За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения за провеждане на консултации и обществени обсъждания на Доклади по ЕО по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за ЕО

Съобщение за провеждане на консултации и обществено обсъждане на ДЕО на ОУП на Община Русе

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ

На основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка Община Русе, представлявана от кмета Пламен Стоилов съобщава, че е изготвен доклад за Екологична оценка (ЕО) на Общ устройствен план на община (ОУПО) Русе - Предварителен проект.

Възложител на ОУПО Русе и доклада за ЕО е Община Русе с адрес: Русе, 7000, пл. "Свобода" № 6.

Основание за изготвяне на ОУПО Русе е чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и § 123. ал. I от ИЗР към ЗИД на ЗУТ от 2012г.

Главна цел на ОУПО Русе е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Русе географски, природни, исторически, ландшафтни и други ресурси. ОУПО е разработен набача: Задание за изработване на ОУГ1 на община Русе, Общински план за развитие на Община Русе и др. документи.

Етапите на изготвяне на плана са два: Предварителен проект и Окончателен проект, с прогнозен период на действие 20 години. Териториалният обхват на плана включва всички населени места от Община Русе. ОУПО Русе се одобрява от Общински съвет - Русе. За прилагането на плана отговарят кметът и главният архитект на Община Русе.

В обхвата на плана попада само една защитена територия: Защитена местност „ Комплекс Алеко- Гетка ".

В обхвата на плана попадат следните защитени зони по НАТУ РА-2000: BG0002025 .Ломовете'* за опазване на дивите птици:

-         BG0000608 .Ломовете" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

BG0002062 .Лудогорие" за опазване на дивите птици:

BG0000168 .Лудогорие" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

-         BG0000529 ..Мартен-Ряхово" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Приложение към доклада за ЕО с изготвения и получил положителна оценка от РИОСВ - Русе доклад за оценка степента на въздействие на ОУПО Русе върху предмета и целите на опазване в защитени re зони.

Основната цел на ОУПО Русе е осигуряване на оптимални условия за социално и просгранствено развитие в нейните административно-териториални граници, на базата на пространствено-урбанистична концепция, основаваща се на ясни принципи и закономерности, като се създаде качествена урбанистична и пространствена структура за развитие на средата за живот, производството и земеделието, капиталови вложения на населението на общината, както и съхраняване на местната културна идентичност в близка и в по-далечна перспектива.

Изработването на ОУПО Русе се финансира от бюджета на Община Русе и МРРБ.

Проектът на ОУПО Русе подлежи на обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. I от ЗУТ, което е проведено на 18 септември 2018г. Екологичната оценка подлежи на обществено обсъждане съгласно ЗООС.

Проектът за плана и докладът за ЕО с всички приложения и материали към него са на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общинска администрация Русе: гр. Русе, ул. „Олимпи Панов" № 6, в залата на втори етаж, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата на Община Русе с адрес: http://ruse-bg.eu в течение на 30 дни, от 17 декември 2018г. до 17 януари 2019г. включително.

Становища и мнения по доклада за НО към ОУПО Русе се приемат до 17 януари 2019г., в писмен вид в информационния център на Община Русе, на същия адрес или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Лица за контакти: инж. Пенка Ангелова - началник на отдел „Устройство на територията и кадастър" и инк. Василена Николова - Главен инспектор в отдел „Екология".

В съответствие с изискванията на Закона за опозване на околната среда, общественото обсъждане на Доклада за ЕО на ОУПО-Русе ще се проведе на 24.01.2019 г. от 13.00 до 18.00 часа в Пленарна зала на Община Русе.

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Ценово

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 3/2018 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Ценово.

    В срок 30 дни, считано от 20.12.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад и Картен материал

Съобщение за Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Русе

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 3/2018 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикувадоклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Русе. 

    В срок 30 дни, считано от 16.10.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Съобщение за провеждане на консултации на Доклад по ЕО на предварителен проект на ОУП на Община Бяла

 С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованото население за разработени

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на ОБЩИНА БЯЛА и Доклад за екологична оценка на плана

които са достъпни за разглеждане от интересуващите се в сградата на община Бяла

всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа за периода от 23.05.2017 г. до 25.06.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ за плана:

 1. Планът се разработва на основание Планово задание за изработване на ОУП, одобрено с  Решение № 118 по Протокол № 7/31.07.2014 г. на Общински съвет Бяла и във връзка със Споразумение за частично финансиране на изработването на ОУП.
 2. Период на действие: Прогнозният период, за който се създава ОУП на община Бяла е 2025-та година.
 3. Териториален обхват: територията на цялата община Бяла – землища на населените места: гр. Бяла, с. Бистренци, с. Босилковци, с. Ботров, с. Дряновец, с. Копривец, с. Лом черковна, с. Пейчиново, с. Пет кладенци, с. Полско Косово и с. Стърмен.
 4. Засегнати елементи на НЕМ: землището на община Бяла попада в защитени зони „БЕЛЕНСКА ГОРА” и „РЕКА ЯНТРА“;
 5. Основни цели на плана: Основна цел на Общият устройствен план на общината е да създаде пла­нова ос­но­ва за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и на база характерните за общината природни, културно-исторически и антропогенни дадености, ресурси и характеристики
 6. Финансиране: частично финансиране с държавни средства и собствени средства;
 7. Срокове на изготвяне: 2017 г.;
 8. Орган за прилагане на плана:  Община Бяла;
 9. Орган за приемане на плана: Общински съвет на община Бяла.

