За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1512/10.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1512/10.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61710.605.800 от мера в нива”. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 61710.605.800 по КККР на гр. Разград.

Възложител – В. А. Жечев

 

 

Уведомление с Вх. № АО-1431/08.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-1431/08.03.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на ферма за отглеждане на едър рогат добитък (крави и телета месодайно направление) в границите на ПИ с идентификатор 24092.102.10 по КК и КР на с. Бели Лом, общ. Лозница.  

Възложител – С. Салимов

Уведомление с вх. № АО-1295/01.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1295/01.03.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия в ПИ 36364.13.10 по КККР на с. Каран Върбовка, 54362.38.104 и 54362.36.131 по КККР на с. Острица и 36703.92.257 по КККР на с. Кацелово, общ. Две могили, обл. Русе” с възложител „ГРИЙН ПРОДЖЕКТС ДИВЕЛЪПМЪНТ” ООД

Уведомление с Вх. № АО-1280/28.02.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-1280/28.02.2022 г. за инвестиционно предложение за изграждане на цех за транжиране на червено месо, производство на мляно месо, месни заготовки и месни продукти, с местоположение УПИ VII-980, кв. 17 по плана на с. Дянково, общ. Разград.  

Възложител – „Низам Анимал“ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-808/10.02.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-808/10.02.2022 г. за „Изграждане на животновъздна сграда за отглеждане на месодайни овце с капацитет 300 броя животни” е с местоположение поземлен имот с идентификатор 68713.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стамболово, общ. Сливо поле

Възложител – С. Реджебов

Уведомление с вх. № АО-772/08.02.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-772/08.02.2022 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на съществуваща ферма за отглеждане на биволи от 68 броя на 220 броя, намираща се в УПИ III-70, кв. 98 по плана на с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе”,  с Възложител – ЕТ „Реалност-Тодор Златев-Велика Венкова-Тодор Златев”

Уведомление с вх. № АО-767/08.02.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-767/08.02.2022 г. за "Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 07603.910.107 по КККР на гр. Бяла, находящ се в местност „Отвъде”, землището на гр. Бяла”

Възложител – Община Бяла

 

 

Уведомление с Вх. № АО-1430/08.03.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-1430/08.03.2022 г. за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за отпадъци – разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, събиране и съхранение на НУБА, ОЦЧМ, пластмаса и хартия в поземлен имот с идентификатор 63427.3.377 по КК и КР на град Русе“

Възложител – Автоморга Спартак ЕООД

Уведомление с вх. № АО-656/04.02.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-656/04.02.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия“ с местоположение: ПИ с идентификатори 57251.500.1 и 57251.500.511, 57251.500.6, 57251.500.579 и 57251.500.586 по КК и КР на село П. Ламбриново, община Силистра”.

Възложител – „Р-Инженеринг” ЕООД.

Галерия