За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3281/04.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3281/04.07.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на възлова станция 110 kV и два броя повишаващи станции 33/110 kV, с по 1 бр. силов трансформатор 100MVA всяка” с местоположение ПИ с идентификатор 57251.500.2 по КККР на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра и възложител „Р-инженеринг” ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-3126/21.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3126/21.06.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлени имоти с идентификатори  39205.90.179 и 39205.66.406  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов, общ. Иваново. Обособяват се места за обслужваща сграда, каравани, палатки, паркоместа и други.

Възложител – К. Колева

Уведомление с вх. № АО-3074/16.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3074/16.06.2022 г. за проектиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна линия (ВЛ) 110kV за присъединяване на фотоволтаични централи (ФЕЦ) в землищата на с. Полковник Ламбриново и с. Калипетрово към ВЛ 110 kV „Пеликан” и изграждане на ВЛ 110 kV от новопредвидени повишаващи подстанции в ПИ 57251.500.2 по КККР на землище с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра до разкъсване на ВЛ 110 kV „Пеликан” в ПИ 00895.121.9 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра, с възложител „Р-инженеринг” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2772-(2)/15.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2772-(2)/15.06.2022 г. за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 44166.10.381 по КККР на гр. Лозница и изграждане на обект: склад за торове и препарати за растителна защита, семена, градински принадлежности и селскостопански машини, с възложител „ВиХ Глобал Агро ” ООД

Уведомление с Вх. № АО-2981/10.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2981/10.06.2022 г. за устройствен план и инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с местоположение поземлен имот с идентификатор 02467.212.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балкански. Проектът е свързан с разработването на Подробен устройствен план – План за застрояване с цел отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“.

Възложител – „ЗЕВС 007“ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-2957/09.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2957/09.06.2022 г., както и допълнителна информация с Вх. № АО-2957-2/30.06.2022 г., за инвестиционно предложение за изграждане на техническа инфраструктура:

  • Повишаваща подстанция СрН/110 kV;
  • Възлова станция 110 kV;
  • Два броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбовна линия, след разкъсване на ВЛ 110 kV „Манастирица“.

Местоположение - поземлен имот с идентификатор 53117.37.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Обретеник, общ. Борово

Възложител – „Хелиус Актив” ООД

Уведомление с вх. № АО-2961/09.06.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2961/09.06.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 20184.39.264 по кадстралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, 55837.21.1 и 55837.22.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пепелина, общ. Две могили”, възложител „Грийн проджектс дивелъпмънтˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-2736/26.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-2736/26.05.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на резервоарно стопанство, с авторазтоварище, в границите на поземлени имоти с идентификатори 47336.82.54 и 47336.82.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе. Планира се, на площадката, да са налични следните подобекти:

  1. Два резервоара, всеки с обем 1000 куб.м., за съхранение на дестилиран глицерин с изолация и подгрев;
  2. Един резервоар, с обем 1950 куб.м., за съхранение на метанол;
  1. Един резервоар, с обем 390 куб.м., за съхранение на натриев метилат;
  1. Два резервоара, всеки с обем 2000 куб.м., за съхранение на растителни масла;
  2. Авторазтоварище;
  3. Помпена станция;
  4. Естакада.

Възложител – „Еф Ди Комерс“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2664/19.05.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2664/19.05.2022 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води чрез тръбен кладенец с цел изграждане на автоматична система за капково напояване на кориандър”. ИП на възложителя е свързано с изграждане на автоматична система за капково напояване на кориандър на земно ниво, която да обхване поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 78238.23.8, 78238.23.21, 78238.23.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Цар Самуил, общ. Тутракан с обща площ около 700 дка. Водоизточника който ще се използва е тръбен кладенец, разположен в ПИ 78238.23.8 по КК и КР на с. Цар Самуил, възложител „Планет Груп ЕООД

Галерия