За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Уведомление с вх. № АО-489/31.01.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-489/31.01.2020 г. за инвестиционно предложение за „Интензивно отглеждане на кози“, с местоположение УПИ XIV-224, кв. 21 по плана на д. Старо селище, общ. Исперих

Възложител – Ф. М. Ю

Уведомление с вх. № АО-4364/13.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4364/13.10.2020 г. за инвестиционно предложение за “Монтаж на втори модул-дестилатор с обем 5 куб.м. в инсталация за етерични масла към съществуваща линия за преработка на стокова продукция и преустройство на парен котел от твърдо гориво – пелети на друго гориво – природен газ“. Местоположението на съществуващата производствена линия е в границите на поземлени имоти с идентификатори 63668.139.80, 63668.139.81, 63668.139.93, 63668.139.96, 63668.139.97 и 63668.139.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле.

Възложител – „Сафари-М“ ЕООД, ЕИК 117024544

Уведомление с вх. № АО-4269/07.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4269/07.10.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво за ведомствени нужди“.

Инвестиционното предложение ще се реализира в местоположение  УПИ Х, кв. 41 по плана на гара Бяла.

Възложител – "БЯЛАСТРОЙ" ООД

Уведомление с вх. № АО-4272/07.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4272/07.10.2020 г. за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ III, кв. 11б по плана на с. Бъзовец, община Две могили;

- инвестиционен предложение за „Площадка за временно складиране на отпадъци и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)”, с местоположение: УПИ III, кв. 11б по плана на с. Бъзовец, община Две могили;

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите УПИ III, кв. 11б по плана на с. Бъзовец, община Две могили;

Възложител – Г.К.Г.

 

Уведомление с вх. № АО-4268/07.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4268/07.10.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане и въвеждане в експлоатация на участък „Сушене” в Обособено производство 8 (ОП8)” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6305 по КККР на гр. Разград

Възложител – „Биовет” АД – клон Разград

Уведомление с вх. № АО-4259/06.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4259/06.10.2020 г. за инвестиционно предложение за изграждане на модулна станция за дизелово гориво, с местоположение УПИ CIV - „Производствени и складови дейности“, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет.

Възложител – „Маклер Комерс“ ЕООД, ЕИК 125547473

 

Уведомление с вх. № АО-4015/23.09.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4015/23.09.2020 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма и доилна зала за дребни преживни животниˮ

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на поземлен имот с идентификатор 40422.100.795 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кубрат.

Възложител – „Сортови семенаˮ ЕАД, ЕИК 826054269

 

Уведомление с вх. № АО-4192/02.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4192/02.10.2020 г. за инвестиционно предложение за “Изграждане на кланичен пункт, с капацитет  2 тона трупно месо за денонощие, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66665.501.761 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ситово, обл. Силистра”

Възложител – „Сити Милк - 2000“ ЕООД, ЕИК 127563764

Уведомление с вх. № АО-4202/02.10.2020 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4202/02.10.2020 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци – ОЧЦМ и ИУМПС“ с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.502.73 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра

Възложител – Надин 22 ЕООД

 

Галерия