Предварителният проект на ОУП и Докладът за екологична оценка на ОУП на община Бяла, с всички приложения и материали към тях, са на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Бяла, област Русе, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа за период от 30 дни – от 23.05.2017 година до 25.06.2017 година.

Становища по плана и екологичната оценка към него се приемат до 25.06.2017 година в писмен вид, на адреса на община Бяла – гр. Бяла, област Русе, пл. Екзарх Йосиф №1 или на електронната поща на община Бяла: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Общественото обсъждане на предварителен проект на ОУП на община Бяла и Доклад за екологична оценка ще се проведе на 26 юни, 2017 година от 13,30 часа в Народно читалище „Трудолюбие 1884“ гр. Бяла.

За въпроси и допълнителна информация:

инж. Лъчезар Делянов – Началник отдел БТГРН на Община Бяла, тел. 0899-156-791;

арх. Светлана Александрова – ръководител проект „ФОРУМ“ ЕООД,  разработил предварителен проект на ОУП – телефон: 0888-78-96-13;

инж. Надежда Мурджева – ръководител колектив, разработил Доклада за ЕО -телефон: 0889-417-038 и e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за ОУП на Община Бяла.

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла.

    В срок 30 дни, считано от 03.05.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад и картен материалартен материал

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общи устройствен план на Община Главиница и ЕО към него

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 14.10.2016г. – 14.11.2016г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Главиница и Екологична оценка към него. За повече информация: www.glavinitsa.bg

 

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 14.10.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Главиница, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Главиница с адрес: гр. Главиница, ул”.Витоша” № 44, Лице за връзка: Айсун Кошуджу, Кмет на Община Главиница - Неждет Джевдет

Общият устройствен план се разработва от Обединение „План Консулт Главиница“ ДЗЗД, София с ръководител екип проф. д-р арх. Иван Никифоров въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени от ОбС-Главиница.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Главиница.  

Изработването на ОУПО се фи­нансира от бюджета на община Главиница с финан­со­вата под­­крепа на Министерството на инвестиционното проектиране (сега Министерството на ре­ги­о­нал­ното развитие и благоустройството). Разработва се дву­­фаз­но – пред­варителен и окон­­­ча­­телен про­е­кт, с период на действие  до 15 години.

 

Стратегическата цел на ОУП на община Главиница е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Главиница природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

 

Специфични цели: Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните цели:

 

Основните задачи на ОУПО про­­изтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 на МРРБ за съ­държанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото със­то­яние на общинската територия, нейната структура, фун­к­ции и начини на земе­пол­зване, селищна мре­жа, транспортна и инфра­струк­турна съоръже­ност и действащи охранни режими по специални закони, и са следните:

 • Определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено разви­тие на общината и неговото демографско развитие;
 • Определяне на функционалното предназначение на терените по структурни единици с техните насочващи пространствени и социални параметри;
 • Определяне на вътрешната инфраструктура и елементи на функционалните системи Обитаване, Труд и Отдих;
 • Организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от социалния сервиз;
 • Определяне структурата, трасетата и принципите на връзки между елементите на глав­ната комуникационна мрежа;
 • Създаване на условия за оптимизиране на масовия пътнически транспорт и неговото функциониране;
 • Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерната мрежа;
 • Организиране, диференциране и оразмеряване на елементите от зелени площи;
 • Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;
 • Разработване на програма от мероприятия и система за управление и реализация на ОУП.

От Европейската екологична мрежа Натура 2000 в обхвата на община Главиница попадат части от две защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици (Директива 2009/147/ЕС) – BG0002065 “Блато Малък Преславец” и BG0002062 „Лудогорие“ и три защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС) – BG0000168 “Лудогорие”, BG0000171 “Лудогорие - Боблата” и BG0000530 „Пожарево – Гарван“ поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.  

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ. То ще се проведе на 23.11.2016 г. от 12.00 часа в заседателната зала на ІV етаж , Общинска администрация, гр.Главиница , ул.”Витоша” № 44.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Главиница:  гр. Главиница, ул. “Витоша“ № 44, ст.№7, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: www.glavinitsa.bg

 

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Главиница, ст. №1-информационен център на факс /086362258 или на електронна поща: obshtina@glavinitsa.bg както и по време на срещата за обществено обсъждане.

 

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Айсун Кошуджу, тел. 08636 2060

 

Краен срок за провеждане на консултациите по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 14.11.2016 г.

 

Съобщение за консултации на предварителен проект на ОУП на Община Борово и Доклад за ЕО на Плана

Съобщение за консултации на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Борово и Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Плана

Галерия