За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4611/07.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4611/07.09.2021 г. и допълнителна информация с вх. № АО-4611-(2)/27.09.2021 г. за Изграждане на поливна система за капково напояване на овощна градина – кайсии и сливи (с обща площ 121,950 дка) и дъждовална поливна система, чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа в с. Ситово, община Ситово

Възложител – „Никола Слатински” ЕООД, ЕИК 118001865

Уведомление с вх. № АО-4604/07.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4604/07.09.2021 г. и допълнителна информация с вх. № АО-4604-(2)/27.09.2021 г. за „Изграждане на търговски комплекс“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.34.23  по КККР на гр. Силистра (УПИ III, кв. 2).

Възложител – М. Иванова

Уведомление с Вх. № АО-4558/02.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4558/02.09.2021 г., за инвестиционно предложение предвиждащо технологична модернизация на 1 бр. сграда за отглеждане на свине – „Родилно“ в границите на поземлен имот с идентификатор 51679.190.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе.

Възложител – „Свинекомплекс Николово“ АД, ЕИК 117035708.

Уведомление с вх. № АО-4407/24.08.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4407/24.08.2021 г. за инвестиционно предложение за изграждане на кравеферма, с капацитет за отглеждане 127 бр. скотоместа, с местоположение поземлен имот с идентификатор 30630.161.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Здравец, община Самуил.

Възложител – ЗП Р. Мехмед

Уведомление с вх. № АО-4484/27.08.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4484/27.08.2021 г., за инвестиционно предложение предвиждащо технологична модернизация на 5 бр. сгради за свине майки в границите на поземлен имот с идентификатор 51679.190.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе.

Възложител – „Свинекомплекс Николово“ АД, ЕИК 117035708.

Уведомление с Вх. № АО-4244-(2)-23.08.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4244-(2)-23.08.2021 г. за изграждане на промишлен площадков газопровод и газификация на съществуваща котелна централа в имот с идентификатор 63427.8.1324 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

     Възложител – „Лубрика” ООД, ЕИК 117015709

Уведомление с вх. № АО-4366/20.08.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4366/20.08.2021 г. за инвестиционно предложение за „Добавяне на отпадък с код 17 09 04 към регистрационен документ № 10-РД-705-01 от 20.08.2018 г.ˮ

 

     Възложител – „ДАЙЕР ТРЕЙД” ЕООД

Галерия