За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с Вх. № АО-4858/23.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4858/23.09.2021 г. за “Изграждане на хале за интензивно отглеждане на до 40 000 бр. бройлери”

Възложител – „КО И БО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ЕООД, 117600157

Уведомление с вх. № АО-4872/23.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4872/23.09.2021 г.  за „Напояване на 467.100 дка царевица, слънчоглед, пшеница, люцерна и др.; монтиране на фотоволтаични централи от 40 до 60 kWp за собствени нужди и закупуване на земеделска техника”

Възложител –  „ИВКОМ“ ЕООД, 117607689

Уведомление с вх. № АО-4807/20.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4807/20.09.2021 г. за Създаване на трайни насаждения от лешници с площ 65 дка и монтиране на капкова напоителна система, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 61875.17.13, 61875.17.52 и 61875.17.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Райнино, община Исперих.

Възложител – Т. Василев

Уведомление с вх. № АО-4825/20.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4825/20.09.2021 г.  за „Система за капково напояване на ПИ 024024 и 024004, землище с. Горно Абланово, община Борово, област Русе”

Възложител –  „Дунав Ленд Агро“ ООД, 201898016

Уведомление с Вх. № АО-4819/20.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4819/20.09.2021 г. за инвестиционно предложение за монтиране на бутилкова група за компресиран природен газ и изпълнение на газопроводна инсталация за нуждите на Сграда „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 05611.1.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово.  

Възложител – Община Борово

Уведомление с вх. № АО-4734/15.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4734/15.09.2021 г. за изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващо пристанище, ПУП-план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория.

Възложител – „ПОРТ БУЛМАРКЕТ” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-4722/14.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4722/14.09.2021 г. за „Изграждане на собствен водоизточник в ПИ № 54417.109.22 в Стопанския двор на с. Острово, общ. Завет”.

Възложител – „Агросем“ ООД, 826049418

Уведомление с Вх. № АО-4724/14.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4724/14.09.2021 г. за изграждане на нов цех за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.3887 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан. Топенето на метала ще се извършва в индукционна пещ. Освен скрап, като суровина за производството ще се използват и блокчета/слитъци стомана.  

Възложител – „Ем Ел Пи Ес” АД, ЕИК 103786278

Уведомление с вх. № АО-4696/13.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4696/13.09.2021 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на подземно капково напояване на новосъздадено насаждение от шипки” в ПИ с идентификатор 54105.28.442 по КККР на с. Осенец, общ. Разград и ПИ с идентификатор 75246.72.4 по КККР на с. Ушинци, общ. Разград.

Възложител – „АЛТЕО БГ” ЕООД

Галерия