За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-3820/18.07.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-3820/18.07.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за извършване на водовземане от съществуващ тръбен кладенец, с цел осигуряване на вода за дейността на автомивка, в поземлен имот с идентификатор 63427.2.438 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител –  „Доблинг“ ЕООД.

Уведомление с вх. №№ АО-3544/03.07.2024 г. и АО-3543/03.07.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. №№ АО-3544/03.07.2024 г. и АО-3543/03.07.2024 г. за инвестиционно предложение – „Изграждане на мултимодална транспортна платформа в Пристанище Русе и подобряване на връзките му с хинтерландаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1363 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.и  възложител ДП„Пристанищна инфраструктураˮ

Уведомления с вх. № АО-3797, 3798 от 17.07.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесени уведомления с вх. № АО-3797, 3798 от 17.07.2024 г. за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/– изменение на план за застрояване /ИПЗ/ на ПИ с идентификатор 80460.285.470 по КК и КР на село Червена вода, община Русе с цел за обособяване на производствена база, включваща мобилен бетонов център, склад за бетонови елементи и мобилна производствена инсталация за производство на асфалтобетонови смеси /контейнерен тип/ в част от ПИ с идентификатор 80460.285.470 по КК и КР на село Червена вода, община Русе и  възложител НЕТСОЛАР ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-3705/11.07.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-3705/11.07.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за  изграждане на ветроенергийна централа „Раковски“ в землището на село Раковски, община Разград, област Разград. Предвижда се да бъдат изградени до 10 ветрогенератора с подземни кабелни линии, съпътстваща инфраструктура и две подстанции. Генераторите ще бъдат с единична мощност до 8 MW и общи технически характеристики: височина на кулата до 180 м. и диаметър на ротора до 180 м.

Възложител –  „СРС-България 3“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-3630/08.07.2024 г

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3630/08.07.2024 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и катализаториˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.и  възложител „ТЕРА ВЕРДЕˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3509/02.07.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3509/02.07.2024 г. за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване”, с местоположение ПИ с идентификатор 47977.106.8 по КККР на с. Мечка, общ. Иваново

Възложител – „ГИП” ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-3496/01.07.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-3496/01.07.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за надграждане на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за производствени отпадъчни води от промишлената площадка на „Оргахим“ АД в Западна Промишлена Зона на гр. Русе. Планирани са следните допълнителни съоръжения: Усреднител – ретензионен резервоар; Контактен резервоар след хлориране и помпа за подаване на вода към флотатор; Тръбен смесител (флокулатор); Напорен флотатор; Събирателен резервоар за флотирана вода, след флотатор; Събирателен резервоар за флотат, след флотатор; Резервоар за утайки; Утайкоуплътнител; Смесител за утайки; Камерна филтърпреса.

Възложител –  „Оргахим“ АД.

Уведомление с вх. № АО-2923/30.05.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2923/30.05.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник в ПИ 67249.25.84 и поливна система за капково напояване на земеделски култури и кайсиева градина в землището на с. Слатина, общ. Ситово, обл. Силистра”, с възложител „Никола Слатински” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3478/28.06.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3478/28.06.2024 г. за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 00895.126.34, 00895.126.35 и 00895.126.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане на предприятие за преработка на риба и производство на рибни продукти и  възложител „СТЕМАР-2019ˮ ЕОООД

Галерия