За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-578/29.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-578/29.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на плодосушилня със склад за готова продукция в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Кубрат (ПИ с идентификатор 40422.504.610)ˮ, с възложител „Фрутиспераˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-1020/21.02.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1020/21.02.2024 г. за инвестиционно предложение за „ Изграждане на битова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Николово, общ. Русе ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51679.138.315 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе и  възложител Община Русе

Уведомление с вх. № АО-705/05.02.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-705/05.02.2024 г. и внесена допълнителна информация с вх. № АО-705-(1)/09.02.2024 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница и възложител „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-5465/02.11.2023 г. и допълнителна информация с Вх. №№ АО-5465-4/05.12.2023 г. и АО-5465-6/15.01.2024 г., за ИП с възложител ЕТ „ГЕОРГИ ПЕТРОВ - КАМЕН“.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-5465/02.11.2023 г. и допълнителна информация с Вх. №№ АО-5465-4/05.12.2023 г. и АО-5465-6/15.01.2024 г.  за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на съоръжение – мазниноуловител към съществуваща мандра с местоположение УПИ XI, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград.

Възложител –  ЕТ „ГЕОРГИ ПЕТРОВ - КАМЕН“.

Уведомление с вх. № АО-440/23.01.2024. г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-440/23.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел напояване на 300 дка трайни насаждения – бадеми” с възложител „Ариес-14ˮ ООД

Уведомление с Вх. № АО-391/22.01.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-391/22.01.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, в границите на поземлен имот с идентификатор 12022.28.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вокил, общ. Дулово, за водовземане от подземни води за целите на напояване на земеделски култури.

Възложител –  Ф. Исмаил.

Уведомление с вх. № АО-383/22.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-383/22.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Производство, съхранение, продажба и собствено потребление на зелен водород с капацитет от 10 до 50 кг/час”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.107.38 по КККР на гр. Русе  и  възложител „ДАР-80” ООД

Уведомление с вх. № АО-227/12.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-227/12.01.2024 г. за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващо и монтаж на ново технологично оборудване в съществуващ цех Вагонен”, с местоположение УПИ LXIII-1449пп, гр. Русе, обл. Русе, съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.1449.1, и  възложител „Индустриален Парк ЛВЗ” ЕООД.

Уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г. за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 63427.309.28 по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС с възложител „М-ГАЗ“ ЕООД

Галерия