За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-5571/24.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5571/24.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаичен парк” с местоположение поземлен имот с идентификатор 22277.50.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Студена, общ. Ценово, възложител М. Михнев

Уведомление с вх. № АО-.5547/23.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.5547/23.11.2022 г. за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VII-22 – За животновъден комплекс и създаване на градоустройствена основа за изграждане на електроенергиен обект – фотоволтаична централа, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗП „Тодор Стаматов Тодоров“

Уведомление с вх. № АО АО-5520/22.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО АО-5520/22.11.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 4500 kW в ПИ с идентификатор 07603.502.604 по КККР на гр. Бяла” с възложител „Смарт Естейт Консулт” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5493/21.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5493/21.11.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ с мощност до 600 kW в ПИ с идентификатор 27173.115.307 по КККР на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе” с възложител „Солар Екзарх” ООД

Уведомление с Вх. № АО-5472/18.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5472/18.11.2022 г. за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.3.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Еко Русе Уейст Кълекшън“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5461/17.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5461/17.11.2022 г. за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ V-79, кв. 2 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе и инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 6 MW с възложител „Топлофикация-Русе” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-5449/17.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5449/17.11.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 3 900кW в ПИ с идентификатор 61710.18.173 по КК и КР на град Разград,, възложител „АГРО АРТ ВН“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-5425/16.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5425/16.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски обекти, автомивка и складове” с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.29.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, възложител О. Мехмед

Уведомление с вх. № АО- АО-5415/15.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО- АО-5415/15.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за утотреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла, хартия, картон, пластмаса и др.” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.949 по КККР на гр. Русе и възложител „Европак рециклинг” ЕООД

Галерия