За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-3777/03.08.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3777/03.08.2022 г. за инвестиционно предложение за промяна предназначението на промишлена сграда с идентификатор 61710.509.504.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград в цех за обработка на плоско стъкло и монтаж на технологично оборудване за физико-химично пречистване на отпадъчни води, генерирани след процеса на матиране на стъклото. 

Възложител – „Водстрой“ АД

Уведомление с вх. № АО-3640/27.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3640/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Ветрен” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 10834.53.2, 10834.53.3, 10834.53.4, 10834.53.5, 10834.53.6, 10834.53.7 и 10834.53.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, общ. Силистра, възложител „Екопродуктˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3637/27.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3637/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Попина” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 57577.201.40, 57577.201.4 и 57577.201.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово, възложител „Екопродуктˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3599/27.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3599/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Въздушна електропроводна линия 110кV от възлова станция в ПИ 57251.500.2 по КК и КР на с. П. Ламбриново до разкъсване на ВЕЛ 110kV „Доростол“ в ПИ 41143.107.910 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра”

Възложител: "Р ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3590/22.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3590/22.07.2022 г. за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II-609, кв. 2 по плана на производствена зона „Западˮ, гр. Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MWр, възложител „Сън Технолоджи 1ˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-3505/15.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3505/15.07.2022 г. за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 10871 до  О.Т. 10875 и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63427.72.67 (Нива) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

Възложител – „ИРИС” АД

Уведомление с вх. № АО-3494-(1)/15.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3494-(1)/15.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и кисело мляко” с местоположение ПИ с идентификатор 56232.16.5 по КККР на с. Печеница, общ. Исперих, възложител З. Ф. Мехмед

Уведомление с Вх. № АО-3504/15.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3504/15.07.2022 г. за Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/, възложен по реда на Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.72.68 (Нива) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа.

Възложител – „ИРИС” АД

Уведомление с Вх. № АО-3341/06.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3341/06.07.2022 г. за инвестиционно предложение за добавяне на нови отпадъци за извършване на дейности по оползотворяване с кодове R12 и R13 на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, която е с Разрешителен документ № 10-ДО-621-06/02.03.2022 г. и с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Западна промишлена зона.  

Възложител – „Инвест Стил” ЕООД, ЕИК 117691064

Галерия