За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1301/01.03.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1301/01.03.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация на пропан-бутан за захранване на асфалтосмесител в „Асфалтова базаˮ, с. Зафировоˮ, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница, възложител „ПЪТПЕРФЕКТ-Т” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-1563/14.03.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1563/14.03.2023 г. за инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите, при които е издадено Комплексно разрешително № 293-Н1/2015 г., актуализирано с Решение № 293-Н1-И1-А1/2018 г.ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.304.53, местност „Чифликаˮ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител „ГРАДУС-98ˮ АД

Уведомление с вх. № АО-1226/24.02.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1226/24.02.2023 г. за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от череши, изграждане на поливна система за тях и захранването им от тръбен кладенец и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 80 kW за захранване на кладенеца ” с местоположение поземлен имот с идентификатор 44495.1.148 по КК и КР на с. Любен, общ. Ситово

Възложител : ЗП Д. Маринова

Уведомление с вх. № АО-1185/21.02.2023 г

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1185/21.02.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русеˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори: 63427.74.62 (предишен идентификатор 63427.74.40); 63427.96.2, 63427.96.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. 

Възложител : ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Уведомление с Вх. № АО-832/09.02.2023 г. за

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-832/09.02.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за промени на съществуваща площадка за третиране на отпадъци с Разрешителен документ № 10-ДО-750-03/28.05.2021 г., които включват:

  • добавяне на два нови кода неопасни отпадъка към списъка на отпадъците, които могат да се приемат за оползотворяване - 15 01 03 и 20 01 40;
  • увеличаване на количеството на отпадък с код 20 01 39.

Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 84049.166.399 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново.

Възложител – „Управление на отпадъци“ ЕООД.

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-777/08.02.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-777/08.02.2023 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване количество отпадък с код 06 01 01* в разрешително за дейности с отпадъци № 10-ДО-625-05 от 20.12.2017 г.” с местоположение сграда с идентификатор 63427.3.460.1, с площ 328 кв.м., разположена на територията на ПИ с идентификатор 63427.3.460 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Русе.,

Възложител: „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-712/06.02.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-712/06.02.2023 г. за инвестиционен проект за изграждане на открит паркинг за товарни автомобили, гараж, склад, административно-битова сграда и трафопост в границите на поземлен имот с идентификатор 72357.706.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тетово, общ. Русе.

Възложител – „ПМ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД.

Уведомление с вх. № АО-596/01.02.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-596/01.02.2023 г. за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ VI-2317 и УПИ V-2316, кв.158 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново и изграждане на работилница за демонтаж на моторни превозни средства с възложител Р. Михайлов

Уведомление с Вх. № АО-122-2/01.02.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-122-2/01.02.2023 г. и допълнителна информация с Вх. № АО-122-6/03.04.2023 г. за инвестиционно предложение за раздробяване на строителни отпадъци и в последствие временно съхраняване, оползотворяване и подготовка за повторна употреба. Избраната площадка, за осъществяване на инвестиционното предложение, е в границите на поземлен имот с идентификатор 73496.10.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан. Същият представлява земеделска територия и е с начин на трайно ползване „Пасище“. Площта на имота е 14.453 дка. За целите на ИП ще се обособи площадка с площ 8 дка. Теренът е общинска публична собственост.     

Възложител – Община Тутракан.

Галерия