За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3821/15.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3821/15.07.2021 г. за инвестиционно предложение  за „Монтаж на модулна станция за дизелово гориво”  

Възложител – „Агро-Николови” ООД

Уведомление с вх. № АО-3579/01.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3579/01.07.2021 г. за инвестиционно предложение  за „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.3.694 по КККР на гр. Русе  

Възложител – „ВИ ДЖИ ГЛОБАЛ” ЕАД

Уведомление с вх. № АО-3717/09.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3717/09.07.2021 г. и допълнителна информация с вх. № АО-3717-(2)/06.08.2021 г. за „Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води в ПИ с идентификатор 00415.171.53 за напояване на земеделски култури с обща площ 730 дка в землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар”.

Уведомление с вх. № АО-3681/08.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3681/08.07.2021 г., за инвестиционно предложение за експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци, посредством структурното им разграждане до вещества годни за повторна употреба, с местоположение на компановката поземлен имот с идентификатор 00895.506.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра.

Възложител – „Мега-Груп“ ЕООД, ЕИК 118585651.

Уведомление с вх. № АО-3554/30.06.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3554/30.06.2021 г. за изработване на КПИИ, включващ ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 68713.29.21 по КК и КР на село Стамболово и инвестиционен проект за изграждане на цех за преработка на черупкови плодове и семена от лечебни растения.

Възложител – ЕТ „ЕФЕС – НУРШЕН АКИФ“

Уведомление с вх. № АО-3586/01.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3586/01.07.2021 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенци за водоползване на подземни води за водоснабдяване на оранжерии ”,

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори 06481.80.293 и 06481.57.48, землище с. Брестовене, община Завет.

Възложител – “ХЕПИ ЧИК” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-3365/18.06.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3365/18.06.2021 г. за инвестиционно предложение за изграждане на сондажен кладенец в границите на поземлен имот с идентификатор 46913.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък Поровец, общ. Исперих.

Възложител – „Агротайм“ ЕООД, ЕИК 040033442

Уведомление с вх. № АО-733/08.02.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-733/08.02.2021 г. и допълнителна информация с вх. № АО-733-(4)/07.06.2021г. за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 607.1985, кв. 178 по плана на гр. Ветово”.

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на ПИ 607.1985, кв. 178 по плана на гр. Ветово.

Възложител – Е. Янакиева

Уведомление с вх. с вх. № АО-3165/04.06.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. с вх. № АО-3165/04.06.2021 г. за инвестиционно предложение за „Пристройка и преустройство за изграждане на цех за производство на кашкавал и моцарела към съществуваща мандра“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 27156.504.1 по КК и КР на село Езерче, община Цар Калоян.  

Възложител – ЕТ „Дениз – Адем Ибрахимов“

 

Галерия