За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-133/12.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-133/12.01.2021 г., за инвестиционно предложение за оползотворяване на отпадъци с код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Работата е свързана с внасяне, сортиране, съхранение, пакетиране, балиране и рязане на дрехи втора употреба, както и тяхната продажба. За целите на инвестиционното предложение е наета сграда в границите на УПИ VIII-28, Гарова промишлена зона на гр. Разград.

Възложител – „Сепатекс“ ООД, ЕИК 202206150.

Уведомление за инвестиционно предложение (УИП) с вх. № АО-4609/29.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление за инвестиционно предложение (УИП) с вх. № АО-4609/29.10.2020 г. за „Изграждане на нова производствена сграда за разполагане на инсталация за дестилация на разтворители“ и допълнително внесена информация с вх. №№ АО-4609-(2)/03.12.2020 г. и АО-4609-(5)/04.01.2021 г., с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.735 по КК и КР на гр. Русе

Възложител – "ОРГАХИМ" АД

Уведомление с вх. № АО-5378/23.12.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5378/23.12.2020 г. за „Изграждане на пълначна стания за зареждане на транспортируеми съоръжения под налягане и моторни превозни средства с природен газ, пропан-бутан и светли горива и довеждащ водопровод“, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.179.43 по КК и КР на гр. Русе

Възложител – "АЛФА ТРАНС ГАЗ" ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5272/16.12.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5272/16.12.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Обособяване на площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.61 по КК и КР на гр. Силистра

Възложител – „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-СИЛИСТРА” АД

Уведомление с вх. № АО-5215/11.12.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5215/11.12.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Цех за производство на мътни натурални сокове и семкови пловоде /ябълки и круши/”, с местоположение: ПИ №0.1504 по плана на село Николово, община Русе

Възложител – ГАЯ ДЖУС ООД, град Мартен

Уведомление с вх. № АО-5225/11.12.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5225/11.12.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Допълване на вида на отпадъците, които се приемат за оползоторяване в съществуваща инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, разположена в ПИ с идентификатор 63427.92.6 по КК и КР на гр. Русе, местност „Под Ормана”

Възложител – „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5114/03.12.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5114/03.12.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Реконструкция, преустройство и изграждане на пристройка на част от съществуваща сграда с идентификатор 63427.3.732.4 цех ПВА с цел обособяване на складово помещение за съхранение на готов продукт – различни видове смоли: алкидни, акрилатни и полиестерни”  

Възложител – „Оргахим Резинс” АД

Уведомление с вх. № АО-5067/01.12.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5067/01.12.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на съоръжения за аквапоника, хидропоника за аквакултури и лаборатория за безпочвено отглеждане на зеленчуци ”, с местоположение: поземлен имот (ПИ) 1, кв. 85 по плана на с. Новград, община Ценово

Възложител – „Гроу фабрикˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5041/30.11.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5041/30.11.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво за ведомствени нужди“, с местоположение  ПИ с идентификатор 63427.183.22 по КК и КР на гр. Русе

Възложител – ЕТ "АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ"

Галерия