За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4838/14.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4838/14.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за месодобив и месопреработка и пречиствателна станция за отпадъчни води” с местоположение: ПИ с идентификатор 34103.45.24 по КК и КР на село Йонково, община Исперих, възложител „ГОЛД БАРН“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4850/14.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4850/14.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Разширение на гробищен парк” с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.901.597 (стар № 000597) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, възложител Община Бяла

Уведомление с вх. № АО-4799/12.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4799/12.10.2022 г. и внесена допълнителна информация с вх. № АО-4799-(2)/26.10.2022 г. за Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III-262, 263 в кв. 23 по плана на с. Малък Поровец, общ. Исперих с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 500 kW, възложител „ПИМ-гр. Исперихˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-4770/11.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4770/11.10.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на площадкова инсталация за пропан-бутан за нуждите на производствените мощности на „Керос България“ ЕАД. Инсталацията ще се състои от един резервоар с обем 34 куб.м. и четири резервоара с обем 8 куб.м. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Керос България“ ЕАД

Уведомление с Вх. № АО-4788/11.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4788/11.10.2022 г. за инвестиционно предложение за подмяна на източник на енергоносител за съществуваща газова инсталация и котли в завод за производство на фуражни смески – подмяна на платформа за бутилкова група за природен газ със стационарно монтиран съд за съхранение на втечнени газове – пропан-бутан, с обем 10 куб.м.,  в границите на поземлен имот с идентификатор 05517.21.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борисово, общ. Сливо поле.

Възложител – „ВИАНД“ ЕАД

Уведомление с Вх. № АО-4759/10.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4759/10.10.2022 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.503.6340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 20 MW.

Възложител – „Биовет“ АД - Клон Разград

Уведомление с вх. № АО-4915/18.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4915/18.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Пускане в експлоатация на печки на твърдо гориво (сух отпадъчен чамов материал и отпадъчно сухо надробено ПДЧ) - отпадъчен материал само от собствено производство” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.471 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, възложител „Голд-аполоˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-4651/04.10.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4651/04.10.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с генерирана мощност до 1 МW” с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла., възложител „Сън асет мениджмънт-2ˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4571/28.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4571/28.09.2022 г. за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия, подстанция и необходимата линейна инфраструктура за връзка с мрежата» с местоположение: ПИ с идентификатори 56366.30.101, 56366.30.80, 56366.28.228, 56366.43.4, 56366.66.163, 56366.65.148 по КК и КР на село Пиперково, община Ценово с възложител  „Ценово Солар Плант” ЕООД.

Галерия