За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-5472/18.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5472/18.11.2022 г. за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.3.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Еко Русе Уейст Кълекшън“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5461/17.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5461/17.11.2022 г. за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ V-79, кв. 2 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе и инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 6 MW с възложител „Топлофикация-Русе” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-5449/17.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5449/17.11.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 3 900кW в ПИ с идентификатор 61710.18.173 по КК и КР на град Разград,, възложител „АГРО АРТ ВН“ ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-5425/16.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5425/16.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски обекти, автомивка и складове” с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.29.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, възложител О. Мехмед

Уведомление с вх. № АО- АО-5415/15.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО- АО-5415/15.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за утотреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла, хартия, картон, пластмаса и др.” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.949 по КККР на гр. Русе и възложител „Европак рециклинг” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5363/11.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5363/11.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност до 501.41 kW” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител М. Иванова

Уведомление с вх. № АО-5297/08.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5297/08.11.2022 г. за инвестиционно предложение за Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла и други отпадъци от физически и юридически лица, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 1000 kWр, разположена на покрива на новоизградена сграда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1365 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител „КЕМСТИЙЛˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-5189/03.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5189/03.11.2022 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на заместваща мощност на площадката на „Топлофикация - Разград“ АД – инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.501.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград. Използваното гориво ще природен газ. След осъществяване на ИП, горивните инсталации ще включват следните входящи топлинни мощности:

  1. Ко-генератор № 1 – 4.624 MW;
  2. Ко-генератор № 2 – 4.624 MW;
  3. Водогреен котел ВГК № 4 – 3 MW;
  4. Водогреен котел ВГК № 5 – 4.3 MW;
  5. Парен котел ПК № 4 – 2.5 MW.

Възложител – „Топлофикация - Разград“ АД

 

 

Уведомление с Вх. № АО-5200/03.11.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-5200/03.11.2022 г. за устройствен план и инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и обслужващи сгради с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе. Проектът е свързан с разработването на Подробен устройствен план – План за застрояване с цел отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“.

Възложител – „НЕТСОЛАР“ ЕООД

Галерия