на РПР 2007-2013 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Националната програма за развитие на Република България: България 2020.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана – 2014-2020 г.

в) териториален обхват – регионален

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – всички зони, територии и места, включени в НЕМ на територията на района

д) основни цели на Плана –

 • Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване - достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство;
 • Стратегическа цел 2: Социално сближаване - преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност;
 • Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места;
 • Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив на енергия от ВЕИ.

е) финансиране на Плана – Ресурсите за изготвяне на Регионалния план за развитие на Северен централен район се осигуряват от държавния бюджет. Финансовите ресурси за изпълнението на целите и приоритетите на РПР на СЦР за периода 2014-2020 г. са индикативни и включват средства от следните източници:

 • национално публично финансиране (републикански, общински бюджети), както и финансови ресурси от други източници – публични фондове, предприятия и др.;
 • средства на физически и юридически лица;
 • средства от фондове на Европейския съюз;
 • международни финансови институции.

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане.

3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – Регионалният план за развитие се приема от Министерски съвет една година преди началото на периода му на действие, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Законодателната рамка предвижда обсъждане и одобряване на разработения проект на Регионален план от Регионален съвет за развитие на Северен централен район, преди окончателното му приемане от Министерски съвет. Решението на Министерския съвет се обнародва в "Държавен вестник".

Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие е отговорност на Регионалния съвет за развитие на СЦР и МРРБ. В процеса на наблюдение, при изпълнението на РПР Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

4. Място за публичен достъп – Проектът на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка на плана и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес гр. София 1202, ул. " Кирил и Методий" № 17 – 19, ет. 6, стая 602, всеки работен ден от 9.00 до 17,30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.government.bg), в секция „Регионално развитие”, категория „Проекти на стратегически документи”.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

6. Начин за изразяване на становище – Становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1202, ул. " Кирил и Методий" № 17–19, по факс: / 02 987 2517 и по електронна поща: / Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили

Съобщение за провеждане на консултации

 

 За Екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили, с цел изграждане на селище от „затворен тип”, изготвена съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г. изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)

 

 1. Информация за възложителя:

«БГ Солар Русе 2009» ЕООД, ЕИК 200964431, гр. Русе, ул. «Фердинанд» № 32, ет. 3, офис 7

Управител: Димитрина Методиева Георгиева

Лице за контакти: Никола Костов

Телефон: 0888 815 001

 

 1. Обща информация за предложения план:

а) основания за изготвяне на Плана:

Подробният устройствен план - план за застрояване се разработва съгласно Заповед № 489/21.07.2010 г. на Кмета на Община Две могили за допускане изработването на подробен устройствен план на имоти №№ 055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006 и 055007 по картата на възстановената собственост на землището на с. Широково, по искане на „БГ Солар Русе 2009" ЕООД;

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана: дългосрочно;

в) терирориален обхват: поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа: ПИ попадат в границите на ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0000608 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0002025 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите и разширена с Решение на МС № 335/26.05.2011 г.

д) основни цели на Плана: промяна предназначението на земята в разглежданите имоти. След урегулиране на територията, ще бъде отредена зона „за ниско етажно строителство".

 1. Финансиране на Плана: собствени и кредитни средства;
 2. Срокове за изготвяне: до 30.08.2013г.;
 3. Орган за прилагане на Плана: възложителя;
 4. Орган за одобряване/приемане на Плана: Община Две могили.
 5. Място за публичен достъп: Община Две могили и Кметство село Широково.
 6. Време за изразяване на становища: от 04.03.2013 г. до 05.04.2013 г.

Съобщение за провеждане на консултации

 

 За Екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили, с цел изграждане на селище от „затворен тип”, изготвена съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г. изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.)

 

 1. Информация за възложителя:

«БГ Солар Русе 2009» ЕООД, ЕИК 200964431, гр. Русе, ул. «Фердинанд» № 32, ет. 3, офис 7

Управител: Димитрина Методиева Георгиева

Лице за контакти: Никола Костов

Телефон: 0888 815 001

 

 1. Обща информация за предложения план:

а) основания за изготвяне на Плана:

Подробният устройствен план - план за застрояване се разработва съгласно Заповед № 489/21.07.2010 г. на Кмета на Община Две могили за допускане изработването на подробен устройствен план на имоти №№ 055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006 и 055007 по картата на възстановената собственост на землището на с. Широково, по искане на „БГ Солар Русе 2009" ЕООД;

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана: дългосрочно;

в) терирориален обхват: поземлени имоти с №№ 055001, 055002,055003,055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. Широково, общ. Две могили

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа: ПИ попадат в границите на ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0000608 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и ЗЗ „Ломовете” с идентификационен код BG0002025 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите и разширена с Решение на МС № 335/26.05.2011 г.

д) основни цели на Плана: промяна предназначението на земята в разглежданите имоти. След урегулиране на територията, ще бъде отредена зона „за ниско етажно строителство".

 1. Финансиране на Плана: собствени и кредитни средства;
 2. Срокове за изготвяне: до 30.08.2013г.;
 3. Орган за прилагане на Плана: възложителя;
 4. Орган за одобряване/приемане на Плана: Община Две могили.
 5. Място за публичен достъп: Община Две могили и Кметство село Широково.
 6. Време за изразяване на становища: от 04.03.2013 г. до 05.04.2013 г.

Галерия