За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-2212/12.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2212/12.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за напояване на 1583 декара земеделски земи, засаждани с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи, в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле – масиви 19, 22 и 25.

Възложител –  „САФАРИ-М“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-2126/08.04.2024 г

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2126/08.04.2024 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на стадион”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7260 по КККР на гр. Разград и възложител „Професионален Футболен Клуб Лудогорец 1945” АД

Уведомление с вх. № АО-1282-(2)/29.03.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1282-(2)/29.03.2024 г. за инвестиционно предложение за „Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели в ПИ с идентификатор 38830.203.30 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян”, с възложител ЗК „Хърцои”

Уведомление с вх. № АО-1911/29.03.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1911/29.03.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 38830.203.31 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян”, с  възложител ЗК „Хърцои”

Уведомление с вх. № АО-1787/27.03.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1787/27.03.2024 г. за инвестиционно предложение за „Премахване на горскодървесна растителност в поземлен имот с идентификатор 56890.15.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Побит камък, общ. Разградˮ и  възложител Р. Иванова

Уведомление с вх. № АО-1719/26.03.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1719/26.03.2024 г. за инвестиционно предложение за „Премахване на горскодървесна растителност в поземлен имот с идентификатор 24829.28.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково, общ. Разградˮ и  възложител М. Ахмед

Уведомление с вх. № АО-1671/25.03.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1671/25.03.2024 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.41 по КККР на гр. Русе и възложител „Олекс Кънструкшън Сървиз” ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-1595/20.03.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-1595/20.03.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за организиране на къмпинг в границите на поземлен имот с идентификатор 39205.90.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов, общ. Иваново. Къмпингът ще разполага с 2 бр. паркоместа, 2 бр. места за каравани и обслужваща сграда.

Възложител –  К. Колева.

Уведомление с вх. № АО-1565/20.03.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1565/20.03.2024 г. за Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дереˮ, гр. Русе, общ. Русе с цел разширение на съществуващия Гробищен парк „Басарбовоˮ и  възложител Община Русе

Галерия