За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-4155/09.08.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4155/09.08.2021 г. и вх. № АО-4155-(2)/01.09.2021 г. за комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват:

 • Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) на с. Брестовене;
 • Изграждане на климатизирано хале за съхранение и първична подготовка на плодове и зеленчуци за продажба

Възложител – „ХЕПИ ЧИК" ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4147/06.08.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4147/06.08.2021 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.182.43, образуван от ПИ с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе и изграждане на две сгради за социални грижи.

Възложител – Община Русе

Уведомление с вх. № АО-3997/27.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3997/27.07.2021 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват:

 1. Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 66425.501.3102 по КККР на гр. Силистра;
 2. Инвестиционен проект за строеж: „Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда”

Възложител – Община Силистра

Уведомление с вх. № АО-3801/14.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3801/14.07.2021 г. и допълнителна информация с вх. № АО-3801-(2)/02.08.2021г. за инвестиционно предложение „Модулна бензиностанция-технически инвестиционен проект”, с местоположение УПИ XXVI-2058, кв. 132, гр. Ветово. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на УПИ XXVI-2058, кв. 132,  гр. Ветово.

Възложител – “АВТОСТАРТ-ВЕТОВО” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-1716/24.03.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1716/24.03.2021 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за водовземане от язовир „Сейдол-1“ с цел напояване, чрез капкова система, на насаждения от ягоди и малини в землището на с. Сейдол, общ. Лозница.

Представеното идейно предложение е изпратено до Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ за извършване на консултации, по отношение на допустимостта на ИП, спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Черноморски район. Получено е становище по компетентност, вх. № АО-1716-(8)-20.07.2021 г., съгласно което ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. в Черноморски район, както спрямо ПУРН 2016-2021 г.  

Възложители – А. Уручева и М. Уручев

Уведомление с вх. № АО-4024/29.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4024/29.07.2021 г. за инвестиционно предложение за „Добавяне на отпадък с код 10 01 03 към регистрационен документ № 10-РД-882-00 от 30.06.2021 г.”

Възложител – „Заводски строежи-Пс-Силистра” АД

Уведомление с вх. № АО-3953/26.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3953/26.07.2021 г., за инвестиционно предложение предвиждащо:

 1. Увеличаване капацитета на отглежданите птици бройлери в съществуващата сграда (Хале 1), чрез увеличаване гъстотата на отглеждане от 39 900 до 44 400 места за птици. Халето е в границите на поземлен имот с идентификатор 34103.45.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йонково, общ. Исперих;
 2. Изграждане на нова птицевъдна сграда (Хале 2) с капацитет 32 500 места за птици бройлери, ведно с вертикална планировка с площадкови мрежи, в поземлени имоти с идентификатори 34103.45.37 и 34103.45.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йонково, общ. Исперих;
 3. Подобряване на енергийната ефективност чрез монтиране на система за производство на водород към отоплителната система на Хале 1 и монтиране на котел на пелети, ведно със система за производство на водород в Хале 2;
 4. Монтаж на фотоволтаична инсталация за собствени нужди върху покривни пространства.

Възложител – „Екофарм 04“ ЕООД, ЕИК 204284490.

Уведомление с вх. № АО-3936/23.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3936/23.07.2021 г., за инвестиционно предложение предвиждащо:

 1. Увеличаване на капацитета на отглеждане на птици бройлери в съществуваща сграда (Хале 1), чрез увеличаване на гъстотата на отглеждане от 39 900 до 42 400 места за птици. Халето е в границите на УПИ IX-377, кв. 52 по плана на с. Богданци, общ. Самуил;
 2. Изграждане на нова птицевъдна сграда (Хале 2) с капацитет 42 400 места за птици бройлери, ведно с вертикална планировка с площадкови мрежи, в УПИ XI-377, кв. 52 по плана на с. Богданци, общ. Самуил;
 3. Подобряване на енергийната ефективност чрез монтиране на система за производство на водород към отоплителната система на Хале 1 и монтиране на котел на пелети, ведно със система за производство на водород в Хале 2;
 4. Монтаж на фотоволтаична инсталация за собствени нужди върху покривните пространства на птицевъдните сгради.

Възложител – „Голд Барн“ ЕООД, ЕИК 204243820.

Уведомление с вх. № АО-3892/21.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3892/21.07.2021 г. за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 66425.513.3 по КККР на гр. Силистра, местност „Чатал кулак” и разширение на животновъдна ферма  

Възложител – В. Р. Недев

Галерия