За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-3505/15.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3505/15.07.2022 г. за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 10871 до  О.Т. 10875 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.67 (Нива) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

Възложител – „ИРИС” АД

Уведомление с вх. № АО-3494-(1)/15.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3494-(1)/15.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и кисело мляко” с местоположение ПИ с идентификатор 56232.16.5 по КККР на с. Печеница, общ. Исперих, възложител З. Ф. Мехмед

Уведомление с Вх. № АО-3504/15.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3504/15.07.2022 г. за Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/, възложен по реда на Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.72.68 (Нива) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

Възложител – „ИРИС” АД

Уведомление с Вх. № АО-3341/06.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3341/06.07.2022 г. за инвестиционно предложение за добавяне на нови отпадъци за извършване на дейности по оползотворяване с кодове R12 и R13 на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, която е с Разрешителен документ № 10-ДО-621-06/02.03.2022 г. и с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Западна промишлена зона.  

Възложител – „Инвест Стил” ЕООД, ЕИК 117691064

Уведомление с вх. № АО-3281/04.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3281/04.07.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на възлова станция 110 kV и два броя повишаващи станции 33/110 kV, с по 1 бр. силов трансформатор 100MVA всяка” с местоположение ПИ с идентификатор 57251.500.2 по КККР на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра и възложител „Р-инженеринг” ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-3126/21.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3126/21.06.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлени имоти с идентификатори  39205.90.179 и 39205.66.406  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов, общ. Иваново. Обособяват се места за обслужваща сграда, каравани, палатки, паркоместа и други.

Възложител – К. Колева

Уведомление с вх. № АО-3074/16.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3074/16.06.2022 г. за проектиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна линия (ВЛ) 110kV за присъединяване на фотоволтаични централи (ФЕЦ) в землищата на с. Полковник Ламбриново и с. Калипетрово към ВЛ 110 kV „Пеликан” и изграждане на ВЛ 110 kV от новопредвидени повишаващи подстанции в ПИ 57251.500.2 по КККР на землище с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра до разкъсване на ВЛ 110 kV „Пеликан” в ПИ 00895.121.9 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра, с възложител „Р-инженеринг” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2772-(2)/15.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2772-(2)/15.06.2022 г. за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 44166.10.381 по КККР на гр. Лозница и изграждане на обект: склад за торове и препарати за растителна защита, семена, градински принадлежности и селскостопански машини, с възложител „ВиХ Глобал Агро ” ООД

Уведомление с Вх. № АО-2981/10.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2981/10.06.2022 г. за устройствен план и инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с местоположение поземлен имот с идентификатор 02467.212.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балкански. Проектът е свързан с разработването на Подробен устройствен план – План за застрояване с цел отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“.

Възложител – „ЗЕВС 007“ ЕООД

Галерия