За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-3080/01.06.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3080/01.06.2021 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла от растителни суровини”

Възложител – З. И. БЕЙТУЛА - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Уведомление с вх. № АО-3044/28.05.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3044/28.05.2021 г. за инвестиционно предложение - “Изграждане на ветроенергиен парк “Обретеник” състоящ се от 13 броя ветрогенератора с обща мощност 39 MW”. Планираният обект засяга землището на село Обретеник, община Борово.

Възложител – „УИНД АКТИВ“ ООД, ЕИК 201363736

Уведомление с вх. с вх. № АО-2577/29.04.2021г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. с вх. № АО-2577/29.04.2021 г. и допълнителна информация с вх. № AO-2577-(2) от 28.05.2021 г. за инвестиционно предложение за „Многофункционален търговски комплекс със самостоятелно обособени магазини, надземен паркинг и вградени трафопостове“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.5546 (номер по предходен план XIX-5094, кв. 418) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

 

     Възложител – „Проект Русе“ АД, 117684479

Уведомление с вх. № АО-2895/19.05.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление  с вх. № АО-2895/19.05.2021 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство и смяна предназначението на сеновал в „Сграда за угояване на телета” в ПИ с идентификатор 02097.91.23 по КККР на с. Бабук, общ. Силистра

Възложител – ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „МОТОР 93”

Уведомление с вх. № АО-2896/19.05.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2896/19.05.2021 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство и смяна предназначението на сграда в „Кланица за селскостопански животни” в ПИ с идентификатор 02097.91.6 по КККР на с. Бабук, общ. Силистра

Възложител – ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „МОТОР 93”

Уведомление с вх. № АО-2719/12.05.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2719/12.05.2021 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на автосервиз за леки и тежкотоварни автомобили в ПИ с идентификатор 55186.121.5 по КККР на с. Паисиево, общ. Дулово”   

Възложител – Б. С. Али

Уведомление с вх. № АО-2679/11.05.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2679/11.05.2021 г. за инвестиционно предложение  за „Оборудване на съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на телета в поземлени имоти с идентификатори 10834.34.62 и 10834.34.61 по КККР на с. Ветрен, Община Силистра, местност Калунджа”

Възложител – „СИТИ МИЛК-2000” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-2904/19.05.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2904/19.05.2021 г. за инвестиционно предложение за инсталиране на инсинераторно съоръжение LATAL 150 АВР за обезвреждане чрез изгаряне на странични животински продукти, с капацитет 150 кг/час, в границите на поземлен имот с идентификатор 24030.501.1915 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово (стар номер - парцел II, кв. 111).

Възложител – „Дуло-Алфа“ ЕООД, ЕИК 040593583

Уведомление с вх. № АО-2882/19.05.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2882/19.05.2021 г. за инвестиционно предложение „Инсталация за компресиран природен газ – ГРП, бутилкови групи и площадков газопровод до производствени сгради в ПИ с идентификатор 63427.11.148 по КК и КР на град Русе“.

 

Възложител – „Дичияˮ ЕООД

Галерия