За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4008/18.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4008/18.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на излезли от употреба моторни превозни средста (ИУМПС)” с местоположение 3000 кв. м от поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе., възложител „Динатрейд Българияˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-3987/17.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3987/17.08.2022 г. за инвестиционно предложение за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XIV-880, кв. 59 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Имотът се установява с предназначение – „За ФЕЦ“. Показателите за застрояване са за устройствена зона с разновидност „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм)“.

Възложител – М. Грънчаров

Уведомление с вх. № АО-3935/15.08.2022 г

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3935/15.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа с мощност до 80 kW и монтаж на машини за производство на консервиран био белен боб в съществуващ цех” с местоположение гр. Силистра, промишлена зона Запад, кв. 7, парцел 2 /пл. №40/, възложител „Евроземеделие 1ˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-3947/15.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3947/15.08.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане нов присъединителен електропровод 110 kV за фотоволтаична електроцентрала „Пепелина - 35 MW“ в землищата на с. Пепелина и гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе. Електропроводната връзка от нова подстанция ще е на ниво на напрежение 110 kV и ще бъде присъединена в съществуваща електрическа подстанция с диспечерско наименование „Две могили“, разположена в имот с идентификатор 20184.1.1582. За реализиране на проекта е необходимо разработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план.

Възложител – „ГРИЙН ПРОДЖЕКТС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД

Уведомление с Вх. № АО-3787/04.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3787/04.08.2022 г. за инвестиционно предложение за монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб.м., изпарителна станция и подземна газопроводна линия в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.  

Възложител – „ТОП МАН” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3881/10.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3881/10.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ XIV-1793, УПИ XIII-1793, УПИ XII-1793, УПИ XI-1793, УПИ X-1765, УПИ IX-1765, УПИ XVIII-1765, УПИ XVII-1765, кв. 102 по плана на гр. Ветово с цел създаване на устройствена основа за изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 1 MW”, възложител „Солси инвестˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-3893/10.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3893/10.08.2022 г. за инвестиционно предложение за разширение на Филтрационно-сушилен цех № 3 в Обогатителна фабрика „Ветово“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 10803.234.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, обл. Русе. Втората инсталация (втора линия) ще е идентична на първата.  Новата линия ще има възможност да работи при трисменен режим – 24 часа. Инсталацията е автоматична, с прогнозен максимален капацитетът около 120 000 т/год продукция.

Възложител – „КАОЛИН“ ЕАД

Уведомление с Вх. № АО-3841/08.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3841/08.08.2022 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ IX-28 и УПИ X-29, кв. 4 по плана на с. Ново село, общ. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Новообразуваният УПИ е с установено предназначение – „За техническа инфраструктура - ФЕЦ“. Показателите за застрояване са за устройствена зона с разновидност „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм)“.

Възложител – „Солар Груп 2022“ ООД

Уведомление с вх. № АО-3765/03.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3765/03.08.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цен напояване на земеделски културиˮ с местоположение поземлен имот с идентификатор 51956.44.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Нова Черна, общ. Тутракан., възложител „Радбанˮ ООД

Галерия