За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-264/18.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.264/18.01.2023 г. за инвестиционно предложение „Производствено-складова база“, местоположение: УПИ XIII-106пп, кв.888, местност „Слатина“, град Русе, възложител „СГМ Пластикс“ ЕООД.

Уведомление с Вх. № АО-274/18.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-274/18.01.2023 г. за план за „Развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма и отглеждане на култури”, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Местоположението на животновъдния обект е УПИ XI-275, кв. 99 по плана на с. Брестовене, общ. Завет. Планът предвижда капацитетът на овцефермата да се увеличи до 145 бр. овце. Съгласно удостоверение за регистрация на животновъден обект № 00225/21.01.2022 г., издадено от Областна дирекция по безопасност на храните – Разград, моментният капацитет на фермата е до 100 бр. овце/агнета

Възложител – М. Юсеин.

Уведомление с вх. № АО-.264/18.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.264/18.01.2023 г. за инвестиционно предложение „Производствено-складова база“, местоположение: УПИ XIII-106пп, кв.888, местност „Слатина“, град Русе, възложител „СГМ Пластикс“ ЕООД.

Уведомление с Вх. № АО-172/12.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-172/12.01.2023 г. за поливане на земеделски земи с обща площ 1 517 дка, чрез технология на дъждуване, в землището на с. Гарван, общ. Ситово.

Възложител – Земеделска кооперация „16 декември“ – с. Гарван.

Уведомление с вх. № АО-.54/06.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-.54/06.01.2023 г. за инвестиционно предложение “Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително №310-Н2/2014г., актуализирано с Решение №310-Н2-И1-А1/2018г.“ в ПИ с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по КК и КР на село Червена вода, община Русе”, възложител ГРАДУС-98 АД

Уведомление с Вх. № АО-50/05.01.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-50/05.01.2023 г. за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ и Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 40422.505.502 (Нива) и 40422.505.716 (За друг вид производствен, складов обект) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат. С устройствения план се цели създаване на устройствена основа за изграждане на складово-производствена база, логистичен център, фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW и зарядни станции.

Възложител – „Принт Солюшънс“ ЕООД.

Уведомление с Вх. № АО-5645/30.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5645/30.11.2022 г. за инвестиционно предложение за добив на строителни материали в находище “Ценово-2” – варовици за хидротехнически съоръжения в землището на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе. Находището се намира на около 1.5 км североизточно от с. Ценово.

Възложител – „Скални Материали“ АД

Уведомление с вх. № АО-6069/23.12.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6069/23.12.2022 г. за инвестиционно предложение „Навес за разполагане на технологично съоръжение „Филтърен блок” към съществуващо складово стопанство в ПИ с идентификатор 47336.82.17, УПИ LXV по плана на ТМ АД - гр. Русе, землище гр. Мартен, общ. Русе” с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5932/16.12.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5932/16.12.2022 г. за инвестиционно предложение за „Оползотворяване на нови отпадъци с код 18 02 02* в Горивната инсталация – площадка Разград” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6334 по КККР на гр. Разград,  възложител „Грийнбърн” ЕООД

Галерия