За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4571/28.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4571/28.09.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия, подстанция и необходимата линейна инфраструктура за връзка с мрежата“ с местоположение: ПИ с идентификатори 56366.30.101, 56366.30.80, 56366.28.228, 56366.43.4, 56366.66.163, 56366.65.148 по КК и КР на село Пиперково, община Ценово, възложител „ЦЕНОВО СОЛАР ПЛАНТ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4575/28.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4575/28.09.2022 г. за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 38830.203.21 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян и изграждане на къмпинг  с възложител „Тоан-69” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-4576/28.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4576/28.09.2022 г. за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 38830.203.17 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян и изграждане на къмпинг  с възложител ЗК „Хърцои”.

Уведомление с вх. № АО АО-4442/19.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО АО-4442/19.09.2022 г. за инвестиционно предложение „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 1000 kW в ПИ с идентификатор 84049.172.1 по КККР на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, местност „Бъзънско поле (път)” с възложител „Ирис” АД

Уведомление с вх. № АО-4375/13.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4375/13.09.2022 г. за инвестиционно предложение за „Сграда с магазини за промишлени стоки и външни ВиК отклонения, находящи се в УПИ II-5396, кв. 876, гр. Русе” с възложител „ТИТИ ЛОГИСТИК” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-4337/12.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4337/12.09.2022 г. за инвестиционно предложение „Пункт за разкомплектоване на автомобили за продажба на резервни части в УПИ VIII, кв. 178, гр. Ветово” с  възложител Л. И. Николова

Уведомление с вх. № АО-4330/09.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4330/09.09.2022 г. за инвестиционно предложение за „Продължение на ул. „Дунавˮ от ул. „Св. Климентˮ до кръстовището на бул. „Българияˮ и бул. „Априлско въстаниеˮ в гр. Разград”, възложител Община Разград

Уведомление с Вх. № АО-4214/02.09.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4214/02.09.2022 г. за инвестиционно предложение за реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе.

Възложител – „Булмаркет Груп“ ЕАД.

Уведомление с Вх. № АО-4180/31.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4180/31.08.2022 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване /ПРЗ/ за УПИ V-503 и УПИ XV-503, кв. 75 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за обединяване на двата имота и изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/. Новообразуваният УПИ е с установено предназначение – „За ФЕЦ“. Показателите за застрояване са за устройствена зона с разновидност „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм)“.

Възложител – М. Манав

Галерия