За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г. за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.159.668 по КККР на гр. Русе и инвестиционен проект за допълващо застрояване в имота – гаражи и складове

Възложител – С. И. Дончев

Уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г., за ИП с възложител С.Д.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г. за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.159.668 по КККР на гр. Русе и инвестиционен проект за допълващо застрояване в имота – гаражи и складове

Възложител – С. И. Дончев

Уведомление с вх. № АО-5195/06.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5195/06.10.2021 г. за инвестиционно предложение „Цех за преработка на етерични маслени култури”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 67526.58.53 по КККР на с. Смилец, община Силистра.

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на поземлен имот с идентификатор 67526.58.53 по КККР на с. Смилец, община Силистра.

Възложител – “КИПКОМ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5011/29.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5011/29.09.2021 г. за инвестиционно предложение - “Водовземане от река Янтра и изграждане на система за капково напояване, с включена автоматизирана система за торовнасяне в трайни насаждения – вишни, с местоположение поземлен имот с идентификатор 22277.271.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Студена, общ. Ценово”.  

Възложител – „Агрола Екоинвест“ ООД, ЕИК 117595824

Уведомление с вх. № АО-5010/29.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5010/29.09.2021 г. за инвестиционно предложение - “Водовземане от река Янтра и изграждане на система за капково напояване, с включена автоматизирана система за торовнасяне в трайни насаждения – лешници, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51977.17.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Новград, общ. Ценово”.  

Възложител – „Агрола Екоинвест“ ООД, ЕИК 117595824

Уведомление с вх. № АО-5009/29.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5009/29.09.2021 г. за Водовземане от р. Янтра и изграждане на автоматизирана поливна система – капково напояване за овощна градина – кайсии, чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа в поземлен имот с идентификатор 39788.28.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кривина, община Ценово

Възложител – „Агрола екоинвест” ООД, ЕИК 117595824

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-5015/29.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5015/29.09.2021 г. за инвестиционно предложение - “Водовземане от река Янтра и изграждане на автоматизирана поливна система – капково напояване с включена автоматизирана система за торовнасяне на овощна градина – кайсии чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа в имот с идентификатор 78361.39.403 по КК и КР на село Ценово”.  

Възложител – „ГИП-60“ ЕООД, ЕИК  200273887

Уведомление с вх. № АО-5014/29.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5014/29.09.2021 г. за инвестиционно предложение - “Водовземане от река Янтра и изграждане на автоматизирана поливна система – капково напояване с включена автоматизирана система за торовнасяне на овощна градина – сливи чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа в имоти с идентификатори 39788.33.146, 39788.36.158, 39788.21.159 по КК и КР на село Кривина, община Ценово ”.  

Възложител – „ГИП-60“ ЕООД, ЕИК  200273887

Уведомление с Вх. № АО-4900/24.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4900/24.09.2021 г. за инвестиционно предложение за монтиране на бутилкова група за компресиран природен газ и изпълнение на газопроводна инсталация за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост „Света Екатерина“ и „Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция „Света Петка“ в УПИ IV, кв. 20 и УПИ XII, кв. 18 по плана на с. Брестовица, общ. Борово.   

Възложител – Община Борово

 

 

Галерия