За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-1767/26.03.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1767/26.03.2021 г., за инвестиционно предложение „Разширение на производствените мощности в Обособено производство  6 (ОП6)”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6305 по КК и КР на град Разград

Възложител – „БИОВЕТ“ АД

Уведомление с вх. № АО-1697/23.03.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1697/23.03.2021 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват:

  1. Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ IV-345, 346, 347, кв. 69 по плана на гр. Силистра;
  2. Инвестиционен проект за обект: „Обществена сграда за търговия в УПИ IV-617, кв. 69 по плана на гр. Силистра”

Възложител – „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД

Уведомление за инвестиционно предложение (УИП) с вх. № АО-144/13.01.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Русе уведомление за инвестиционно предложение (УИП) с вх. № АО-144/13.01.2021 г. за "Изграждане на водовземно съоръжение с цел напояване на овощни насаждения" и допълнително представена информация с вх. № АО-144-(4)/09.02.2021 г.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 0375.169.19 по КК и КР на с. Беловец, общ. Кубрат 80460.13.175 по КККР на с. Червена вода, община Русе.

Възложител – ЗП А. Дочев

Уведомление с вх. № АО-1225/01.03.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1225/01.03.2021 г. за инвестиционно предложение за „Монтаж на мобилно съоръжение за унищожаване на странични животински продукти в свинеферма, намираща се в ПИ 170011 в землището на гр. Борово”

Възложител – „БИЛЯНА” ООД

Уведомление с вх. № АО-1071/19.02.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1071/19.02.2021 г. и допълнителна информация  с вх. № AO-1071-(2) от 09.03.2021 г. за „Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт”–„Развитие на пътническото пристанище и подобряване обслужването на пътниците, чрез изграждане на обслужващи сгради, заведения и магазини”.

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ VIII.2, кв. 925, с идентификационен номер 63427.2.2 по КККР на гр. Русе.

Възложител – “Дунав Турс” АД

Уведомление с вх. № АО-1375/09.03.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1375/09.03.2021 г., както и уточняваща информация с вх. № АО-1375-(2)-31.03.2021 г. за инвестиционно предложение за водовземане от дере преминаващо през землището на с. Малък Преславец, общ. Главиница, с цел напояване на 84 дка земеделски площи, както и монтаж на мобилна помпа и разпръскваща инсталация за дъждуване.

Възложител – Кооперация „Дунав-93“, ЕИК 828013239

Уведомление с вх. № АО-1213/01.03.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1213/01.03.2021 г.  за  „Промяна начина на трайно ползване на земеделски имот (пасище) в обработваема земя в поземлен имот с идентификатор 63668.76.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, община Сливо поле” и становище на Областна дирекция „Земеделиеˮ – гр. Русе с вх. № АО-1213-(3)/23.03.2021 г.

Възложител – Община Сливо поле

Уведомление с вх. № АО-1147/24.02.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1147/24.02.2021 г. за инвестиционно предложение за монтиране на линия за пакетиране на прясно мляко, по технология „UHT-мляко“, в новопланиран цех за механизирано производство на сирене с местоположение УПИ CIV - „Производствени и складови дейности“, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет.

Възложител – „Маклер-Комерс” ЕООД, ЕИК 125547473

Уведомление с вх. № АО-789/10.02.2021 г.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-789/10.02.2021 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на 1 (един) брой резервен тръбен кладенец ТК-2 в Птицекомбинат „Градус”, в поземлен имот с идентификатор 80460.13.175 по КККР на с. Червена вода, община Русе.

 Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 80460.13.175 по КККР на с. Червена вода, община Русе.

Възложител – “ГРАДУС-98” АД

 

Галерия